Sykkelbytiltak

Tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

Sykling Lasse Moen Sørensen  

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av avtalen mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2021 ferdigstilles bygging av gang- og sykkelveg på Fv 43 i Vanse, fra Zion mot Bilandsfeltet, og det etableres en trygg løsning for gående og syklende langs Fv 43 på Borhaug/Vestbygda, mellom Havneveien og Gamleveien. I Arendal bygges det 200 meter gang- og sykkelveg på Fv 42 Strømsbusletta, et tiltak som vil binde sammen eksisterende GS-nett i området og gjøre området mer oversiktlig å ferdes i.

Det var også planlagt et nasjonalt pilotprosjekt med markering av 2 minus 1-veg på Fv 470 Søndre vei på Lista i Farsund, som skulle gi syklende høyere prioritet på større deler av eksisterende vegbane. Dette prosjektet ble derimot ikke vedtatt akseptert av Farsund kommune. 

Fv 420 GS-veg Ågre bru - Tjore i Grimstad skal bygges for resterende bompenger fra E18-bommene. Prosjektet er under planlegging.

Til toppen