Fv 3608 og 3610 GS Homborsundveien

Grimstad kommune skal bygge vann- og avløpsanlegg mellom fv. 420 og Homborsund. Dette ses i sammenheng med muligheten for å få realisert kommunens ønske om gang- og sykkelveg på strekningen.

Fv.3608 Homborsundveien uten gang- og sykkelveg, ved Enge bru. Foto - Klikk for stort bildeFv. 3608 Homborsundveien Lasse Moen Sørensen

Det er regulert gang- og sykkelveg i følge med pågående arbeid med VA-anlegget på strekningen.
Prosjektet er tildelt 10 mill. kroner fra fylkeskommunens koronatiltakspakke. Det er enighet om at kostnader ut over vedtatte bevilgning dekkes av kommunen, som da vil avgjøre hvor langt og omfattende prosjektet skal bygges.
Fylkeskommunen har tilbudt seg å være byggherre for prosjektet, samt at kommunens kostnader om ønskelig kan håndteres gjennom fylkeskommunens finansieringsordning.

Prosjektet er viktig for videre utvikling av området, og for muligheten til å realisere omfattende boligprosjekter. Endelig omfang vil bli tilpasset kommunens ønsker og finansieringsmulighet.

Fremdrift tilpasses så langt det er mulig kommunens behov. Det gjenstår plan- og prosjekteringsarbeid før prosjektet kan legges ut i markedet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, samfinansiering, fritid og turisme, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre utvikling

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 3608 og 3610
Fase: Planlegging
Kommune: Grimstad
Trafikkmengde:  1.700 ÅDT, 9% tungtransport