Retningslinjer for eksamen

Retningslinjene gjelder lokalt gitt muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen.

Overordnede retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet av Agder fylkeskommune i henhold til forskrift til opplæringsloven kapittel 3, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Retningslinjene gjelder for læreplaner i Fagfornyelsen (LK20). Se Utdanningsdirektoratets informasjon om eksamen her.

Retningslinjene inneholder sentrale føringer gitt i forskrift til opplæringslov, rundskriv og tolkningsuttalelser, og lokale føringer for eksamensgjennomføring i Agder fylkeskommune, på områder hvor skoleeier har lokalt handlingsrom. De overordnede retningslinjene må sees i sammenheng med fagspesifikke retningslinjer, som presiserer hvordan eksamen skal gjennomføres i det enkelte fag.

Spørsmål til retningslinjene rettes til Eksamenskontoret i Agder. Kontoret har to avdelinger:

Arendal
eksamenaust@agderfk.no
Tlf. 37 00 02 00

Kristiansand
eksamenvest@agderfk.no
Tlf. 38 07 74 00

Til toppen