Fv 456 Hølleveien, delprosjekt 3

Området mellom Tangvall og Stauslandsveien er sterkt trafikkert, med et gang- og sykkelsystem som er smalt og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er vedtatt en reguleringsplan strekningen, som innebærer etablering av om lag 400 meter ny gang- og sykkelveg, forbedrer eksisterende gang- og sykkelløsninger, etablerer ny adkomst til noen boliger, samt rydder opp i diverse kryss, utkjørsler og krysningspunkt.

 

  

Foto av fv. 456 Hølleveien, med eksisterende undergang for gående og syklende - Klikk for stort bildeFv.456 GS Hølleveien, undergang for gående og syklende Lasse Moen Sørensen

Delprosjekt 3 innebærer bygging av ny undergang under fv. 456, samt rundkjøring mot Linnegrøvan industriområde og en del øvrig utbedring i området. Utviklingen av Linnegrøvan begrenset av rekkefølgekrav for bygging av midlertidig rundkjøring, som skal finansieres av industriområdet.

I stedet for at industriområdet må finansiere og bygge en midlertidig rundkjøring for å sikre videre utvikling, vil midlene fra industriområdet nå kunne brukes til delfinansiering av det regulerte prosjektet. Kombinert med de andre tiltakene knyttet til gang- og sykkelveg, samt opprydning av avkjørsler, vil dette gi en gjennomgående god og trygg standard for myke trafikanter på strekningen.

Delprosjekt 3 er prioritert etter delprosjekt 4 og 5, i følge med politiske vedtak i fylkeskommunen.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, trafikksikkerhet, gang- og sykkeltrafikk, styrket sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg, høy ÅDT, samfinansiering, effektiv bygging av sammenhengende vegprosjekt.

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 456
Fase: Planlegging
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde: 10.500 ÅDT, 7% tungtransport