Fv 456 Hølleveien, delprosjekt 3

Området mellom Tangvall og Stauslandsveien er sterkt trafikkert, med et gang- og sykkelsystem som er smalt og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er vedtatt en reguleringsplan strekningen, som innebærer etablering av om lag 400 meter ny gang- og sykkelveg, forbedrer eksisterende gang- og sykkelløsninger, etablerer ny adkomst til noen boliger, samt rydder opp i diverse kryss, utkjørsler og krysningspunkt.

Fv.456 GS Hølleveien, undergang - Klikk for stort bildeFv.456 GS Hølleveien, delprosjekt 3 Lasse Moen Sørensen  

Delprosjekt tre innebærer bygging av ny undergang under fv.456, samt rundkjøring mot Linnegrøvan industriområde og en del øvrig utbedring i området. Utviklingen av Linnegrøvan begrenset av rekkefølgekrav for bygging av midlertidig rundkjøring, som skal finansieres av industriområdet.

I stedet for at industriområdet må finansiere og bygge en midlertidig rundkjøring for å sikre videre utvikling vil midlene fra industriområdet nå kunne brukes til delfinansiering av det regulerte prosjektet. Kombinert med de andre tiltakene knyttet til gang- og sykkelveg, samt opprydning av avkjørsler, vil dette gi en gjennomgående god og trygg standard for myke trafikanter på strekningen.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 456
Fase Planlegging
Kommune Kristiansand
ÅDT 10.500, 7% tungtransport
Til toppen