Kollektivtiltak

Tiltak som finansieres over programområdet for kollektivtiltak prioriteres årlig som en del av budsjettprosessen. 

 

  

Illustrasjonsfoto. Oppdatert holdeplass med buss, ved universitetet i Kristiansand - Klikk for stort bildeOppgradert holdeplass Lasse Moen Sørensen

Nyetablering av busstopp og oppgradering/utbedring av eksisterende busstopp gjøres etter en prioriteringsliste som utarbeides av en samarbeidsgruppe bestående av representanter for fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk AS. Prioriteringskriterier er blant annet antall påstigende passasjerer for rutebuss og skolebuss. Enkelte steder er det kun aktuelt med oppsetting av leskur.

Der busstoppene oppgraderes til universell standard innebærer dette at kollektivtilbudet gjøres tilgjengelig for flere brukere enn i dag. Gode busstopp kan også ha betydning for trafikksikkerhet og opplevd sikkerhet for brukerne. Leskur bidrar til økt komfort for passasjerene mens de venter på bussen.

Alle tiltak må vurderes opp mot hvordan Agder kollektivtrafikk planlegger sin langsiktige rutestruktur.

Tiltak prioriteres årlig, ut fra faglige vurderinger i samarbeidsgruppen. Snuplasser og tilrettelegging for sjåførfasiliteter drøftes også i dette forumet. Forslaget legges frem for vedtak i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i første møte hvert år. 

 

Veileder for holdeplasser i Agder

Det er vegeiers ansvar å sørge for å utvikle god og effektiv infrastruktur som sikrer både fremkommelighet for bussen og tilgjengelighet til innbyggerne som skal benytte kollektivtilbudet.
Agder fylkeskommune har i samarbeid med Agder kollektivtrafikk (AKT) utarbeidet en veileder for holdeplasser i Agder. Hensikten med en veileder er å få til en felles tilnærming til hvordan vi utformer, drifter og vedlikeholder kollektivholdeplassene i Agder. Slik vil vi sørge for en mer enhetlig utforming og praksis rundt hvordan våre holdeplasser skal se ut. Veilederen gir også prinsipielle avklaringer rundt utforming (type leskur, sanntidstavle, skilting og informasjon), mangler, behov, drift og vedlikehold med mer.

Veileder for holdeplasser (PDF, 2 MB)