Fv. 416 oppgradering mot Vegårshei

I følge med opprinnelig plan for ny E18-trasé ble det inngått en opsjonsavtale mellom fylkeskommunen, Nye Veier AS og Vegårshei kommune om midler for oppgradering av fv. 416, som kompensasjon for ulemper knyttet til bygging av ny E18. 

Illustrasjonsbilde av smal parsell på fv. 416.  - Klikk for stort bildeFv.416 mot Vegårshei Lasse Moen Sørensen

Strekningen på fv. 416 mellom tidligere planlagt trasé for ny E18 og fv. 414 var tenkt gjennomgått med fokus på blant annet sideterreng og rekkverk, tiltak som gir stor effekt for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Denne typen tiltak, strekningsvis utbedring, har også høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Ettersom rammen for avtalen med Nye Veier forutsetter bygging av E18 etter opprinnelig plan, avventer fylkeskommunen foreløpig videre fremdrift på prosjektet. 

Fylkeskommunens opprinnelige forpliktelse på 20 mill. kroner var tenkt løst med strekningsvise tiltak, i en kombinasjon mellom drift- og vedlikeholdstiltak og investeringstiltak i løpet av perioden. Investeringsrammen skulle suppleres med 20 mill. kroner fra Nye Veier. Dette ville samlet gi en betydelig oppgradering av strekningen dersom avtalen realiseres.

Prosjektet avventer resultatet av Nye Veiers prosess knyttet til plassering av ny E18 før det avklares videre aktivitet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: forutsigbar fremkommelighet, samfinansiering, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, strekningsvis utbedring

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 416
Fase: Planlegging avventes
Kommune: Vegårshei
Trafikkmengde: 450 ÅDT, 10% tungtransport