Nettverk for bærekraftige regionbyer

Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal / Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) har gått sammen i nettverket bærekraftige regionbyer.

Nettverket jobber for målet om muligheten til å inngå partnerskap med staten for bærekraftig utvikling av byene.

Nettverkets arbeid gjennom flere år har gitt gode resultater ved at regionbyene fikk en ny tilskuddsordning i NTP 2022-2033.

Se kontaktinformasjon, innspillene som er gitt til NTP 2025-2036 og tidslinje for nettverkets arbeid nederst på siden. 

Partnerskap for bærekraftig utvikling av regionbyene

Tilskuddsordningen i Nasjonal Transportplan 2022-2033

Utdrag fra planen:

"Regjeringen vil etablere en ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet i Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/ Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik)"

"For å legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet etablerer regjeringen et nytt tilskudd for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Det tas høyde for totalt 600 mill. kroner over fire år tidlig i planperioden. Tilskuddet avgrenses geografisk til byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal / Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Midlene som tildeles gjennom tilskuddsordningen vil gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier, og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei. Midlene vil ikke kunne brukes til drift av kollektivtransport. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bypakkene i de aktuelle byene. Det er en forutsetning at de lokale partene forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet for persontransport med bil, og gjennomfører tiltak innenfor egne ansvarsområder som bidrar til måloppnåelsen. Det forutsettes også at bypakkene har en formalisert styringsmodell der alle partene er representert. Dette er avgjørende for å følge opp bruk av midlene, og for å sikre helhetlig virkemiddelbruk og måloppnåelse.

Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med kriterier for tildeling og rapportering av bruk av midlene og måloppnåelse. Dette vil gjøres innenfor rammene av bypakkene og styringen av disse. Arbeidet med bypakker er på ulike stadier i de fem byene. For byer uten bypakker vil tildeling av midler fra tilskuddsordningen først kunne skje etter at Stortinget har behandlet forslag til bypakke."

Nasjonal Transportplan 2022-2033

Tidslinje for nettverk for bærekraftige byregioner

Arrangement under Arendalsuka 2023

Hele landet må med - Hvorfor satser ikke NTP mer på lønnsomme klimakutt i regionbyene?

16.08.2023

Møte med Jon Ivar Nygård (SD) 24. mars 2023

24.03.2023

Møte med minister Espen Barth Eide KLD 10. oktober 2022

10.10.2022

Møte med statssekretær Kjersti Bjørnstad i KDD 31. august 2022

31.08.2022

Arrangement under Arendalsuka 2022

Nettverket arrangerte et møte tirsdag 16. august under Arendalsuka 2022.

Video kommer

16.08.2022

Møte med statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) 29. september 2021

Nettverket for bærekraftige regionbyer har sendt et innspill til Samferdselsdepartementet med et innspill til den videre oppfølgingen av NTP 2022-2033 - Ny tilskuddsordning til mindre byområder.

Nettverk bærekraftige regionbyer - brev til Samferdselsdepartementet 28062021 (PDF, 104 kB)

29. september møter nettverket for bærekraftige regionbyer statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) til et digitalt møte for å diskutere innspillet videre. 

29.09.2021 12.00

Nasjonal transportplan 2022-2033 vedtas!

Nasjonal transportplan 2022-2033 behandles endelig i Stortinget mandag 14. og 15. juni 2021. 

Sak - stortinget.no

I innstilingen fra komiteen er regionbyene omtalt i kapittel 10.2. Se bl.a.  s. 55. 

14.06.2021

Regionbyene deltar på høring til Nasjonal transportplan med eget høringsinnspill

Regionbyene deltar på høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033 mandag 12. april 2021. 

Regionbyene - NTP - Høringsnotat_05.04.2021 (PDF, 235 kB)

12.04.2021

Nasjonal Transportplan 2022-2033 legges frem

Da Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble lagt frem ble det kjent at de fem regionbyområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg/Sandefjord/Larvik) er omtalt!

600 millioner skal brukes i den første fireårsperioden i planen.

Les pressemeldingen.

19.03.2021

Møte med statssekretær Mathias Fischer (V) 16.02.21

Tirsdag 16. februar 2021 hadde nettverket for bærekraftige regionbyer møte med statssekretær Mathias Fischer (V) fra klima- og miljødepartementet. 

Fra nettverket deltok:

Leder av styringsgruppen: Tore Johan Øvstebø
- Fylkesordfører i Agder: Arne Thomassen (H)

- Samferdselspolitiker og representant for Vestfoldbyene og Vestfold. Kåre Pettersen (V) fra Vestfold og Telemark fylkeskommune

- Ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn (Ap)

- Leder for Plan- og miljøutvalget i Bodø Håkon Møller (MDG)

Administrasjonene fra byregionene deltok også. 

 

Møte med statssekretær Mathias Fischer 16. februar 2021 (PDF, 4 MB)

 

16.02.2021

Møte med kommunalminister Nikolai Astrup 8. februar 2021

8. februar møtte nettverket for bærekraftige regionbyer kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Statssekretær Heidi Nakken deltok også. 

Presentasjon fra møte med kommunalministeren februar 2021  (PPTX, 12 MB)


Fra nettverket deltok:

Arne Thomassen (H) - Fylkesordfører Agder

Arne Christian Mohn (Ap) - Ordfører Haugesund

Kåre Pettersen (V) - Samferdselspolitiker Vestfold og Telemark fylkeskommune

Håkon Møller (MDG) - Leder Plan- og miljøutvalget Bodø kommune

Tore Johan Øvstebø (KrF) - Leder Planutvalget, Ålesund kommune.

Nina Ambro Knutsen - Prosjektleder Vestfold og Telemark fylkeskommune

Liv Kjersti Finholt - Seksjonsleder Ålesund kommune

Elisabeth H. Mathisen - Rådgiver strategi og mobilitet, Agder Fylkeskommune

Elisabeth Østnor - Kommuneplanlegger, Haugesund kommune

Håkon Hattrem   - Byplanlegger, Bodø kommune

09.02.2021

Møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide 15. desember 2020

15. desember 2020 hadde partnerskap for bærekraftige regionbyer møte med Samferdselsminister, Knut Arild Hareide, statssekretær Ingelin Noresjø og statssekretær Anders Tyvand.

Se presentasjonen fra møtet: 

Partnerskap for bærekraftige regionbyer - møte med samferdselsminister Hareide_14122020 (PDF, 3 MB)

15.12.2020

Møte med vegdirektoratet 17.11.2020

Nettverket hadde møte med Bjørne Grimsrud i vegdirektoratet 17. november 2020 for å fremme nettverkets budskap om å komme med i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Se Regionbyene - Møte med vegdirektøren_17112020 (PDF, 3 MB) om mulig utforming av en ny avtalekategori i NTP. Her gikk nettverket litt dypere inn utforming av en ny avtalekategori for regionbyene; og omtalte vi blant annet hvilke elementer som burde være med fra byvekstavtalene og belønningsordningen, og nye elementer som bør legges til for regionbyene.

17.11.2020

Digitalt frokostmøte: Mindre trafikk - mer grønn vekst i hele landet

Nettverket arrangerte et digitalt frokostmøte 28. oktober 2020. Du kan se opptak fra møtet her.

PROGRAM:

Velkommen ved Klimahuset og regionbyene. Torkjell Leira, Klimahuset og Ida Marie Pinnerød (Ap), ordfører Bodø

Mitt lille land. Film fra regionbyene. Se filmen her.

En grønn transportpolitikk mot Parisavtalen. Mathias Fischer (V), statssekretær Klima- og miljødepartementet

Nullvekstmål og byvekstavtaler som virkemidler i det grønne skiftet. Anders Tønnesen, forsker Cicero

Fra storby til regionby – samme mål og samme oppskrift? Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør

Regionbyenes ansvar for å kutte utslipp i personbiltrafikken. Arne Thomassen, regionbyene og fylkesordfører Agder. Presentasjon av regionbyene av Arne Thomassen (H) (PDF, 2 MB)

Kan bærekraftige regionbyer gi bedre bo- og arbeidsmarkeder i distriktene? Samtale mellom Julie Lødrup (LO) og Mari Sundli Tveit (NHO)

Mindre trafikk – mer vekst i hele landet? Politisk samtale; Mathias Fischer (V), Helge Orten (H) Espen Barth Eide (Ap) og Bengt Fasteraune (SP) og Arne Nævra (SV).

28.10.2020

Kronikk: By og bygd inn i NTP - faller regionbyene utenfor? Oktober 2020

06.10.2020

Kronikk: "Vi vil bidra" september 2020

I september 2020 ferdigstilte nettverket en kronikk med navn "Vi vil bidra". som også er undertegnet av NHO og LO. 

 Kronikk - Vi vil bidra_felles fra regionbyene, NHO og LO (PDF, 139 kB)

29.09.2020

Møte med samferdselsdepartementet 28. mai 2020

28. mai 2020 møtte regionbyene Samferdselsdepartementet. 

Her deltok: Arne Thomassen (H), fylkesordfører Agder; Kåre Pettersen (V), fylkesting Vestfold og Telemark; Håkon Møller (MDG), Leder plan- og miljøutvalget Bodø og Tore Johan Øvstebø (KrF), leder planutvalget Ålesund.

Fra Samferdselsdepartementet deltok statssekretærene Ingelin Noresjø (KrF) og Ingvild Ofte Arntsen (KrF).
I tillegg deltok administrasjonene. 

28.05.2020

Strategisamling i Bodø og møte med samferdseldepartementet

Under en strategisamling i Bodø møtte regionbyene statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet.

 

10.03.2020

Intensjonsavtale signeres

De fem mellomstore byregionene Bodø, Ålesund, Haugalandet, Arendal-Grimstad og Vestfoldbyen underskrev 10. januar 2018 en intensjonsavtale som binder dem til et forpliktende samarbeid for å komme i posisjon for statlige midler gjennom byvekstavtaler, tidligere bymiljøavtaler, i ny Nasjonal transportplan gjeldende fra 2022 til 2033. Avtalen ble underskrevet under en samling på Gardermoen. Under samlingen ble organisering, arbeidsform og en videre plan for arbeidet diskutert.

 

10.01.2018