Rekkverk og TS-tiltak

Bevilgninger som prioriteres til rekkverk og TS-tiltak blir spredd på en rekke tiltak rundt om i fylket. For å oppnå en best mulig gevinst i forhold til innsats prioriteres noen enkeltveger hvert år, slik at det kan gjøres en litt tyngre innsats på disse.

Klikk for stort bildeNyoppsatt rekkverk Lasse Moen Sørensen  

Det er store utfordringer innenfor både rekkverk og TS-tiltak. På en rekke strekninger er det behov for omfattende utskifting av eksisterende rekkverk. Andre steder må slike etableres.

Prioriterte TS-tiltak kan innebære både enkelttiltak av en viss størrelse, og oppfølging av strekningsvise TS-inspeksjoner, hvor det gjøres et større arbeid på strekninger der man er kjent med at det er trafikksikkerhetsutfordringer.

Mindre tiltak vil kunne ha stor effekt på trafikksikkerheten, ved å redusere sannsynlighet for ulykker, og ved å fjerne spesielle hindre som øker farepotensialet ved en utforkjøring eller ulykke. Oppsetting av rekkverk, avrunding av eksisterende rekkverk eller betongfundamenter, samt å fjerne objekter med høyt skadepotensial som ligger tett inntil vegen er blant aktuelle tiltak. Dette er tiltak som ofte også har positiv effekt for myke trafikanter og for skoleveg. Midlene fordeles årlig på faglig grunnlag av fylkeskommunen. Handlingsprogrammet legger opp til en betydelig satsing på rekkverk og trafikksikkerhetstiltak.

Til toppen