Fv 42 Gåsehellertunnelen

Det skal reguleres, planlegges, prosjekteres og bygges ny eller utvidet Gåsehellertunnel ved Valevika langs Sirdalsvatn, for å unngå at trafikken går forbi et område med høy rasfare.

Foto av fylkesveg 42 langs Sirdalsvatn, ved Valevika. Vegen ligger under bratt og rasfarlig terreng - Klikk for stort bildeFv. 42 langs Sirdalsvatn, ved Valevika Lasse Moen Sørensen

Gåsehellertunnelen ble bygget i 1989, og må oppgraderes betydelig i henhold til EUs tunnelsikkerhetsdirektiv. Kostnaden for oppgraderingen er beregnet til om lag 150 mill. kr. Tunnelen ligger på en strekning langs Sirdalsvannet som utsatt for rasfare. 

Det er inngått en intensjonsavtale mellom Agder fylkeskommune og Sirdal kommune om finansiering av ny tunnel forbi Valevika. Avtalen ble vedtatt av fylkestinget i sak 31/22, og forplikter Agder fylkeskommune til å utrede alternative løsninger for prosjektet, og få disse godkjent av Vegdirektoratet, med sikte på å fullfinansiere prosjektet i budsjett og økonomiplan for 2023-2026. Planlagte økonomiske rammer tar høyde for at Agder fylkeskommune i årene fremover vil motta betydelige konsesjonskraftmidler fra kraftverkene i kommunen.

Sirdal kommune bidrar i tillegg med 35 mill. kroner av egne midler til prosjektet.

Dagens Gåsehellertunnel er om lag 1300 meter lang, mens den nye tunnelen vil bli om lag 3000 meter. 

Tunnelen vil redusere rasfaren betydelig, og øke trafikksikkerheten og forutsigbarheten for all trafikk på strekningen. Prosjektet skal sørge for at innbyggerne i Sirdal skal få en trygg og forutsigbar helårsveg ut til resten av Agder, og inn til Tonstad sentrum fra sør.

Nybygging er anslått å koste i overkant av 500 mill. kr

Prosjektets storymap

Kartlenke til prosjektområdet

 

Veg: fv. 42
Fase: Planlegging
Kommune: Sirdal
Trafikkmengde: 850 ÅDT,  12% tungtransport