Tilskudd til opplæring i bedrift

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Basistilskudd

Det kreves ikke egen søknad. Tilskuddet varierer ut fra lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag. Basistilskuddet utbetales en gang per halvår. 

Mer informasjon om satser finner du på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

Kandidater med særskilte behov

Lærebedrifter som har tatt inn, eller vurderer å ta inn lærlinger eller lærekandidater med særskilte behov, kan søke om ekstra tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom med særskilte behov som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til opplæring i bedrift. 

Søknadsskjema kandidater med særskilte behov

Lærlingen/lærekandidaten må samtykke til søknaden.

Samtykkeskjema for lærlinger og lærekandidater

Rapport fra forrige tildelingsperiode (XLS, 50 kB)

Sluttrapport (XLS, 53 kB)

 

Tilskudd til gjennomføring av 2 gangs prøve

For kandidater nevnt i forskrift til opplæringsloven § 3-56 dekker fylkeskommunen kr 5000 ved mottatt søknad. Dersom dette beløpet ikke dekker utgiftene ved prøven, må lærebedrift/opplæringskontor søke før gjennomføring av prøve. 

Søknad om tilskudd til 2 gangs prøve

Stimuleringstilskudd

Stimuleringsmidlene retter seg først og fremst mot søkere til læreplass med rett til videregående opplæring (ungdomsrett).

Tilskudd om forsterket språkopplæring gjelder for voksne flerspråklige elever som formidles fra Vg3 eller er i etablert kontrakt.

Søknadene ferdigbehandles etter at det foreligger en godkjent lære-/opplæringskontrakt i de søknadene hvor det er et krav.

Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor, vil utbetalingen forgå gjennom opplæringskontoret.

Søknad om stimuleringsmidler