Kristisk forfall

Tiltak som finansieres over programområdet for kritisk forfall handler om tiltak som iverksettes på vegfundament og utstyr, for å innhente forfall på vegnettet. 

 

    

Illustrasjonsfoto. Utbedring av bru. Fv. 3720 Sagstu bru med lysregulering - Klikk for stort bildeFv 3720 Sagstu bru Lasse Moen Sørensen

En kartlegging av fylkesvegene i Agder, utført våren 2021, viser et beregnet utbedringsbehov på 896 mill. kroner.
Det totale etterslepet på fylkesvegnettet i Agder er betydelig større, og ble i 2013 beregnet til om lag 4 mrd. kroner. Klimaendringer og mer ekstremvær øker risikoen for skader på veganlegg ytterligere.

Budsjettene til ordinært drift- og vedlikehold kan ikke alene ta hånd om disse utfordringene. Tiltakene er ofte såpass omfattende og med et så langvarig perspektiv, at de hører til på investeringsbudsjettet. Dermed kan det legges opp til mer omfattende oppgradering av enkelte strekninger, fremfor konstant "brannslukking" over drift- og vedlikeholdsbudsjettet. På sikt vil slik satsning kunne gi et redusert vedlikeholdsbehov for disse vegene, i tillegg til at vegfarende vil få en bedre og sikrere veg å ferdes på.

Bevilgning vil blant annet kunne omsettes ved utskifting av spesielt utsatte vegfundamenter, masseutskifting på dårlige vegstrekninger, skiltfornying, oppgradering av veglys, utskifting av støyskjermer og elektroniske styringsskap, rydding av sikkerhetssoner, oppsetting av sikringsgjerder, energieffektivisering og tiltak på grøntanlegg.

Videre er det svært ønskelig å bytte ut betongkantstein med granittstein på utsatte steder, ettersom granitt er et betydelig mer holdbart materiale. Dette vil kunne redusere det årlige vedlikeholdsbehovet vesentlig. Enkelte høytrafikkerte veger er også svært nedslitt, og har kryss og fundamenter som er i ferd med nærmest å gå i oppløsning. Her må det på sikt gjøres en omfattende innsats, når det er mulig å avsette tilstrekkelig med budsjettmidler til dette. 

På bakgrunn av forslag i Nasjonal transportplan 2022-2033 om en tilskuddsordning til fylkeskommunene, er det ønskelig å få på plass en større satsing på innhenting av kritisk forfall i perioden 2022-2024.
Signalene om statlige midler gjennom Nasjonal transportplan ble ikke fulgt opp, og satsingen har derfor ikke kunnet gjennomføres som planlagt, som følge av manglende budsjettmidler.