Sykkelbytiltak

Programområdet omfatter tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

 

  

Illustrasjonsbilde. Gang- og sykkelveg med to syklister.  - Klikk for stort bildeSykling på gang og sykkelveg Lasse Moen Sørensen

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av sykkelbyavtalene mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2023 er det ferdigstilt om lag 200 meter gang- og sykkelveg på Fv 42 Strømsbusletta i Arendal, et tiltak som binder sammen eksisterende gang- og sykkelvegnett i området, og gjør området mer oversiktlig å ferdes i for alle trafikantgrupper.

Det det pågår planlegging for bygging og oppgradering av gang- og sykkelsystemet på fv. 404 og 3624 Opplandsveien mot Frivold i Grimstad. 

Årlig gjøres det også tiltak for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveger i alle sykkelbyene, ut fra funn som er gjort gjennom sykkelinspeksjoner. Dette kan være tiltak som siktrydding, kryssutbedring, asfaltering, skilting og liknende. 

På fv. 420 mellom Ågre bru og Tjore i Grimstad skal det bygges et tiltak for syklister for resterende bompenger fra E18-bommene. Prosjektet er under reguleringsplanlegging.