Kollektivtiltak

Tiltak som finansieres over programområdet for kollektivtiltak prioriteres årlig som en del av budsjettprosessen. 

Klikk for stort bildeOppgradert holdeplass Lasse Moen Sørensen  

Oppgradering av eksisterende busstopp gjøres etter en prioriteringsliste som utarbeides av en samarbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens vegvesen. Prioriteringskriterier er blant annet antall påstigende passasjerer for rutebuss og skolebuss. Enkelte steder er det kun aktuelt med oppsetting av leskur.

Der busstoppene oppgraderes til universell standard innebærer dette at kollektivtilbudet gjøres tilgjengelig for flere brukere enn i dag. Gode busstopp kan også ha betydning for trafikksikkerhet og opplevd sikkerhet for brukerne. Leskur bidrar til økt komfort for passasjerene mens de venter på bussen.

Til toppen