Rekkverk og TS-tiltak

Bevilgninger som prioriteres til rekkverk og trafikksikkerhetstiltak blir spredd på en rekke tiltak rundt om i fylket. For å oppnå en best mulig gevinst i forhold til innsats prioriteres noen enkeltveger hvert år, slik at det kan gjøres en litt tyngre innsats på disse.

Nyoppsatt rekkverk Lasse Moen Sørensen  

Det er store utfordringer innenfor både rekkverk og TS-tiltak. På en rekke strekninger er det behov for omfattende utskifting av eksisterende rekkverk. Andre steder må slike etableres.

Prioriterte TS-tiltak kan innebære både enkelttiltak av en viss størrelse, og oppfølging av strekningsvise TS-inspeksjoner, hvor det gjøres et større arbeid på strekninger der man er kjent med at det er trafikksikkerhetsutfordringer.

Mindre tiltak vil kunne ha stor effekt på trafikksikkerheten, ved å redusere sannsynlighet for ulykker, og ved å fjerne spesielle hindre som øker farepotensialet ved en utforkjøring eller ulykke. Det er gjennomført en omfattende forfallsregistrering for å avdekke det samlede behovet for tiltak innenfor programområdet. Oppsetting av rekkverk, avrunding av eksisterende rekkverk eller betongfundamenter, samt å fjerne objekter med høyt skadepotensial som ligger tett inntil vegen er blant aktuelle tiltak. Dette er tiltak som ofte også har positiv effekt for myke trafikanter og for skoleveg.

Andre aktuelle tiltak er belysningstiltak som forsterket belysning av strekninger, intensivbelysning av gangfelt og utskifting av lysarmaturer. Forkjørsregulering av fylkesveger gir trafikken på hovedvegene høyere prioritet, og et mer oversiktlig og forutsigbart trafikkbilde. Andre TS-tiltak som opphøyde gangfelt, fartshumper, fartsgrensejusteringer, oppstramming av kryss og etablering av mindre infrastruktur som kobler sammen eksisterende infrastruktur, "missing links".

Handlingsprogram for fylkesveg legger opp til en betydelig satsing på rekkverk og trafikksikkerhetstiltak i tråd med målsetningene i Regionplan Agder 2030.

Midlene prioriteres på faglig grunnlag av fylkeskommunen. Forslag til prioritert aktivitet legges årlig frem for vedtak i hovedutvalg for samferdsel. 

Til toppen