Nettverk for bærekraftige regionbyer

Klikk for stort bildeBærekraftige regionbyer er et kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid inn mot Nasjonal Transportplan 2022-2033.Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) har  gått sammen i nettverket bærekraftige regionbyer. Nettverket har et mål om at regionbyene skal få mulighet til å inngå partnerskap med staten for bærekraftig utvikling av byene i NTP 2022-2033.

Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet. Forpliktende avtaler må på plass for å sikre bærekraftig utvikling.

 

Nyhetssak 19. mars 2021:

600 millioner til regionbyene i nasjonal transportplan

 

Se kontaktinformasjon og tidslinje for nettverkets arbeid nederst på siden.
Se PDF med mer informasjon om nettverket i her.  (PDF, 661 kB)

 

 

Regionbyene ønsker å komme med i neste nasjonale transportplan med følgende innspill:

Klikk for stort bilde 

Bildet over kan lastes ned som PDF her. (PDF, 40 kB)  

Klikk for stort bildeNettverk for bærekraftige regionbyer

Ny avtalekategori inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033

Regionbyene ønsker å etablere et samarbeid mellom stat, fylke og kommune for å utvikle virkemidler som kan skape bedre og mer bærekraftige byliv – et partnerskap for bærekraftig utvikling av regionbyene. Partnerskapet har en enklere utforming enn dagens byvekstavtaler og belønningsordning, men inneholder suksesskriteriene fra disse avtalene:

 • Forpliktende arealplanlegging mellom kommune, fylke og stat
 • Egenbetaling i form av bompenger/veiprising
 • Enkel styringsgruppe som i bypakkene
 • Årlig tilskudd til gang-, sykkel- og kollektivtiltak
 • Mål om å nå nullvekstmålet og redusere utslipp lokalt og globalt

Kontaktinformasjon til politisk styringsgruppe for nettverket for bærekraftige regionbyer 

Styringsgruppa ledes av Tore Johan Øvstebø (KrF - tlf. 480 65 647), som er leder i styringsgruppen for Bypakke Ålesund og består ellers av:
Håkon Møller (MDG), leder for plan- og miljøutvalget i Bodø  (tlf. 415 42 786).
Arne Christian Mohn (Ap), ordfører i Haugesund (tlf. 915 79 549).
Arne Thomassen (H), Fylkesordfører i Agder (tlf. 913 43 905).
Kåre Pettersen (V), Hovedutvalg for samferdsel og fylkesutvalget, Vestfold og Telemark. (tlf. 990 22 385).

Ønsker du å sende e-post kan du trykke på navnet til hver enkelt. 

Nullvekstmålet som styringsverktøy

Nullvekstmålet er et tydelig styringsverktøy som gir en klar retning for bærekraftig vekst i regionbyene. Klimaavtalen med EU forpliktet Norge til å kutte 43 % av klimautslippene. Signalene er at transportsektoren må ta en mye større andel av dette, spesielt gjelder dette personbiltrafikken.
Utredningen «Klimakur 2030» viser at tiltak innen transportsektoren er blant de klimaløsningene som har lavest tiltakskostnad. De fem regionbyene er klare til å stanse veksten i biltrafikken. Sånn kan Norge kutte utslipp fra transportsektoren og samtidig nå målet om bærekraftig byer og sterke distrikter i hele landet. Derfor bør regionbyene bidra i denne dugnaden. 
Stortingets egne utslippsmål krever bærekraftig utvikling også i regionbyene
 • Forpliktende samarbeid og felles langsiktige mål er avgjørende for at regionbyene skal bidra
 • Sammen kan de store byene og regionbyene kunne innfri utslippsmålene
 • Hele landet må med når transportsektoren omstilles for å nå utslippsmålene i 2030
 • Kostnaden er lav og anslått til 500 kr. pr. tonn redusert CO2-utslipp (Klimakur 2030)
 • Mer enn 500 000 mennesker får attraktive byer med lavere utslipp, mindre støy og redusert luftforurensing
 • Bedre folkehelse ved økt sykkelandel, flere gang- og sykkelveier, sikkerhet for myke trafikanter.
 • Næringslivets kostnader kuttes med mindre kø og ventetid

Sterke regionbyer gir bærekraftig vekst i hele landet

Styrken vår som nasjon er en bred enighet om viktigheten av at vi fortsetter å ta hele landet i bruk. Skal vi lykkes med dette i årene som kommer må vi sørge for sterke og bærekraftige regionbyer som er attraktive for folk, og virker som motorer for kompetanse og næringsliv i sin region og distriktene rundt:
 • Kompetanse og næringsliv i regionbyene er viktig for distriktene
 • Bærekraftig vekst i regionbyene er helt nødvendig dersom vi skal få hele landet med i omstillingen
 • Hele landet må med når et land omstilles – ikke bare de fire store byene
 • Vekst krever mobilitet – mobilitet gir vekst

Felles utfordringer og målsettinger

Regionbyene har i flere år arbeidet sammen for å få muligheten til å gå inn i forpliktende avtaler mellom kommuner, fylker og stat. Vi ønsker å bidra til den nasjonale klimadugnaden ved å jobbe for nullvekst i personbiltrafikken og kutte lokale og globale utslipp. Skal vi få til dette må vi ha på plass et forpliktende samarbeid om arealplanlegging og bevilgninger gjennom Nasjonal transportplan.

Skal vi unngå kompetanselekkasje til de større byene må regionbyene styrkes som attraktive sentrum med urbane kvaliteter som grønne lunger, frisk luft, satsing på kollektiv og aktiv transport, og høy grad av mobilitet. Dette klarer vi ikke alene.

Budskapet er: "Inn i Nasjonal transportplan (NTP) nå!"

Regionbyene må ikke falle mellom to stoler – mellom bygd og by – i Nasjonal transportplan. På samme måte som storbyen og bygda har sine roller, spiller regionbyene en viktig rolle for å skape en fremtidsrettet utvikling i våre regioner. 

Vi klarer ikke den grønne omstillingen alene, siden vi ikke rår over tilstrekkelige midler og muligheter til å lage et attraktivt kollektivtilbud, bygge sykkelveier og lage gåvennlige byer.

Vi trenger en plass i NTP, og vi trenger et partnerskap med staten for å sikre grønn omstilling og bærekraftig vekst i hele landet.

 

Bærekraftige regionbyer - kontaktinformasjon

Regionbyene deltar på høring til Nasjonal transportplan med eget høringsinnspill

Regionbyene deltar på høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033 mandag 12. april 2021. 

Regionbyene - NTP - Høringsnotat_05.04.2021 (PDF, 235 kB)

12.04.2021

Nasjonal Transportplan 2022-2033 legges frem

Da Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble lagt frem ble det kjent at de fem regionbyområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg/Sandefjord/Larvik) er omtalt!

600 millioner skal brukes i den første fireårsperioden i planen.

Les pressemeldingen.

19.03.2021

Møte med statssekretær Mathias Fischer (V) 16.02.21

Tirsdag 16. februar 2021 hadde nettverket for bærekraftige regionbyer møte med statssekretær Mathias Fischer (V) fra klima- og miljødepartementet. 

Fra nettverket deltok:

Leder av styringsgruppen: Tore Johan Øvstebø
- Fylkesordfører i Agder: Arne Thomassen (H)

- Samferdselspolitiker og representant for Vestfoldbyene og Vestfold. Kåre Pettersen (V) fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

- Ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn (Ap)

- Leder for Plan- og miljøutvalget i Bodø Håkon Møller (MDG)

Administrasjonene fra byregionene deltok også. 

 

Møte med statssekretær Mathias Fischer 16. februar 2021 (PDF, 4 MB)

 

16.02.2021

Møte med kommunalminister Nikolai Asterup 8. februar 2021

8. februar møtte nettverket for bærekraftige regionbyer kommunalminister Nikolai Asterup (H).

Statssekretær Heidi Nakken deltok også. 

Presentasjon fra møte med kommunalministeren februar 2021 (PPTX, 12 MB) 


Fra nettverket deltok: 

 

Arne Thomassen (H)                   - Fylkesordfører Agder

Arne Christian Mohn (Ap)          - Ordfører Haugesund

Kåre Pettersen (V)                        - Samferdselspolitiker Vestfold og Telemark fylkeskommune

Håkon Møller (MDG)                   - Leder Plan- og miljøutvalget Bodø kommune

Tore Johan Øvstebø (KrF)           - Leder Planutvalget, Ålesund kommune.

Nina Ambro Knutsen                   - Prosjektleder Vestfold og Telemark fylkeskommune

Liv Kjersti Finholt                         - Seksjonsleder Ålesund kommune

Elisabeth H. Mathisen                 - Rådgiver strategi og mobilitet, Agder Fylkeskommune

Elisabeth Østnor                           - Kommuneplanlegger, Haugesund kommune

Håkon Hattrem                             - Byplanlegger, Bodø kommune

09.02.2021

Møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide 15. desember 2020

15. desember 2020 hadde partnerskap for bærekraftige regionbyer møte med Samferdselsminister, Knut Arild Hareide, statssekretær Ingelin Noresjø og statssekretær Anders Tyvand.

Se presentasjonen fra møtet: 

Partnerskap for bærekraftige regionbyer - møte med samferdselsminister Hareide_14122020 (PDF, 3 MB)

15.12.2020

Møte med vegdirektoratet 17.11.2020

Nettverket hadde møte med Bjørne Grimsrud i vegdirektoratet 17. november 2020 for å fremme nettversket budskap om å komme med i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Se Regionbyene - Møte med vegdirektøren_17112020 (PDF, 3 MB) om mulig utforming av en ny avtalekategori i NTP. Her gikk nettverket litt dypere inn utforming av en ny avtalekategori for regionbyene; og omtalte vi blant annet hvilke elementer som burde være med fra byvekstavtalene og belønningsordningen, og nye elementer som bør legges til for regionbyene.

17.11.2020

Digitalt frokostmøte: Mindre trafikk - mer grønn vekst i hele landet

Nettverket arrangerte et digitalt frokostmøte 28. oktober 2020. Du kan se opptak fra møtet her.

PROGRAM:

Velkommen ved Klimahuset og regionbyene. Torkjell Leira, Klimahuset og Ida Marie Pinnerød (Ap), ordfører Bodø

Mitt lille land. Film fra regionbyene. Se filmen her.

En grønn transportpolitikk mot Parisavtalen. Mathias Fischer (V), statssekretær Klima- og miljødepartementet

Nullvekstmål og byvekstavtaler som virkemidler i det grønne skiftet. Anders Tønnesen, forsker Cicero

Fra storby til regionby – samme mål og samme oppskrift? Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør

Regionbyenes ansvar for å kutte utslipp i personbiltrafikken. Arne Thomassen, regionbyene og fylkesordfører Agder. Presentasjon av regionbyene av Arne Thomassen (H) (PDF, 2 MB)

Kan bærekraftige regionbyer gi bedre bo- og arbeidsmarkeder i distriktene? Samtale mellom Julie Lødrup (LO) og Mari Sundli Tveit (NHO)

Mindre trafikk – mer vekst i hele landet? Politisk samtale; Mathias Fischer (V), Helge Orten (H) Espen Barth Eide (Ap) og Bengt Fasteraune (SP) og Arne Nævra (SV).

28.10.2020

Kronikk: By og bygd inn i NTP - faller regionbyene utenfor? Oktober 2020

06.10.2020

Kronikk: "Vi vil bidra" september 2020

I september 2020 ferdigstilte nettverket en kronikk med navn "Vi vil bidra". som også er undertegnet av NHO og LO. 

 Kronikk - Vi vil bidra_felles fra regionbyene, NHO og LO (PDF, 139 kB)

29.09.2020

Møte med samferdselsdepartementet 28. mai 2020

28. mai 2020 møtte Regionbyene Samferdseldepartementet. 

Her deltok: Arne Tomassen (H), fylkesordfører Agder; Kåre Pettersen (V), fylkesting Vestfold og Telemark; Håkon Møller (MDG), Leder plan- og miljøutvalget Bodø og Tore Johan Øvstebø (KrF), leiar planutvalget Ålesund.

Fra Samferdselsdepartementet deltok statssekretærene Ingelin Noresjø (KrF) og Ingvild Ofte Arntsen (KrF).
I tillegg deltok administrasjonene. 

28.05.2020

Strategisamling i Bodø og møte med samferdseldepartementet

Under en strategisamling i Bodø møtte regionbyene statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdseldepartementet.

 

10.03.2020

Intensjonsavtale signeres

De fem mellomstore byregionene Bodø, Ålesund, Haugalandet, Arendal-Grimstad og Vestfoldbyen underskrev 10. januar 2018 en intensjonsavtale som binder dem til et forpliktende samarbeid for å komme i posisjon for statlige midler gjennom byvekstavtaler, tidligere bymiljøavtaler, i ny Nasjonal transportplan gjeldende fra 2022 til 2033. Avtalen ble underskrevet under en samling på Gardermoen. Under samlingen ble organisering, arbeidsform og en videre plan for arbeidet diskutert.

 

Klikk for stort bildePå bildet sees Ordfører i haugesund, Arne-Christian Mohn, Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen og fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, Marianne Chesak. Elisabeth Østnor (Hagesund kommune)  

 

10.01.2018
Til toppen