Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, fylkeskommuner og i lærebedrifter ut fra lokale behov. Ordningen skal bidra til langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv. I tillegg skal ordningen bidra til gjensidig kompetanseutvikling gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Kompetansetiltakene i tilskuddsordningen omfatter følgende grupper:

  • Yrkesfaglærere i videregående skoler
  • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
  • Prøvenemndsmedlemmer

 

Søk tilskudd som bedrift eller prøvenemnd

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke kurs for faglige ledere og instruktører, og prøvenemnder kan søke om å dekke kurs som hever deres kompetanse.

Søknadsfrister er 15. februar, 1. april, 1. juni og 15. september.

Søknadsskjema for bedrift, prøvenemnd og private skoler

Det settes normalt et tak på 1000,- kr per deltager, og i hovedsak dekkes kun utgifter til lokaler, enkel matservering og eksterne foredragsholdere. Fylkeskommunen dekker ikke studiepoenggivende kurs, lønn, lærebøker, utenlandsopphold, overnatting eller opplæring i dokumentasjonsverktøy. Denne listen er ikke uttømmende. Agder fylkeskommune foretar en helhetlig vurdering for all tildeling.

Søknadene skal inneholde en tidsplan for gjennomføring, budsjett, målgruppe, og antall deltagere. I tillegg skal søknadene beskrive hvordan aktiviteten treffer satsingsområdene, og hvordan det gagner målgruppen. Søknader kan med fordel dekke både flere satsingsområder og flere målgrupper. Søknader skal være signert av leder i virksomhetene som deltar i aktiviteten.

Prøvenemndsteamet i Agder fylkeskommune vil behandle søknader fra prøvenemnder, og vurdere eventuelle ekstra tiltak som skal gjennomføres på vegne av prøvenemndene.  Ved spørsmål ta kontakt med Even Haldorsen

Søk tilskudd som skole

Skoler i Agder fylkeskommune kan søke om å dekke hospitering eller yrkesfaglærer 2, som beskrevet av Utdanningsdirektoratet.  

Fristene for å søke midler er 15. februar, 1. april, 1. juni og 15. september.

Søknadsskjema for offentlige skoler

Hospitering har en fast sats på 3500 kroner per dag, per person, i maksimalt 5 dager. For å få innvilget søknaden må det foreligge en avtale mellom skolen og bedriften om at læreren får mulighet til å hospitere i en bedrift.  

Yrkesfaglærer-2 skal bidra med at fagpersoner i arbeidslivet blir direkte involvert i opplæringen på yrkesfag. For å søke må det foreligge en plan for hvordan midlene skal brukes og hvor mange som vil bli berørt.  

Søknadene må inneholde en tidsplan for gjennomføring, forenklet budsjett, målgruppe og antall deltagere. Søknader må være signert av en leder på skolen. Merk at tiltakene skal være forankret i lokalt næringsliv.  

Yrkesfaglærer-2 kan for eksempel brukes til å invitere håndverkere i verneverdige fag til skolen for å gi opplæring i spesielle teknikker, eller at hele klassen reiser til på bedriftsbesøk for å få opplæring i faget i bedriften.

Eksempler på hospitering kan være en lærer i el-fagene som hospiterer i en bilforretning for å øke sin kunnskap om elbiler, eller at en lærer i helse- og oppvekst hospiterer i et helseforetak hvor læreren ikke tidligere har erfaring.

Private skoler har dessverre ikke tilgang til søknadsskjemaet som ligger over, og vi ber om at eventuelle søknader kommer inn via søknadsskjemaet for bedrifter og prøvenemnder.  

Satsningsområder i lokal kompetanseutvikling i yrkesfagene

Det gis tilskudd til kompetansehevende tiltak innen følgende satsingsområder:

Satsningsområder
Satsningsområder Inkluderer blant annet Hjemlet i
Hvordan skape et godt arbeids- og læringsmiljø for alle Mobbing, psykisk helse, opplæring til flerspråklige, relasjonskompetanse Opplæringsloven § 4-4
Planlegge og tilpasse opplæringen  Intern plan, veilederrollen, forståelse for læreplanverket Opplæringsloven §§ 3-4, 4-4, overordnet del 3-2
Gjennomføre opplæringen Veilederrollen, relasjonskompetanse, medvirkning og danningsoppdraget Opplæringsloven § 4-4
Vurdering Sluttvurdering og underveisvurdering Forskrift til opplæringsloven §§ 3-2, 3-3, 3-7, 3-10

Rapportering og utbetaling

Midlene utbetales når rapporteringen av prosjektet er kommet inn og behandlet.

Rapporteringen skal skje via et eget skjema.

Rapporter på bruk av midler

Siste frist til å rapportere er 1. desember i det året midlene er bevilget.