Fv.3694 utbedring mellom Sandåkerbrua og fv.418

Det er vedtatt utbedring av strekningen for å sikre gjennomgående god kvalitet på fv.3694

Fv.3694 Auslandsveien Lasse Moen Sørensen  

Det er de senere årene gjort en del tiltak på fv.3690, men strekningen mellom Sandåkerbrua og fv.418 har ikke blitt prioritert. Her er det stort behov for utbedring og masseutskifting som følge av betydelig sig i vegbanen, som har medført dype hjulspor, hull og forsenkninger.

Det går skolebuss og tømmertransporter på strekningen, ettersom jernbaneundergangene er til hinder for at fv.3682 kan fungere som alternativ rute for slik transport.

Som følge av tungtransporten har forfallet på strekningen eskalert de siste årene, og behovet er nå så omfattende at det ikke lenger kan håndteres som et vedlikeholdsprosjekt, men må løftes over på investeringssiden. Det betydelige siget i vegbanen gir fremkommelighetsutfordringer og gjør samtidig vinterdriften krevende.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fremkommelighet, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, ivareta vegkapital

Kartlenke for prosjektet

 

Veg Fv 3690
Fase Planlegging
Kommune Gjerstad
ÅDT 450, 10% tungtransport
Til toppen