Fv.3600 GS-veg Fjæreveien, mellom Kryssen og Egra

Det er vedtatt bygging av manglende gang- og sykkelveg på strekningen mellom Kryssen og Egra, i samarbeid med Grimstad kommune. 

Foto av fv. 3600 GS Fjæreveien mellom Kryssen og Egra, uten gang- og sykkelveg. - Klikk for stort bildeFv. 3600 Fjæreveien mellom Kryssen og Egra Lasse Moen Sørensen

Prosjektet vil binde sammen eksisterende gang- og sykkelanlegg og fjerne en manglende forbindelse i området, slik at myke trafikanter får betydelig bedre forhold, med trafikksikker infrastruktur på strekningen. Vegen er hovedveg for trafikk til lysløypa på Dømmesmoen, og til Fjæreheia, i tillegg til å være skoleveg.

Reguleringsplan ble vedtatt av kommunen i 2021. Det må sikres at kommunen har gjort avklaring opp mot alle grunneiere som vil bli berørt før det kan inngås avtale om bygging.

Kostnad er foreløpig beregnet til 8 mill. kroner. Vedtak om bygging forutsetter at intensjonen om 50/50-fordeling av kostnader med Grimstad kommune. Grimstad kommune har gjort vedtak om slik bevilgning. 

Prosjektet er forsinket som følge av manglende grunnerverv, samt plan og prosjektering. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, samfinansiering, skoleveg, sykkelby, trafikksikkerhet, missing link, bærekraftig transportvalg

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 3600
Fase: Planlegging
Kommune: Grimstad
Trafikkmengde:  2.350 ÅDT, 7% tungtransport