Hva er en lærekandidat

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

Opplæringskontrakt

Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.

Kompetanseprøve

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».
Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå alle læreplanmålene, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Søknad og formidling

Fylkeskommunen fastlegger et opplæringsløp som er tilpasset den enkelte lærekandidat. Dette krever en del forarbeid. Derfor bør du ta kontakt med rådgiveren på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en bedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.

Lærekandidatens rettigheter og plikter

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder lærekandidater:

  • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
  • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
  • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten

Spesialundervisning

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Hvis det er behov for det, kan opplæringstiden utvides med inntil to år.
Behovet for spesialundervisning og eventuelt utvidet opplæringstid må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.