Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. AKT behandler og innvilger alle søknader som gjelder skoleskyss. 

Henvendelser om skoleskyss

På nettsidene til AKT finner du all informasjon om skoleskyss til grunnskole, til videregåendeskole, skyss på grunn av varig eller midlertidig sykdom/skade og svar på andre ofte stilte spørsmål om skoleskyss. 

Alle henvendelser vedrørende skoleskyss, inkludert spørsmål, skal sendes til AKT på epost skoleskyss@akt.no.

Send e-post til Agder Kollektivtrafikk 

Informasjon om skoleskyss fra Agder Kollektivtrafikk (lenke til eksterne hjemmesider)

Om retten til skoleskyss og fordeling av ansvar

Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig skal baseres på ordinær kollektivtrafikk.

  • Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km vei til grunnskolen og 6 km vei til videregåendeskole.
    For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km.
  • For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden.

Skyssordningen omfatter bare elever som hører hjemme i Agder. Elever fra Agder ved andre videregående skoler i andre fylker kommer ikke uten videre inn under ordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i Agder.

Slik søker du skoleskyss

Søknader om skyss går gjennom skolen som videresender til AKT. Der finner du også mer informasjon og de ulike søknadsskjemaene for skoleskyss.

Gå til søknadsskjema (krever innlogging)

Er du elev ved videregående skole i annet fylke?

Elever som går på videregående skoler i andre fylker har rett på skoleskyss dersom elevplassen er kjøpt av Agder fylkeskommune. Skyss mellom hybel og skole dekkes da under samme vilkår som øvrig skyss, og etter billigste reisemåte med kollektive transportmidler. Utgifter til skyss dekkes halvårig etter søknad. Elever som bor på hybel/internat har ikke rett til skyss hjem i helgene. Eleven har ikke rett på skyss i de tilfeller hvor eleven har valgt et annet tilbud om videregående opplæring enn det fylkeskommunen tilbyr.  Agder Kollektivtrafikk behandler disse søknadene. 

Eleven er selv ansvarlig for å søke snarest mulig etter skolestart.

Særlig om skyssordning i Kristiansandsregionen hvor retten til fri skyss er opphørt

For elever som er bosatt i sentrale deler av Vennesla og Kristiansand kommuner, er retten til fri skoleskyss opphørt. Elever i dette området kan istedenfor kjøpe ungdomskort hvis de er under 20 år, og ung-voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 år under skolegangen. Prisdifferansen mellom ung-voksenkort og ungdomskort refunderes halvårlig. Informasjon om dette får du på skolen.

Søknader om refusjon av prisdifferanse sendes til AKT som behandler disse søknadene.

I områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne, nord for Stokkeland og vest for Oftenes og Kjellandssvingen.

Denne ordningen er hjemlet i opplæringsloven § 7-2 som du kan lese mer om under.  

Dispensasjon fra opplæringsloven § 7-2

Ifølge § 10-3 i forskrift til opplæringsloven kan det søkes om dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss etter § 7-2 i opplæringsloven. Denne dispensasjonen må fornyes årlig, gjennom søknad til Statsforvalteren i Agder som har myndighet til å innvilge dispensasjon.

Hvorvidt dispensasjonen innvilges baserer seg på oppfylte vilkår:

  • Fylkeskommunen må ha en ordning med subsidierte rabattkort for ungdom, og prisen på kortet må ikke overstige 50 % av vanlig månedskort for voksne.
  • Et rabattkort må omfatte ordinære reiser til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter.
  • Rabattkortet må i tillegg til ordinær skoleskyss kunne brukes både på dagtid og kveldstid, alle dager. De aktuelle kollektive transportmidlene som rabattkortet gjelder for, må være godt utbygd med jevnlige avganger.
  • Ordningen må omfatte minst hele skoleåret.