Fv 3608 og 3610 GS Homborsundveien

Grimstad kommune skal bygge vann- og avløpsanlegg mellom fv. 420 og Homborsund. Dette ses i sammenheng med muligheten for å få realisert kommunens ønske om gang- og sykkelveg på strekningen. GS-veg er under regulering i følge med pågående arbeid med VA-anlegget.

Fv.3608 Homborsundveien med Enge bru. Foto - Klikk for stort bildeFv.3608 Homborsundveien Lasse Moen Sørensen   

Prosjektet er tildelt 10 mill. kr over fylkeskommunens koronatiltakspakke. Øvrige kostnader forutsettes dekket av Grimstad kommune. Fylkeskommunen har tilbudt seg å være byggherre, samt at kommunens kostnader kan håndteres gjennom fylkeskommunens finansieringsordning.

Endelig omfang vil bli tilpasset kommunens ønsker og finansieringsmulighet. Det er enighet om at kostnader ut over vedtatte bevilgning dekkes av kommunen, som da vil avgjøre hvor langt og omfattende prosjektet skal bygges.

Fremdrift tilpasses så langt det er mulig kommunens behov og mulighet for finansiering.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, samfinansiering, fritid og turisme, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre utvikling

Kartlenke for prosjektet

 

Veg Fv 3608 og 3610
Fase Planlegging
Kommune Grimstad
ÅDT 1700, 9% tungtransport
Til toppen