Fv 415 Simonstad - Selåsvatn

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen mellom Simonstad og Selåsvatn, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid.

Foto av fv. 415 langs Nelaugvannet i bunnen av Selåskleiva før bygging av ny veg - Klikk for stort bildeFv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen

Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å øke betydelig knyttet til videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.

Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 180 mill. 2022-kr. Fylkestinget vedtok i sak 73/21 å øke rammen til prosjektet, for å kunne gjøre tiltak uavhengig av statlig medfinansiering. 

Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte fortsette også etter at den planlagte nye parsellen er bygget.
Prosjektet skal også etablere kjettingplass på deler av parsellen som erstattes, som bidrag til økt fremkommelighet vinterstid. 

Agder fylkeskommune har signert kontrakt med RA1 Anlegg AS om bygging av ny fv. 415 mellom Selåsvatn og Simonstad. Arbeidene startet opp i november 2023 og er forventet ferdig mot slutten av 2025.

Ny fylkesvei ligger i hovedsak utenfor eksisterende fv. 415. Det skal bygges 4,9 km veg og bygges en bru som er 32 meter lang. 

 

Arbeidene starter opp på strekningen mellom Myrvang og Foløya. Det blir etter hvert omlegging av trafikken på fv. 415 på Foløya og det skal bygges nytt kryss på fv. 412 til Nelaug som vil påvirke trafikken. Det er beregnet å sprenge ned om lag 273.000 m3 fjell. På grunn av massetransport vil det være en del anleggstrafikk på strekningen.

Ved arbeider med omlegging av trafikk vil dette skiltes, og vi ber trafikantene vise hensyn til 
oppsatte skilter.

Sprengningsarbeider og SMS-varsling

Det vil foregå sprengningsarbeider i området ved Simonstad. Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved å sende navn og telefonnummer til bergsprengningsleder Espen Johannessen 934 63 617.

Du finner mer informasjon om sprengningsarbeider i dette vedlegget. (PDF, 212 kB)

 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, forutsigbar fremkommelighet, tilrettelegge for næringstransport, trafikksikkerhet

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 415
Fase: Byggefase
Kommune: Åmli
Trafikkmengde: 1000 ÅDT,  11% tungtransport