Fv.416 oppgradering mot Vegårshei

Det er inngått en opsjonsavtale mellom fylkeskommunen, Nye Veier AS og Vegårshei kommune om midler for oppgradering av fv.416, i følge med bygging av ny E18.

Fv.416 mot Vegårshei Lasse Moen Sørensen  

Strekningen mellom ny E18 og fv.414 vil bli gjennomgått med fokus på blant annet sideterreng og rekkverk, tiltak som vil gi stor effekt for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Denne typen tiltak har også høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Tiltakene kan gjennomføres uavhengig av fremdrift på prosjekt med ny E18. Tilsvarende avtale er gjort for fv.416 med Risør kommune. Med tanke på den store økonomiske bindingen knyttet til opsjonen for Risørveien er det vurdert at tiltak må avventes til neste handlingsprogramperiode.

Fylkeskommunens forpliktelse på 20 mill. kr vil bli løst med strekningsvise tiltak, i en kombinasjon mellom drift- og vedlikeholdstiltak og investeringstiltak i løpet av perioden. Investeringsrammen blir supplert med 20 mill. fra Nye Veier, som samlet vil gi en betydelig oppgradering av strekningen.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: forutsigbar fremkommelighet, samfinansiering, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, strekningsvis utbedring

Kartlenke for prosjektet

 

Veg Fv 416
Fase Planlegging
Kommune Vegårshei
ÅDT 450, 10% tungtransport
Til toppen