Fv. 3908 fortau Skudeviga – Kilura, samt regulering frem til Andåsveien

Det er planlagt å etablere 450 meter fortau mellom Skudeviga og Kilura på Flekkerøy i Kristiansand kommune, samt å regulere 1,4 km videre frem til Andåsveien.

Fv 3908 ved Kilura. Smalt parti uten fortau. Foto.  - Klikk for stort bildeFv 3908 fortau Kilura nord Lasse Moen Sørensen    

Regulering av strekningen

Lenke til reguleringsplanarbeidet for fv. 3908 Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Planlagt bygging i området

Flekkerøy har hatt en betydelig befolkningsutvikling og det opprinnelige vegnettet er ikke tilpasset trafikken dette medfører. Strekningen er skoleveg, og det gis skoleskyss for yngre elever på bakgrunn av trafikksikkerhetsutfordringen.

Strekningen om fattes av tre ulike reguleringsplaner, og ingen av disse har en kvalitet som muliggjør bygging uten å utarbeide ny reguleringsplan. Arbeidet er omfattende, og det påregnes at fylkeskommunens vedtak om 4 mill. kr i koronatiltaksmidler sannsynligvis gå med til å regulere og ferdigprosjektere tiltaket. 

Området vil være krevende å bygge i, med kort avstand til bolighus og eiendommer, samt en rekke private avkjørsler som må hensyntas i prosjektet. Foreløpig kostnadsanslag på regulering og bygging av strekningen mellom Skudeviga og Kilura er opp mot 20 mill. kroner, som følge av at det i praksis må det bygges nytt vegkonsept med fortau på hele strekningen. Endelig kostnadsoverslag vil avhenge av løsningene som reguleres og avtaler som inngås med grunneiere.

Kostnadsanslaget innebærer behov for å sikre fullfinansiering før tiltaket kan bygges. Fylkeskommunen har bevilget totalt 10 mill. kroner til prosjektet, etter fylkestingets vedtak i sak 73/21. Det forutsettes at ATP og Kristiansand kommune sammen finner finansiering på resterende midler, slik at det kan bestilles og gjennomføres.

Planleggingsaktiviteten ble stoppet tidlig i 2022, i påvente av politiske avklaringer om videre fremdrift. Arbeidet ble vedtatt videreført i juni 2022. 

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 3908
Fase Regulering
Kommune Kristiansand
ÅDT 1100, 10% tungtransport
Til toppen