Fv 415 Simonstad - Selåsvatn

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen mellom Simonstad og Selåsvatn, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid.

 

   

Foto av fv. 415 langs Nelaugvannet i bunnen av Selåskleiva før bygging av ny veg  - Klikk for stort bildeFv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen

Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å øke betydelig i følge med etablering av Biozinanlegg på Simonstad, og knyttet til videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.

Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 180 mill. 2022-kr. Fylkestinget vedtok i sak 73/21 å øke rammen til prosjektet, for å kunne gjøre tiltak uavhengig av statlig medfinansiering. 

Prosjektet vil bli lyst ut i markedet våren 2023. 

Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte fortsette også etter at den planlagte nye parsellen er bygget.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, forutsigbar fremkommelighet, tilrettelegge for næringstransport, trafikksikkerhet

Kartreferanse til prosjektet

Veg: fv. 415
Fase: Planlegging
Kommune: Åmli
Trafikkmengde, ÅDT: 1000,  11% tungtransport