Fv 43 Viksvatn, utbedring

Det er vedtatt å utbedre fv. 43 langs sørvestre del av Viksvatn, der vegen er smal og har krevende kurvatur. 

Illustrasjonsbilde av smal parsell på fylkesveg 43 ved Viksvatn - Klikk for stort bildeFv. 43 ved Viksvatn Lasse Moen Sørensen

 

Det var opprinnelig planlagt vegutbedring med gang- og sykkelveg mellom Lyngdal og Farsund gjennom Listerpakken. Kostnadsøkninger på andre prosjekter viste raskt at dette ikke ville være mulig å finansiere, og gjenstående midler fra bompengepakken er nå vedtatt brukt på utbedring av den mest krevende strekningen, i sør-enden av Viksvann.


Det er utarbeidet reguleringsplan som vil ligge til grunn for tiltakene, som planlegges bygget uten tilrettelegging for en fremtidig gang- og sykkelveg, for å få utbedret en lengst mulig strekning for resterende bompenger. Bratte og høye skråninger, samt behov for utfylling i vannet, gjør tiltak kostbart, og innsatsen må avsluttes på et fornuftig punkt for å ikke skape farlige systemskifter. 

Den nye vegen langs Viksvatn vil bli bygget med 0,75 meter asfaltert vegskulder. Eksisterende veg har tilnærmet ingen skulder i dette området. Løsningen innebærer at vegen vil oppleves betydelig bredere enn i dag, og vil samtidig gi et langt bedre tilbud og betydelig økt kvalitet også til syklende. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstransport, hele Agder i bruk
 

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 43
Fase: Byggefase
Kommune: Farsund
Trafikkmengde: 4.000 ÅDT, 10% tungtransport