Sykkelbynettverket på Agder

Agder fylkeskommune har et tett samarbeid med sykkelbyene i fylket, og med nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange, for å bidra til å økt kunnskap og aktivitet om dette viktige fagfeltet. 

Agder fylkeskommune har inngått sykkelbyavtaler med Arendal, Farsund, Grimstad og Lindesnes kommuner.  Avtalene er et trepartssamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen, og gjelder fra 2021 til 2024. Målet er å øke andelen gåing og sykling med 25 prosent i perioden. Dette skal oppnås ved å satse på sammenhengende sykkelvegnett og identifisering av lenker som kan forbindes gjennom enkle tiltak, drift og vedlikehold, sykkelparkering og adkomst til skoler, opplevelser i nærområdet, inkludert Vita Velo, Sykkelregion Agder, med aktiviteter, medieoppslag og kampanjer, samt kunnskapsbygging og deling gjennom fagnettverk.

Fylkeskommunen leder og koordinerer arbeidet, sørger for forankring i budsjett og planer, skaper arenaer for kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling, bidrar i arbeid med prosjektplaner, koordinerer felles kampanje og deltar i nasjonalt forum for gange og sykling.

Kommunen arbeider lokalt, med årlige prosjektplaner som forankres politisk. De iverksetter tiltak, deltar i sykkelbynettverket i fylket og tilrettelegger for møter. Kristiansand kommune deltar i sykkelbysamarbeidet gjennom ATP-samarbeidet.

Statens vegvesen bidrar med kunnskap, kompetanse og en lokal kontaktperson i nettverket på Agder. I tillegg leder vegvesenet nasjonalt sykkelnettverk.

Prioritering av tiltak i sykkelbyene skjer gjennom arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg, som revideres hvert fjerde år. 

I tillegg til sykkelbysatsingen er det opprettet et eget programområde i budsjettet, kalt "sykkel i sentrum", som skal bidra til utvikling og tilrettelegging av mindre tiltak på gang- og sykkelvegnettet i kommunene som ikke har sykkelbyavtale.