Sykkelbytiltak

Tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

Sykling Lasse Moen Sørensen  

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av avtalen mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2022 bygges det om lag 200 meter gang- og sykkelveg på Fv 42 Strømsbusletta i Arendal, et tiltak som vil binde sammen eksisterende GS-nett i området og gjøre området mer oversiktlig å ferdes i.

Det skal også planlegges bygging/oppgradering av gang- og sykkelsystemet på fv. 404/3624 Opplandsveien mot Frivold i Grimstad. 

Årlig gjøres det også tiltak for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveger i alle sykkelbyene, ut fra funn som er gjort gjennom sykkelinspeksjoner. Dette kan være tiltak som siktrydding, kryssutbedring, asfaltering, skilting og liknende. 

Fv 420 GS-veg Ågre bru - Tjore i Grimstad skal bygges for resterende bompenger fra E18-bommene. Prosjektet er under reguleringsplanlegging.

Til toppen