Fv 420 Ågre bru - Tjore, GS-veg

Det skal bygges tiltak for gående og syklende mellom Ågre bru og Tjore i Grimstad kommune. 

 

  

Foto av del av fv. 420 som mangler tilrettelegging for syklende - Klikk for stort bildeFv 420 hvor det planlegges GS mellom Tjore og Ågre bru Lasse Moen Sørensen

Området mellom Ågre bru og Tjore langs tidligere E18 er en manglende del i gang- og sykkelvegnettet på strekningen, og inngår i nasjonal sykkelrute 1.
Bygging av gang- og sykkelveg vil gi området et viktig løft, og bidra til betydelig økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, som da kan sykle trygt hele veien fra Ødegård til Grimstad sentrum.
Tiltaket blir ytterligere aktualisert av at Grimstad kommune har prioritert betydelige midler til bygging av gang- og sykkelveg mot Homborsund, og blir viktig for at syklende derfra kan sykle trygt på hele strekningen inn mot Grimstad sentrum. 

Prosjektet er ett av fire prosjekter som var prioritert for resterende bompengemidler fra E18-bommene. 
Området har relativt stor trafikkbelastning og en geografi som gir gode forhold for syklende når prosjektet er etablert.

Strekningen må reguleres, og det skal utarbeides byggeplan før prosjektet kan bygges. 
Prosjektet er forsinket som følge av manglende plan- og prosjekteringskapasitet, men vil bli startet opp så snart det er ledige ressurser innen disse feltene. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, bærekraftig transportvalg,

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 420
Fase: Regulerings- og byggeplan
Kommune: Grimstad
Trafikkmengde: 1.950 ÅDT, 8% tungtransport