Overordnede retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for privatister

Retningslinjene gjelder for eksamen etter Fagfornyelsens læreplaner (LK20) fra våren 2021.

Overordnede retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet av Agder fylkeskommune i henhold til forskrift til opplæringsloven kapittel 3, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Retningslinjene gjelder for læreplaner i Fagfornyelsen (LK20). For læreplaner i Kunnskapsløftet (LK06) vil tidligere retningslinjer fra hhv Vest-Agder og Aust-Agder gjelde inntil disse læreplanene er utfaset.

Retningslinjene sammenstiller sentrale føringer gitt i forskrift til opplæringslov, rundskriv og tolkningsuttalelser, og inneholder lokale føringer for eksamensgjennomføring i Agder fylkeskommune, på områder hvor skoleeier har lokalt handlingsrom. De overordnede retningslinjene må sees i sammenheng med fagspesifikke retningslinjer for fag hvor dette foreligger. Fagspesifikke retningslinjer vil i noen fag gi tilleggsopplysninger om forberedelse, eksamensgjennomføring og/eller hjelpemidler. Arbeidet med fagspesifikke retningslinjer er en pågående prosess.

Privatister som skal ta eksamen etter tidligere læreplaner (LK06), kan laste ned gjeldende retningslinjer her:

Spørsmål til retningslinjene rettes til Eksamenskontoret i Agder: eksamen@agderfk.no

Til toppen