Kritisk forfall

Tiltak som finansieres over programområdet for kritisk forfall handler om tiltak som iverksettes på vegfundament og utstyr, for å innhente det betydelige forfallet som er registert på fylkeskommunens vegnettet. 

 

    

Illustrasjonsfoto. Utbedring av bru. Fv. 3720 Sagstu bru med lysregulering - Klikk for stort bildeFv 3720 Sagstu bru Lasse Moen Sørensen


Det totale etterslepet og forfallet på fylkesvegnettet i Agder ble i 2022 beregnet til om lag 7 milliarder kroner. 
Av dette er det registrert utbedringsbehov på om lag 1 milliard kroner knyttet til kritisk forfall. 
Klimaendringer og mer ekstremvær øker risikoen for skader på veganlegg ytterligere.

Budsjettene til ordinært drift- og vedlikehold kan ikke alene ta hånd om disse utfordringene. Tiltakene er også såpass omfattende og med et så langvarig perspektiv, at de hører hjemme på investeringsbudsjettet. Ved å sette av større investeringsmidler kan det legges opp til mer omfattende oppgradering av enkelte strekninger, fremfor konstant "brannslukking" over drift- og vedlikeholdsbudsjettet. 
På sikt vil slik satsning kunne gi et redusert vedlikeholdsbehov for disse vegene, i tillegg til at vegfarende vil få en bedre og sikrere veg å ferdes på.

Bevilgning vil blant annet kunne omsettes ved utskifting av spesielt utsatte vegfundamenter, masseutskifting på dårlige vegstrekninger, skiltfornying, oppgradering av veglys, utskifting av støyskjermer og elektroniske styringsskap, utbedring av bruer og andre bærende konstruksjoner, sikring av bergskjæringer, rydding av sikkerhetssoner, oppsetting av sikringsgjerder, energieffektivisering og tiltak på grøntanlegg.

Videre er det svært ønskelig å bytte ut betongkantstein med granittstein på utsatte steder, ettersom granitt er et betydelig mer holdbart materiale. Dette vil kunne redusere det årlige vedlikeholdsbehovet vesentlig. Enkelte høytrafikkerte veger er også svært nedslitt, og har kryss og fundamenter som er i ferd med nærmest å gå i oppløsning. Her må det på sikt gjøres en omfattende innsats, når det er mulig å avsette tilstrekkelig med budsjettmidler til dette. 

På bakgrunn av forslag i Nasjonal transportplan 2022-2033 om en tilskuddsordning til fylkeskommunene, var det planer om en større satsing på innhenting av kritisk forfall i perioden 2022-2024.
Signalene om statlige midler gjennom Nasjonal transportplan ble ikke fulgt opp, og satsingen har derfor ikke kunnet gjennomføres som planlagt i inneværende Handlingsprogram for fylkesveg, som følge av manglende budsjettmidler. 
Det er imidlertid planlagt en omfattende opptrapping av satsingen fra 2025, med sikte på å få tatt grep som kan bedre tilstanden på vegnettet. En slik satsing innebærer at det må avsettes betydelige investeringsmidler til disse tiltakene, noe som vil begrense handlingsrommet for å gjennomføre andre større investeringsprosjekter.