Fv. 3694 utbedring mellom Sandåkerbrua og fv. 418

Det er vedtatt utbedring av strekningen for å sikre gjennomgående god kvalitet på fv. 3694.

Fv. 3694 Auslandsveien, mot Sandåker. Strekningen er ikke utbedret på bildet. Foto.  - Klikk for stort bildeFv. 3694 Auslandsveien Lasse Moen Sørensen

Det er de senere årene gjort en del tiltak på fv. 3690, men strekningen mellom Sandåkerbrua og fv. 418 har ikke blitt prioritert. Her er det stort behov for utbedring og masseutskifting som følge av betydelig sig i vegbanen, noe som har medført dype hjulspor, hull og forsenkninger.

Det går skolebuss og tømmertransporter på strekningen, ettersom jernbaneundergangene er til hinder for at den nærliggende fv. 3682 kan fungere som alternativ rute for slik transport.

Som følge av tungtransporten har forfallet på strekningen eskalert de siste årene, og behovet er nå så omfattende at det ikke lenger kan håndteres som et vedlikeholdsprosjekt, men må løftes over på investeringssiden. Det betydelige siget i vegbanen gir fremkommelighetsutfordringer og gjør samtidig vinterdriften krevende.

Plan for utbedring vil bli diskutert med kommunen før den settes i bestilling, for å avklare om det er andre behov som bør søkes løst innenfor den økonomiske rammen når det gjøres tiltak på strekningen.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fremkommelighet, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, ivareta vegkapital

Kartlenke for prosjektet

Veg: fv. 3690
Fase: Planlegging
Kommune: Gjerstad
Trafikkmengde, ÅDT:  450, 10% tungtransport

Til toppen