Spesialundervisning for elever i private skoler

Private skoler er skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Bestemmelsene om spesialundervisning i opplæringsloven kapittel 5 gjelder også for elever i friskoler.

Saksgang

Før skolen iverksetter eventuell spesialundervisning, har den plikt til å tilpasse opplæringen ut fra evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Agder, er det Agder fylkeskommune som fatter vedtak om spesialundervisning.

  • Skolen henviser eleven til PP-tjenesten (PPT). Sammen med henvisningen skal det følge en pedagogisk rapport.
  • Skolen sender søknad til Agder fylkeskommune når sakkyndig vurdering er ferdig.
  • Sammen med søknaden sender skolen et samtykke fra eleven. Se skjema for samtykke under Maler
  • Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og/eller utvidet tid. Myndighet til å skrive enkeltvedtak om spesialundervisning kan delegeres til skolen. Det inngås da en avtale om dette mellom fylkeskommunen og den enkelte skolen. Vedtak om utvidet tid kan bare gjøres av fylkeskommunen.
  • Skolen lager en individuell opplæringsplan (IOP) og en årsrapport ved skoleårets slutt. 
  • Private skolers tilskudd til spesialundervisning følger Agder fylkeskommunes modell for økonomisk tildeling.

Maler

Samtykke til vedtak om spesialundervisning - privatskoler (DOCX, 122 kB) 

Sakkyndig vurdering

Det er i utgangspunktet kommunen eller fylkeskommunen eleven er folkeregistrert i som har ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering. Der det er store geografiske avstander mellom skolen og hjemkommunen/-fylkeskommunen, må en finne fram til hensiktsmessige løsninger i den enkelte sak. De fleste private skoler har samarbeid med PPT i skolefylket, som utfører sakkyndighetsarbeidet, eventuelt i samarbeid med PPT i Agder.

  • Fylkeskommunen har ansvar for å fatte vedtak på et forsvarlig grunnlag. Den sakkyndige vurderingen skal være grunnlaget vedtaket fattes ut fra.
  • Dersom eleven har behov for spesialundervisning over flere skoleår, må skolen påse at den sakkyndige vurderingen kan gi fylkeskommunen tilstrekkelig grunnlag til å fatte vedtak.
  • Hvis elevens behov endrer seg for eksempel med hensyn til fag- og timefordeling, må eleven bli henvist til PPT på nytt. Det samme gjelder hvis det i den sakkyndige vurderingen er spesifisert at den er gyldig for en bestemt periode eller et skoleår som er avsluttet.

Vedtak om spesialundervisning

Søknad om spesialundervisning må sendes så snart behovet oppstår, og sakkyndig vurdering er klar.

Når Agder fylkeskommune har fattet vedtak om spesialundervisning, sendes dette til eleven med kopi til skolen (og til foresatte når eleven er under 18 år).

Digital anmodning krever pålogging via IDporten.

Anmodning om enkeltvedtak om spesialundervisning

Individuell opplæringsplan og årsrapport

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) så raskt som mulig etter at vedtaket er skrevet, eller mottatt fra fylkeskommunen. IOP-en skal vise mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering.

Ved skoleårets slutt lages en årsrapport som viser opplæringen eleven har fått, og elevens faglige utvikling. Skolen kan bruke egne maler eller fylkeskommunens skjemaer.

IOP, årsrapport og enkeltvedtak om spesialundervisning sendes fylkeskommunen senest 31. mai via en sikker digital kanal for formidling av sensitiv informasjon.

Formidling av sensitiv informasjon

Veiviser til sikker oversendelse av dokumenter

Elevlister må ofte sendes mellom private skoler og inntak og elevtjenester, Agder fylkeskommune. Løsningen er digital og krever pålogging via IDporten. Forsendelsen oversendes kryptert direkte til Agder fylkeskommunes sak- og arkivsystem. Ha klar listen og privatskolens organisasjonsnummer.

Vi minner om at det ikke skal sendes dokumenter om enkeltelever via denne løsningen. Til det formål benyttes lenken over for sikker oversendelse av dokumenter.

Send inn liste