Fv. 3908 fortau Skudeviga – Kilura, samt regulering frem til Andåsveien

Det er planlagt å etablere 450 meter fortau mellom Skudeviga og Kilura på Flekkerøy i Kristiansand kommune. I tillegg skal det reguleres fortau 1,4 km videre frem til Andåsveien.

Foto av fv. 3908 ved Kilura. Smalt parti uten fortau.   - Klikk for stort bildeFv. 3908 på strekningen hvor det er planlagt bygging av fortau Lasse Moen Sørensen

Regulering av strekningen

Reguleringsplanarbeidet for fv. 3908 Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Planlagt prosjekt i området

Flekkerøy har hatt en betydelig befolkningsutvikling og det opprinnelige vegnettet er ikke tilpasset trafikken dette medfører. Strekningen er skoleveg, og det gis skoleskyss for yngre elever på bakgrunn av trafikksikkerhetsutfordringen.

Den aktuelle strekningen omfattes av tre ulike reguleringsplaner, og ingen av disse har en kvalitet som muliggjør bygging uten å utarbeide ny reguleringsplan. Arbeidet med regulering og ferdig prosjektering er omfattende kostbart. . 

Området vil være krevende å bygge i, med kort avstand til bolighus og en stor mengde eiendommer, samt en rekke private avkjørsler som prosjektet må ta hensyn til. Kostnadsanslag på regulering og bygging av strekningen mellom Skudeviga og Kilura nærmer seg 40 mill. kroner. Dette som følge av at det i praksis må bygges nytt vegkonsept med fortau på hele strekningen, og at tilgjengelig areal er svært begrenset. Endelig kostnad vil avhenge av løsningene som reguleres og avtaler som inngås med grunneiere.

Kostnadsanslaget innebærer behov for å sikre fullfinansiering før tiltaket kan bygges. Fylkeskommunen og ATP har i samarbeid per november 2023 bevilget om lag 25 mill. kroner prosjektet. Dette er ikke tilstrekkelig til å starte bygging, og det forutsettes at Kristiansand kommune bidrar med delfinansiering for at prosjektet skal kunne settes i bestilling. 

Planleggingsaktiviteten ble stoppet tidlig i 2022, i påvente av politiske avklaringer om videre fremdrift. Arbeidet ble gjenopptatt sent i 2022. 

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 3908
Fase: Planlegging
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde:  1.100 ÅDT, 10% tungtransport