Sykkelbynettverket på Agder

Agder fylkeskommune har et tett samarbeid med sykkelbyene i fylket, og med nasjonalt fagnettverk for sykkel og gange, for å bidra til å økt kunnskap og aktivitet om dette viktige fagfeltet. 

Agder fylkeskommune har inngått sykkelbyavtaler med Arendal, Farsund, Grimstad og Lindesnes kommuner.  Avtalene er et trepartssamarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen, og gjelder fra 2021 til og med 2024. 

Det er iverksatt arbeid med å fornye avtalene, og samtidig utvide fagnettverket “sykkelregion Agder”, slik at alle kommunene på Agder kan tilbys å delta i dette.  Utvidelsen er ett av flere bidrag til å nå målet om flere grønne reiser i regional plan for mobilitet for Agder. 

Eksisterende avtaler har også mål om økt andel gående og syklende i de utpekte sykkelbyene.  Målet skal nås ved å satse på sammenhengende sykkelvegnett og identifisering av lenker som kan forbindes gjennom enkle tiltak, drift og vedlikehold, sykkelparkering og adkomst til skoler, opplevelser i nærområdet, inkludert Vita Velo, Sykkelregion Agder, med aktiviteter, medieoppslag og kampanjer, samt kunnskapsbygging og deling gjennom fagnettverk.
Flere av disse satsingsområdene vil bli videreført i nye avtaler. 

Fylkeskommunen leder og koordinerer arbeidet, sørger for forankring i budsjett og planer, skaper arenaer for kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling, bidrar i arbeid med prosjektplaner, koordinerer felles kampanje og deltar i nasjonalt forum for gange og sykling.

Kommunen arbeider lokalt, med årlige prosjektplaner som forankres politisk. De iverksetter tiltak, deltar i sykkelbynettverket i fylket og tilrettelegger for møter. Kristiansand kommune deltar i sykkelbysamarbeidet gjennom ATP-samarbeidet. I nye avtaler vil det bli stilt større krav til kommunenes deltakelse, for å sikre god forankring og samarbeid for å oppnå målsetningene. 

Statens vegvesen bidrar med kunnskap, kompetanse og en lokal kontaktperson i nettverket på Agder. I tillegg leder vegvesenet nasjonalt sykkelnettverk.

Prioritering av tiltak i sykkelbyene skjer gjennom arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg, som revideres hvert fjerde år. 

I tillegg til sykkelbysatsingen er det opprettet et eget programområde i budsjettet, kalt "sykkel i sentrum", som skal bidra til utvikling og tilrettelegging av mindre tiltak på gang- og sykkelvegnettet i kommunene som ikke har sykkelbyavtale.