Fv 4150 Løgane bru

Løgane bru er ei trepælebru mellom Loia og Grisefjorden i Flekkefjord kommune. 

Foto av fylkeveg 4150 Løgane bru - Klikk for stort bildeFv. 4150 Løgane bru Lasse Moen Sørensen

Løgane bru er ei eldre bru som står på trepåler i vannet. Tilstanden på brua gjør at det er behov for omfattende renovering, eventuelt nybygging. Brua er eneste adkomst til bolig- og næringsområdet på vestsiden av elva, noe som vil gjøre det krevende å finne løsninger for omkjøring i byggeperioden. 

Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har varslet oppstart av reguleringsplan i forbindelse med utskiftning av Løgane bru og Logåsen bru. Fylkeskommunen har parallelt jobbet med et forprosjekt for å finne løsning for midlertidig trafikkavvikling. Dette forprosjektet er nå fullført, og fylkeskommunen vil gå videre med en lokal løsning for trafikkavvikling, like oppstrøms for Løgane bru.

Det er vurdert to alternativer for trafikkavvikling:

  1. Midlertidig bru like oppstrøms for dagens Løgane bru
  2. Bruk av Logåsen bru, sammen med midlertidig veg langs vestsiden av vassdraget.

Vurderingene som er gjort i forprosjektet er at alternativ 1 totalt sett er bedre enn alternativ 2. Alternativ 1 gir en mer begrenset ulempe over et mindre og mer oversiktlig område. Alternativ 2 går over en lengre strekning, og medfører større usikkerhet. Dette dreier seg om grunnforhold, løsninger for naboer, kulturminner, naturverdier for å nevne noen.

Agder fylkeskommune vil nå jobbe videre med å detaljere løsning for midlertidig trafikkavvikling like oppstrøms for Løgane bru, og med prosjektering av ny bru.

Alle innspill gitt i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan vil bli gjennomgått, og informasjon som fremkommer vil tas med i videre arbeid.

Agder fylkeskommune vil gå ut med ny informasjon når dette er klart.

For spørsmål ta kontakt med:


Lenke til plandokumentene på kommunens hjemmeside

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 4150
Fase: Planlegging
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 225 ÅDT, 10% tungtransport