Fast dekke og utbedring av grusveger

Tiltak som finansieres over programområdet for fast dekke og utbedring av grusveger gjennomføres i samsvar med prioriteringsliste som er vedtatt i Handlingsprogram for fylkesveg, ut fra hvor mye midler som stilles til rådighet i budsjettprosessen. 

Asfalt på grus - Klikk for stort bildeFv 101 - 3936 Helleland - Koland Lasse Moen Sørensen   

Asfaltering av grusveg er kostbart, ettersom det må gjøres omfattende grunnarbeider før det kan legges asfalt på slike veger. Det er behov for drenering og omfattende masseutskifting for at resultatet skal bli akseptabelt over tid. De siste årene har det vært bevilget 10-15 mill. kr årlig til dette formålet. For denne summen kan man i snitt asfaltere 3-5 km grusveg årlig. Tallene forteller om en utfordrende og stor oppgave dersom store deler av fylkesvegnettet skal asfalteres.

Selv om denne type prosjekter i utgangspunktet er relativt enkle krever de formell planlegging på lik linje med store prosjekter. Forhold til Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven stiller strenge krav til den formelle prosessen, som er tidkrevende.

Det er en fordel at veglegemet får "sette seg" gjennom en vinter, etter at masseutskifting og annet arbeid er utført. De fleste asfalt på grus-prosjektene blir derfor ikke asfaltert før året etter at vegen er utbedret og klargjort for asfaltering.

En del lange strekninger vil være uoppnåelig å asfaltere med tilgjengelige budsjettmidler. Handlingsprogrammet legger derfor opp til mindre utbedringer uten asfaltering etter prinsippene for strekningsvis utbedring på slike strekninger. Innsatsen på dette budsjettområdet må vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser i årene fremover. 

I tillegg til disse prosjektene pågår et samarbeidsprosjekt med Byremo videregående skole, som gjennomfører et langsiktig asfalt på grus-arbeid på Fv 4040 Geiteskarveien. Dette er et svært godt praksisprosjekt for elevene, og samferdsels andel av kostnadene til prosjektet belastes denne budsjettposten. 

Til toppen