Fv 4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru

Musealt prosjekt og viktig nasjonalt vegminne som må rehabiliteres og restaureres etter at brua måtte stenges for trafikk.

Oversiktsfoto av fv.4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru - Klikk for stort bildeFv,4208 Bakke bru Lasse Moen Sørensen    

Prosjektet vil bli en meget omfattende og kostbar jobb, uavhengig av om det skal settes biltrafikk på brua etter restaurering, eller om den kun reetableres som gang- og sykkelbru.


Stortingets flertall påpekte i Innst. 14 S (2020‒2021) at staten har et økonomisk medansvar for å bringe det fredede kulturminnet Bakke bru «…tilbake i den stand at den kan brukes slik den ble brukt før stengingen, og forventer at vernemyndighetene går i dialog med Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få brua i kjørbar stand». Dette innebærer at Riksantikvaren har fått et særlig ansvar for å følge opp prosjektet.


Ut fra prosjektets karakter, og bruas funksjon og ÅDT, er dette i større grad et prosjekt for å ivareta et fredet kulturminne, enn et samferdselsprosjekt. Dette, sammen med Stortingets uttalelse, innebærer at finansieringen må skje i et samarbeid mellom en rekke aktører. Foreløpig estimat for utbedring og istandsetting er i underkant av 30 mill. kroner. Av dette er det planlagt en egenandel over fylkesvegbudsjettet på 5 mill. kroner i perioden.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 4208
Fase Planlegging
Kommune Flekkefjord
ÅDT 125, 10% tungtransport
Til toppen