Fv 420 Ågre bru - Tjore, GS-veg

Det skal bygges gang- og sykkelveg mellom Ågre bru og Tjore i Grimstad kommune. 

Foto av fv. 420 som mangler tilrettelegging for syklende - Klikk for stort bildeFv 420 GS Ågre bru Tjore Lasse Moen Sørensen   

Området mellom Ågre bru og Tjore langs tidligere E18 er en manglende del i gang- og sykkelvegnettet på strekningen, og inngår i nasjonal sykkelrute 1. Bygging av gang- og sykkelveg vil gi området et viktig løft, og bidra til betydelig økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, som da kan sykle trygt hele veien fra Ødegård til Grimstad sentrum.

Prosjektet er ett av fire prosjekter som var prioritert for resterende bompengemidler fra E18-bommene. Området har relativt stor trafikkbelastning og en geografi som gir gode forhold til syklende når gang- og sykkelvegen er etablert.

Strekningen må reguleres, og det skal utarbeides byggeplan før prosjektet kan bygges. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, bærekraftig transportvalg,

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 420
Fase Regulerings- og byggeplan
Kommune Grimstad
ÅDT 1950, 8% tungtransport
Til toppen