Rekkverk og TS-tiltak

Bevilgninger som prioriteres til rekkverk og trafikksikkerhetstiltak blir spredd på en rekke tiltak rundt om i fylket. For å oppnå en best mulig gevinst i forhold til innsats prioriteres noen enkeltveger hvert år, slik at det kan gjøres en litt tyngre innsats på disse.

 

  

Illustrasjonsfoto. Veg i skogsterreng, med nytt rekkverk.  - Klikk for stort bildeNyoppsatt rekkverk Lasse Moen Sørensen

Det er store utfordringer innenfor både rekkverk og trafikksikkerhetstiltak. På en rekke strekninger er det behov for omfattende utskifting av eksisterende rekkverk. Andre steder må slike etableres.

Prioriterte TS-tiltak kan innebære både enkelttiltak av en viss størrelse, og oppfølging av strekningsvise trafikksikkerhetsinspeksjoner, hvor det gjøres et større arbeid på strekninger der man er kjent med at det er trafikksikkerhetsutfordringer.
Tiltakene finansieres av to programområder: programområdet for trafikksikkerhet og programområdet for trygg skoleveg. 

Mindre tiltak vil kunne ha stor effekt på trafikksikkerheten, ved å redusere sannsynlighet for ulykker, og ved å fjerne spesielle hindre som øker farepotensialet ved en utforkjøring eller ulykke. Det er gjennomført en omfattende forfallsregistrering for å avdekke det samlede behovet for tiltak innenfor programområdet. Oppsetting av rekkverk, avrunding av eksisterende rekkverk eller betongfundamenter, samt å fjerne objekter med høyt skadepotensial som ligger tett inntil vegen er blant aktuelle tiltak. Dette er tiltak som ofte også har positiv effekt for myke trafikanter og for skoleveg.

Andre aktuelle tiltak er belysningstiltak som forsterket belysning av strekninger, intensivbelysning av gangfelt og utskifting av lysarmaturer. Forkjørsregulering av fylkesveger gir trafikken på hovedvegene høyere prioritet, og et mer oversiktlig og forutsigbart trafikkbilde. Andre trafikksikkerhetstiltak som opphøyde gangfelt, fartshumper, fartsgrensejusteringer, oppstramming av kryss og etablering av mindre infrastruktur som kobler sammen eksisterende infrastruktur, "missing links".

Handlingsprogram for fylkesveg legger opp til en betydelig satsing på rekkverk og trafikksikkerhetstiltak i tråd med målsetningene i Regionplan Agder 2030.

Ved budsjettvedtaket i fylkestingssak 73/21 ble det i tillegg opprettet et eget programområde "trygg skoleveg", som bidrar til en betydelig styrket satsing på mindre trafikksikkerhetstiltak i hele Agder. 

Midlene til disse tiltakene prioriteres på faglig grunnlag av fylkeskommunen. Forslag til prioritert aktivitet legges frem for vedtak i hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i første møte hvert år.