Vita Velo og tursykling i Agder

Tilrettelegging for sykkelturister utenfor de store byene gir fordeler for innbyggerne i kommunen og regionen. Merking av sykkelveier, veiskuldre og utvikling av en sykkelkultur kan ha innvirkning på at flere fastboende velger å sykle. 
Gode opplevelser på sykkel i ferie og fritid kan også bidra til at du velger sykkelen som transportmiddel i hverdagen.

Ulike konsepter for å utvikle sykkelturistruter kan være de nasjonale sykkelrutene, eller ulike lokale initiativ.

Agder har også en egen Vita Velo-rute! "Vita Velo - opplevelser på sykkel" er et prosjekt som har fokus på arkitektur og gleden ved å sykle. 

Bildet viser et skilt om Vita Vel (Skiltet viser et firkantet skilt med et sykkelsymbol inni og teksten "VIta Velo" - Klikk for stort bilde Marit Vatn Jensen (Agder fylkeskommune)

Historien om Vita Velo i Farsund

«Vita Velo-opplevelser på sykkel» ble utviklet som et pilotprosjekt i regi av Statens vegvesen i samarbeid med Agder fylkeskommune og Farsund kommune. Resultatet ble en sykkelrute gjennom utvalgt kulturlandskap (UKL) mellom Lista fyr og Varnes fyr helt vest i Farsund kommune (kalt Vita Velo Vest). Området er rikt på historie, fornminner og kulturminner. Langs veien sykler du gjennom sjarmerende tettsteder med muligheter for å ta en rast ved gamle små uthavner. 

Prosjektpiloten ble til med en tanke om at konseptet skulle være overførbart til andre steder - regionalt og nasjonalt. 

Vita velo rutene skal være et supplement til de eksisterende nasjonale sykkelrutene. Der de nasjonale rutene bringer syklistene mellom byer og tettsteder, skal Vita Velo rutene la syklisten utforske arkitektur, kultur og natur omkring byene og tettstedene. Vite Velo rutene kan oppleves som en del av en lenger sykkeltur i Norge, eller som en rundtur for å utforske byer/tettsteder man besøker.

Hvor kommer navnet fra?

Vita Velo er satt sammen av to ord, hvor Vita fra latin betyr "liv" og velo kommer fra ordet Velosiped som betyr “rask fot” og er navnet på den eldste sykkelen.

Ansvar for Vita Velo

Ansvaret for Vita Velo konseptet ligger nå hos Agder fylkeskommune. v/strategi og mobilitet. 

Kart over Vita Velo-ruta på Lista 

Under finner du en lenke til en kartløsning som viser Vita Velo-ruta på Lista i Farsund kommune:

Sykling i Farsund oversiktskart 2022 (lenke til kartløsning)

Beskrivelse av Vita Velo-ruta på Lista

Nettsiden syklingifarsund.no har en beskrivelse av hvordan Vita Velo-ruta på Lista i Farsund kommune. Les mer ved å følge lenken under.

Vita Velo Vest-Lista — Sykling i Farsund

Konsept for Vita Velo

Vita velo rutene skal være et supplement til de eksisterende nasjonale sykkelrutene. Der de nasjonale rutene bringer syklistene mellom byer og tettsteder, skal Vita Velo rutene la syklisten utforske arkitektur, kultur og natur omkring byene og tettstedene. Vite Velo rutene kan oppleves som en del av en lenger sykkeltur i Norge, eller som en rundtur for å utforske byer/tettsteder man besøker.
Prosjektet skal være en pilot som skal kunne overføres til andre steder i Agder og til andre regioner i landet. Med utgangspunkt i dette ble det valgt ut tre landskapstyper som er representative for både regionen og landet:

• By og fjell - Hardangervidda og Rjukan
• By og kyst - Listalandet og Farsund
• By og kulturlandskap - Grimstad med omland

Start og mål for turen kan med fordel være en sykkelkafé, et sykkeltorg, en kollektivterminal, en parkeringsplass eller liknende, avhengig av lokalisering. I startpunktet bør det ideelt sett være mulighet for sykkelleie, sykkelreparasjoner, for å spise/proviantere og få informasjon om mulige sykkelruter og opplevelser og tilbud langs ruta. Sykkelrutene skal være trygge å sykle på og tilgjengelige for alle med maks lengde ca. 2 mil med moderat høydeforskjell. På rutene skal det være mulig å oppleve arkitektur via eksisterende byggverk og landskap. Man skal kunne raste, hvile, overnatte, bade, nyte utsikten og komme tett på omgivelsene og attraksjonene (se konseptskisse).
Primært utnyttes og synliggjøres lokale landskapskvaliteter, naturopplevelser og eksisterende arkitektoniske elementer. Det legges i liten grad opp til omfattende nybygging da Vita Velo er tenkte å være rimelige konsepter som kan realiseres med relativt enkle midler og ikke forutsetter store drifts- og vedlikeholdskostnader. Attraksjoner gjøres tilgjengelige for syklistene via analoge og digitale kart (app), skilting og tilrettelegging.
Alle byer og tettsteder har potensial for å lage en sykkelturistrute. Pilotprosjektets eksempelbyer Rjukan, Farsund og Grimstad viser tre ulike tilnærminger til ruteetablering, med utganspunkt i stedenes kvaliteter.

 

Pilotprosjektet Vita Velo med konseptskisse

Mål og målgruppe for Vita Velo

Prosjektet skal stimulere til økt sykkelbruk og økt fokus på våre omgivelser ved å tilrettelegge for opplevelse og attraktivitet gjennom følgende fokusområder:
Arkitektur: Ved å fokusere på opplevelsen av kvaliteter i natur, kultur og landskap
Sykkel: Ved å gi gode sykkelopplevelser
Trafikksikkerhet: Ved å ivareta 0-visjonen, ingen drepte, ingen hardt skadde
Tilgjengelighet: Ved å lage et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle
Materialbruk: Ved bærekraftig og stedstilpasset materialvalg
Drift og vedlikehold: Ved å velge praktiske, gjennomtenkte løsninger som er
varige og driftsvennlige

Målgruppe: Syklister i alle aldre fra inn- og utland

Vita Velo - opplevelser på sykkel er et prosjekt som har fokus på arkitektur og gleden ved å sykle.  Vita Veloprosjektet er et pilotprosjekt som er utarbeidet for å vise hvordan Statens vegvesen i samarbeid med kommunene og fylkeskommunene jobbet med disse fokusområdene samlet. Pilotprosjektet er en småskala studie for å evaluere gjennomførbarhet, effekt og ressursbruk.

Konseptskisse for Vita Velo

Bildet viser en kospetskisse for Vita Velo med en sykkel i midten og ulike symboler rundt som beskriver innspill og behov so er spilt inn i arbeidet med å utvikle Vita Velo. - Klikk for stort bildeKonseptskissen er en oppsummering av en idédugnad i Statens vegvesens arkitekturnettverk ved oppstart av prosjektet. Skissen viser nettverkets innspill til ønsker og behov for prosjektet. Skissen har vært grunnlag for utarbeidelse av metode for rutevalg.

Nasjonale sykkelruter

Nasjonalt finnes det ni nasjonale sykkelruter. som gjør det mulig å sykle fra by til by på lavtrafikkerte veier på langs og tvers i Norge.  To av de nasjonale sykkelrutene (nr. 1 og nr 3) går gjennom Agder.

Nasjonal sykkelrute 1: Kystruta

Nasjonal sykkelrute 1, Kystruta, følger hele norskekysten og er delt opp i flere delstrekninger. Denne ruta er en del av EuroVelo 1, Atlantic Coast Route, som går fra Nordkapp til Bergen og følger Atlanterhavskysten til Spania og Portugal. Strekningen fra Bergen over Lindesnes og langs Oslofjorden til Svinesund inngår i EuroVelo 12, North Sea Cycle Route, som går rundt hele Nordsjøbassenget. Kystruta er innom flere nasjonale turistveier.

Nasjonal sykkelrute 3: Fjord og fjell

Nasjonal sykkelrute 3, Fjord og fjell,  ruta følger Setesdal fra Kristiansand til Haukeli og går videre til Røldal, og følger derfra Nasjonal turistveg Ryfylke til Stavanger. Den nyeste etappen på rute 3 er ikke endelig fastlagt og kan bli endret. Denne går i indre Vestland og følger både Nasjonal turistveg Hardanger og Nasjonal turistveg Gaularfjellet et stykke, før den ender i Ålesund.

Nasjonale sykkelruter (ekstern lenke til Statens vegvesen)