Fv 456 x 457 Kjoskrysset

Det skal bygges nytt kryss i Kjosbukta, med rundkjøring og god tilrettelegging for myke trafikanter. 

Bilde av Kjoskrysset, fylkesveg 456 og 457, med biler i kø - Klikk for stort bildeFv. 456 x 457 Kjoskrysset Lasse Moen Sørensen

 

Krysset er i dag en flaskehals blant annet for kollektivtrafikken. I tillegg er det behov for et sammenhengende trafikksikkert tilbud for gående og syklende gjennom det høyt trafikkerte området. 

Hensikten med det pågående prosjektet er å detaljplanlegge og klargjøre Kjoskrysset for bygging. Vi ønsker at krysset skal gi en trygg trafikkavvikling for både buss og myke trafikanter. 

Det foreligger en godkjent detaljreguleringsplan for området. Denne er vedtatt av Kristiansand kommune 29.10.2019. 

Fylkestinget har 20.04.2021 vedtatt fordeling av restmidler i Samferdselspakke 1 til prosjektet. 
Prosjektet er prioritert av ATP-utvalget for Kristiansandregionen og byggefasen er planlagt å inngå i en fremtidig byvekstavtale.  

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 456 og 457
Fase: Planlegging
Kommune: Kristiansand
Trafikkmengde:  18.000 ÅDT, 10% tungtransport