Fv 4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru

De to bruene er museale prosjekter og viktige nasjonalt vegminner som i dag er stengt for trafikk. Det er behov for rehabilitering og restaurering for å sikre vegminnene for fremtiden.

Oversiktsfoto av fv.4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru fra befaring - Klikk for stort bildeFv. 4208 Bakke bru Lasse Moen Sørensen

Prosjektet vil bli en meget omfattende og kostbar jobb, uavhengig av om det skal settes biltrafikk på brua etter restaurering, eller om bruene kun reetableres som gang- og sykkelveg.


Stortingets flertall påpekte i "Innst. 14 S (2020‒2021)" at staten har et økonomisk medansvar for å bringe det fredede kulturminnet Bakke bru «…tilbake i den stand at den kan brukes slik den ble brukt før stengingen, og forventer at vernemyndighetene går i dialog med Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få brua i kjørbar stand». Dette innebærer at Riksantikvaren har fått et særlig ansvar for å følge opp prosjektet.


Ut fra prosjektets karakter, og bruas funksjon og ÅDT, er dette i større grad et prosjekt for å ivareta et fredet kulturminne, enn et samferdselsprosjekt. Dette, sammen med Stortingets uttalelse, innebærer at finansieringen må skje i et samarbeid mellom en rekke aktører. Foreløpig estimat for utbedring og istandsetting er i underkant av 30 mill. kroner. Av dette er det planlagt en egenandel over fylkesvegbudsjettet på 5 mill. kroner i perioden.

Kartreferanse til prosjektområdet

Veg: fv. 4208
Fase: Planlegging
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 125 ÅDT, 10% tungtransport (målt før bruene ble stengt for trafikk)