Sykkelbytiltak

Programområdet omfatter tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

 

  

Illustrasjonsbilde. Gang- og sykkelveg med to syklister.  - Klikk for stort bildeSykling på gang og sykkelveg Lasse Moen Sørensen

Det settes av årlige investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av sykkelbyavtalene mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

Målsetningen er at det kontinuerlig skal pågå aktivitet med bygging av et større gang- og sykkelveganlegg i en av de fire sykkelbyene. Sykkelbytiltakene skal være sentralt plassert i kommunen og bør utfylle eller bedre kjente mangler på det eksisterende gang- og sykkelvegnettet.
Mer perifert plasserte gang- og sykkelveger må løses gjennom prioritering i Handlingsprogram for fylkesveg. 

Årlig gjøres det også tiltak for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveger i alle sykkelbyene, ut fra funn som er gjort gjennom sykkelinspeksjoner. Dette kan være tiltak som siktrydding, kryssutbedring, asfaltering, skilting og liknende. 
Det etableres også flere tellepunkter for å få bedre tallgrunnlag for syklingen i områdene, slik at det kan planlegges mest mulig hensiktsmessige tiltak og kampanjer som skal inspirere innbyggerne i kommunen til å gå og sykle mer. 

Sykkelbyavtalene har følgende hovedoverskrifter:

  • Satse på sammenhengende sykkelvegnett
  • Satse på drift og vedlikehold
  • Satse på skoler
  • Satse på opplevelser i nærområdet - Vita Velo
  • Satse på Sykkelregion Agder
  • Satse på kunnskapsbygging og deling
  • Satse på sykkeltellinger og registreringer