Fast dekke og utbedring av grusveger

Tiltak som finansieres over programområdet for fast dekke og utbedring av grusveger gjennomføres i samsvar med prioriteringsliste som er vedtatt i Handlingsprogram for fylkesveg, ut fra hvor mye midler som stilles til rådighet i budsjettprosessen. 

 

   

Illustrasjonsfoto. Asfalt på grus-prosjekt under ferdigstillelse på fv. 3936 - Klikk for stort bildeFv 101 - 3936 Helleland - Koland Lasse Moen Sørensen

Asfaltering av grusveg er kostbart, ettersom det må gjøres omfattende grunnarbeider før det kan legges asfalt på slike veger. Det er behov for drenering og omfattende masseutskifting for at resultatet skal bli akseptabelt over tid. I snitt koster dette 3-4 mill. kroner per kilometer grusveg. Asfaltering av grusveger tilsvarer i snitt driftskostnadene for å drifte vegen som grusveg i 20 år. Levetiden for asfaltdekket er om lag 20 år.
Tallene forteller om en utfordrende og stor oppgave dersom store deler av fylkesvegnettet skal asfalteres. 

Selv om denne type prosjekter i utgangspunktet er relativt enkle krever de formell planlegging på lik linje med store prosjekter. Forhold til Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven stiller strenge krav til den formelle prosessen, som er tidkrevende.

Det er en fordel at veglegemet får "sette seg" gjennom en vinter, etter at masseutskifting og annet arbeid er utført. De fleste asfalt på grus-prosjektene blir derfor ikke asfaltert før året etter at vegen er utbedret og klargjort for asfaltering.

En del lange strekninger vil være uoppnåelig å asfaltere med tilgjengelige budsjettmidler. På slike strekninger kan det være aktuelt med mindre utbedringer uten asfaltering etter prinsippene for strekningsvis utbedring.
I Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024 er det ikke funnet rom for å avsette midler til slike tiltak. 

Det pågår likevel et samarbeidsprosjekt med Byremo videregående skole, som gjennomfører et langsiktig asfalt på grus-arbeid på fv. 4040 Geiteskarveien. Dette er et svært godt praksisprosjekt for elevene, som får god praktisk arbeidstrening.