Partnerskap for bærekraftig utvikling av regionbyene

Nettverket består av regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene, med til sammen mer enn 500 000 innbyggere. Nettverket har et mål om at regionbyene skal få mulighet til å inngå partnerskap med staten for bærekraftig utvikling av byene i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ny avtale-kategori: Partnerskap for bærekraftig utvikling

Regionbyene ønsker å etablere et samarbeid mellom stat, fylke og kommune for å utvikle virkemidler som kan skape bedre og mer bærekraftige byliv – et partnerskap for bærekraftig utvikling av regionbyene. Partnerskapet har en enklere utforming enn dagens byvekstavtaler og belønningsordning, men inneholder suksesskriteriene fra disse avtalene:

 • Forpliktende arealplanlegging mellom kommune, fylke og stat
 • Egenbetaling i form av bompenger/veiprising
 • Enkel styringsgruppe som i bypakkene
 • Tilskudd på 60 mill. i året til gang-, sykkel- og kollektivtiltak
 • Mål om å nå nullvekstmålet og redusere utslipp lokalt og globalt  

Nullvekstmålet som styringsverktøy

Nullvekstmålet er et tydelig styringsverktøy som gir en klar retning for bærekraftig vekst i regionbyene. Klimaavtalen med EU forpliktet Norge til å kutte 43 % av klimautslippene. Signalene er at transportsektoren må ta en mye større andel av dette, spesielt gjelder dette personbiltrafikken.  

Utredningen «Klimakur 2030» viser at tiltak innen transportsektoren er blant de klimaløsningene som har lavest tiltakskostnad. De fem regionbyene er klare til å stanse veksten i biltrafikken. Sånn kan Norge kutte utslipp fra transportsektoren og samtidig nå målet om bærekraftig byer og sterke distrikter i hele landet. Derfor bør regionbyene bidra i denne dugnaden: 

 • Stortingets egne utslippsmål krever bærekraftig utvikling også i regionbyene
 • Forpliktende samarbeid og felles langsiktige mål er avgjørende for at regionbyene skal bidra  Sammen kan de store byene og regionbyene kunne innfri utslippsmålene
 • Hele landet må med når transportsektoren omstilles for å nå utslippsmålene i 2030
 • Kostnaden er lav og anslått til 500 kr. pr. tonn redusert CO2-utslipp (Klimakur 2030)
 • Mer enn 500 000 mennesker får attraktive byer med lavere utslipp, mindre støy og redusert luftforurensing  
 • Bedre folkehelse ved økt sykkelandel, flere gang- og sykkelveier, sikkerhet for myke trafikanter
 • Næringslivets kostnader kuttes med mindre kø og ventetid

Sterke regionbyer gir bærekraftig vekst i hele landet

Styrken vår som nasjon er en bred enighet om viktigheten av at vi fortsetter å ta hele landet i bruk. Skal vi lykkes med dette i årene som kommer må vi sørge for sterke og bærekraftige regionbyer som er attraktive for folk, og virker som motorer for kompetanse og næringsliv i sin region og distriktene rundt:

 • Kompetanse og næringsliv i regionbyene er viktig for distriktene  
 • Bærekraftig vekst i regionbyene er helt nødvendig dersom vi skal få hele landet med i omstillingen
 • Hele landet må med når et land omstilles – ikke bare de fire store byene  
 • Vekst krever mobilitet – mobilitet gir vekst

Kontaktinformasjon

 • Tore Johan Øvstebø   480 65 647 tore.johan.ovstebo@alesund.kommune.no
 • Kåre Pettersen   990 22 385 kaare.pettersen@vtfk.no
 • Arne Thomassen   913 43 905  arne.thomassen@politiker.agderfk.no
 • Håkon Møller   415 42 786 hakonmoller@gmail.com
 • Arne-Christian Mohn  915 79 549 arne-christian.mohn@haugesund.kommune.no