Retningslinjer for eksamen

Retningslinjene gjelder lokalt gitt muntlig, praktisk, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet av Agder fylkeskommune. Retningslinjene gjelder for læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Retningslinjene inneholder sentrale føringer gitt i forskrift til opplæringslov, rundskriv og tolkningsuttalelser, og lokale føringer for eksamensgjennomføring i Agder fylkeskommune, på områder hvor skoleeier har lokalt handlingsrom. De overordnede retningslinjene må sees i sammenheng med retningslinjer for enkeltfag.

Spørsmål til retningslinjene rettes til Eksamenskontoret i Agder:  eksamen@agderfk.no, telefon 38 07 74 00 (kontortid 10-14).

Utdanningsdirektoratets informasjon om eksamen.