Særskilt språkopplæring for elever i private skoler

Informasjon til private skoler som har elever med behov for særskilt språkopplæring.

Private skoler er skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Elever i de private skolene har samme rettigheter til særskilt språkopplæring som elever i offentlige skoler. Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Agder, er det Agder fylkeskommune som fatter vedtak om slik opplæring.

Informasjonen gjelder elever som bor i Agder fylkeskommune og har ungdomsrett. Elever rett til særskilt språkopplæring er fastsatt i

Lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova) § 3-5.

Saksgang når en elev har behov for særskilt språkopplæring og/eller utvidet tid

  • Skolen kartlegger elevens språkkompetanse i norsk.
  • Ved behov for særskilt språkopplæring fylles dette skjemaet ut: Melding om behov for særskilt språkopplæring for elev i friskole.
  • Fylkeskommunen fatter vedtak.
  • Skolen igangsetter opplæring i henhold til vedtaket.
  • Skolen sender refusjonskrav til fylkeskommunen når opplæringen er gjennomført.
  • Fylkeskommunen utbetaler et fast beløp per vedtak om igangsetting av særskilt språkopplæring.  

Kartlegging av elevens språkferdigheter

Elevens rett til særskilt språkopplæring skal basere seg på kartlegging av elevens norskkompetanse. Den enkelte privatskolen foretar selv kartlegging av eleven, og sender informasjon om behov for vedtak om rett til særskilt språkopplæring til Agder fylkeskommune (se avsnittet «Prinsipp om likebehandling av elever i private skoler og offentlige skoler» lenger nede, om kartleggingsprinsipper i forhold til nivåkrav).

Privatskolen velger selv kartleggingsverktøy og metode som danner grunnlaget for den faglig-pedagogiske vurderingen om behov for særskilt språkopplæring.

Det skal ikke fattes vedtak før eleven har blitt varslet og fått mulighet til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarselet skal inneholde blant annet skolens faglig-pedagogiske vurdering sett i lys av kartleggingen og skolens tilråding av opplæring.

Den enkelte privatskolen har ansvar for at eleven, og eventuelt foresatte, er forhåndsvarslet og orientert om skolens tilråding av opplæringstilbud. Skolen har også ansvar for at behovet for den særskilte språkopplæringen som beskrives i skjemaet, er avklart og ønsket av eleven.

Skjemaet «Friskoler - melding om elev med behov for særskilt språkopplæring» fylles ut av skolen. Her beskrives kartleggingen og behovet for opplæring. Den ansatte på privatskolen som fyller ut skjemaet må autentisere seg via ID-porten, og skrive inn skolens organisasjonsnummer. Da vil skolen stå som formell avsender av skjemaet, som sendes digitalt til avdeling for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Privatskole - særskilt språkopplæring

Vedtak om særskilt språkopplæring

Resultatet av kartleggingen, og skolens tilråding av opplæring, vil danne grunnlag for innholdet i vedtaket om særskilt språkopplæring. En elev som har særskilt språkopplæring skal kartlegges underveis. Privatskolen gjennomfører underveiskartlegging jevnlig, og melder inn eventuelt behov for nytt vedtak til fylkeskommunen.

Vedtaket om særskilt språkopplæring sendes eleven, eventuelt også foresatte hvis eleven er under 18 år. Skolen får kopi av vedtaket.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring etter privatskoleloven § 3-5, kan ha rett til inntil to år ekstra videregående opplæring når eleven trenger det i for å nå opplæringsmålene sine, jf. privatskoleloven § 3-3, fjerde ledd, se opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

Behovet eleven har for mer tid til videregående opplæring må beskrives i den faglig-pedagogiske vurderingen. Det må framkomme når fagene skal fullføres. Utvidet tid planlegges så tidlig som mulig. 

Klage

  • Eleven har rett til å klage på et vedtak. Dette er fastsatt i forvaltningsloven kapittel 6
  • Klagen sendes til Agder fylkeskommune, avdeling for opplæring og karriereveiledning.
  • Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Agder.
  • Skolen må ved klage legge fram eventuelle nødvendige grunnlagsdokumenter.

Prinsipp om likebehandling av elever i privatskoler og offentlige skoler

For å sikre likebehandling må privatskolene angi språknivå relatert til det europeiske rammeverket for språk innenfor disiplinene forståelse, muntlig og skriftlig når de melder behov for en elev. Språknivået må ses i sammenheng med gjeldende læreplaner. En elev som skårer på nivå B2 i alle disiplinene (nivå 3 i Udirs kartleggingsmateriell), anses å kunne følge ordinær opplæring, og får ikke rett til særskilt språkopplæring i Agder fylkeskommune.

Det er skolens oppgave å ivareta mangfoldet av elever og tilpasse opplæringen til den enkelte elev.