Fv 401 x 494 Høvågveien x Dvergsnesveien

Det skal bygges rundkjøring i kryss mellom Høvågveien og Dvergsnesveien i Kristiansand kommune. Prosjektet gjennomføres av utbyggere i området, med tilskudd fra fylkeskommunen.  

 

  

Foto. Kryssområde Høvågveien x Dvergsnesveien før ombygging - Klikk for stort bildeFv.401 x 494 Høvågveien x Dvergsnesveien Lasse Moen Sørensen

Krysset mellom Høvågveien og Dvergsnesveien er krevende, både som følge av trafikkmengden, retning på hovedtrafikkstrømmen og omgivelsene. Samlet skaper dette en god del farlige hendelser, og krysset har i lang tid vært ønsket utbedret.

Bygging av rundkjøring er viktig for trafikkavviklingen og avgjørende for videre utvikling av området, ettersom flere utbyggere har krav om å løse denne utfordringen før det kan bygges mer i området utenfor.
Tre utbyggere, som alle er bundet av rekkefølgekrav, har gått sammen om å delfinansiere tiltaket. Denne avtalen forutsetter et bidrag på 10 mill. kroner fra fylkeskommunen. Totalkostnad for prosjektet er beregnet til om lag 50 mill. kroner, der alle øvrige kostnader dekkes av de aktuelle utbyggerne.

Gjennomføring av tiltaket er planlagt etter at prosjektene på Varoddbrua og i Haumyrheitunnelen er ferdigstilt, for å ikke forverre den allerede krevende trafikale situasjonen ytterligere i byggefasen. 

Finansiering: 10 mill. kroner fra AFK, resterende kostnader dekkes av private utbyggere.

Prosjektet bygges av Drangsvann AS, som har publisert en del informasjon om plan og fremdrift i en egen pressemelding. 
Pressemelding fra Drangsvann AS

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: samfinansiering, trafikkavvikling, høy ÅDT, trafikksikkerhet, tilrettelegge for videre utvikling

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 401 og 494
Fase: Planlegging
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde:  12.850 ÅDT, 5% tungtransport