Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, fylkeskommuner og i lærebedrifter ut fra lokale behov. Ordningen skal bidra til langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv. I tillegg skal ordningen bidra til gjensidig kompetanseutvikling gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Lenke til søknadsskjema for offentlige skoler

Lenke til søknadsskjema for andre

Målgrupper

Kompetansetiltakene i tilskuddsordningen omfatter følgende grupper:

 • Yrkesfaglærere i videregående skoler
 • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
 • Prøvenemndsmedlemmer

Dette kan du søke om tilskudd til:

 • Kurs for yrkesfaglærere i videregående skole
 • Hospitering i skole eller bedrift (kr 3500,- per dag, maksimalt 5 dager)
 • Yrkesfaglærer 2-ordningen
 • Kurs for faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer

Det settes normalt et tak på 1000,- kr per deltaker på kurs for faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer.

I hovedsak dekkes utgifter til lokaler, enkel matservering og eksterne foredragsholdere. Fylkeskommunen dekker ikke studiepoenggivende kurs, lønn, lærebøker, utenlandsopphold, overnatting eller opplæring i dokumentasjonsverktøy. Denne listen er ikke uttømmende. Agder fylkeskommune foretar en helhetlig vurdering for all tildeling.

Satsningsområder i lokal kompetanseutvikling i yrkesfagene

Det gis tilskudd til kompetansehevende tiltak innen følgende satsingsområder:

 • LK20 - Innføring av nye læreplaner
 • Utvikling av intern plan i bedrift
 • Tiltak for å forhindre mobbing og psykisk uhelse i bedrift
 • Vurderingsfaglig kompetanse i bedrift
 • Veiledningskompetanse i bedrift
 • Forsterke yrkesfaglig fordypning
 • Flere programfaglærere ut i bedrift (hospitering)
 • Faglig kompetanseheving i profesjonsfelleskapet for programfaglærere
 • Opplæring til flerspråklige lærlinger
 • Yrkesfaglærer 2

Les mer om satsingsområdene i kompetanseutviklingsplanen, som ligger nederst på denne siden.

Krav til søknad

Søknadsfrister for 2023 er 1. mars og 15. september.

Søknadene skal inneholde en tidsplan for gjennomføring, budsjett, målgruppe, og antall deltagere. I tillegg skal søknadene beskrive hvordan aktiviteten treffer satsingsområdene, og hvordan det gagner målgruppen. Søknader kan med fordel dekke både flere satsingsområder og flere målgrupper. Søknader skal være signert av leder i virksomhetene som deltar i aktiviteten.

Tilskuddet utbetales når fylkeskommunen har mottatt rapportering.

Rapportering og utbetaling

Midlene utbetales når rapporteringen av prosjektet er kommet inn og behandlet.

Rapporteringen skal skje via et eget skjema.

Rapporter på bruk av midler i 2023

Siste frist til å rapportere er 1. desember 2023.