Veiviser - paragraf

Dette er en guide i hvilke paragrafer som kan benyttes når elever skal søkes inn til videregående skole 1. februar. Her kan du sjekke korrekt paragraf innen det sendes inn VIGO-søknad, og supplerende informasjon via digitalt skjema.
Det søkes til?

Endre svaret
Paragrafer for Vg2 og Vg3Endre svaret
Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Fylkeskommunen kan også i særskilte tilfeller behandle søknaden fra andre søkere individuelt.
Vilkår:
3. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få søknaden behandlet individuelt.
4. Søker må ha et særlig behov for å få sin søknad behandlet individuelt. Dette behovet må dokumenteres.
Fylkeskommunen må sikre at søkeren blir tatt inn til et programområde på Vg2 og Vg3 som bygger på det Vg1 eller Vg2 som han eller hun har fullført, jf. Oppll § 3-1.

Dokumentasjon (public360)

Dokumentasjon som underbygger de tungveiende grunner og det særlige behovet

Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse

Søkere som har enkeltvedtak om spesialundervisning, og som på grunn av innholdet i vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag fra Vg1 eller Vg2, kan tas inn til neste nivå etter en individuell vurdering. Fylkeskommunen skal gjøre en helhetlig vurdering av om dette er forsvarlig ut fra søkerens faglige forutsetninger.
Søkeren skal tas inn til et programområde på Vg2 og Vg3 som bygger på det Vg1 eller Vg2 som søker har gjennomgått. Om det ikke er forsvarlig å ta søker inn til Vg2, skal søker eventuelt tas inn til Vg1. Tilsvarende fra Vg2 til Vg3.
Denne paragrafen gjelder også for søkere som følger et planlagt løp mot grunnkompetanse etter Oppll § 3-3 første ledd.


Dokumentasjon (public360)
•    Sakkyndig vurdering Vg1/Vg2
•    Enkeltvedtak om spesialundervisning Vg1/Vg2
•    Individuell opplæringsplan (IOP) Vg1/Vg2

Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet opplæringstid

Elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter Oppll § 3-1 femte ledd, og som trenger flere år på Vg2/Vg3, skal tas inn til Vg2/Vg3 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng.
Paragrafen brukes når det søkes inn til det samme Vg2/Vg3 for andre gang.
 

Dokumentasjon (public360)
•    Sakkyndig vurdering om behov for utvidet opplæringstid
•    Enkeltvedtak om utvidet opplæringstid

Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Gjelder søkere med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne. Søkeren har på grunn av den nedsatte funksjonsevnen behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt. Behovet må dokumenteres.
Søkere som oppfyller vilkårene blir tatt inn til et programområde som på Vg2 bygger på utdanningsprogrammet på Vg, og til Vg3 til et programområde som bygger videre på programområdet på Vg2.
Søkere som ble tatt inn til Vg1 med fortrinnsrett etter § 6-17, har rett til å fortsette på samme skole

Dokumentasjon (public360)

 • Sakkyndig vurdering Vg1
 • Enkeltvedtak om spesialundervisning Vg1

Individuell opplæringsplan (IOP) Vg1

Paragrafer for Vg1 eleverEndre svaret
§ 6-8c Elever med kort botid i Norge

Denne paragrafen er for søkere med kort botid i Norge (mindre enn 6 år). 

Vi gjør oppmerksom på at denne paragrafen ikke utløser saksbehandling av søknaden.

 

§ 6-8b Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

Denne paragrafen er for søkere med vedtak om særskilt språkopplæring på 10. trinn. 

Vi gjør oppmerksom på at denne paragrafen ikke utløser saksbehandling av søknaden.

Dokumentasjon

 • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Fylkeskommunen kan også i særskilte tilfeller behandle søknaden fra andre søkere individuelt.
Søker har rett til å bli tatt inn til et av sine tre valgte utdanningsprogram, jf. Oppll § 3-1. Søker kan be om å få vurdert søknad til en bestemt skole. Behov for dette må dokumenteres.
Vilkår:

 1. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få søknaden behandlet individuelt.
 2. Søker må ha et særlig behov for å få sin søknad behandlet individuelt.

Dokumentasjon

Dokumentasjon som underbygger de tungtveiende grunner og det særlige behovet

Søkere som har rett til særskilt språkopplæring etter Oppll § 2-8, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Søker mangler poenggrunnlag for innsøking til videregående opplæring og ber om en individuell behandling av sin søknad.

Mange som søker inntak etter denne paragrafen har mål om grunnkompetanse (utvalgte læreplanmål) etter endt videregående opplæring.

Søker har rett til å bli tatt inn til et av sine tre valgte utdanningsprogram, jf. Oppll § 3-1. Søker har ikke rett til å bli tatt inn til en bestemt skole.
Vilkår:

 1. Søker må ha rett til særskilt språkopplæring etter Oppll § 2-8.
 2. Søker må mangle vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen.

Dokumentasjon

Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 10. trinn

Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene

Søker mangler poenggrunnlag for innsøking til videregående opplæring og ber om en individuell behandling av sin søknad.
Mange som søker inntak etter denne paragrafen har mål om grunnkompetanse (utvalgte læreplanmål) etter endt videregående opplæring.
Søker har rett til å bli tatt inn til et av sine tre valgte utdanningsprogram, jf. Oppll § 3-1. Søker har ikke rett til å bli tatt inn til en bestemt skole.
Vilkår:
1.    Søker må ha rett til spesialundervisning etter Oppll § 5-1.
2.    Søker må mangle vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen.
 

Dokumentasjon
•    Sakkyndig vurdering 10. trinn
•    Enkeltvedtak om spesialundervisning 10. trinn
•    Individuell opplæringsplan (IOP) 10. trinn.
•    Eventuelt årlig rapport om spesialundervisning 9. trinn

§ 6-19 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet opplæringstid

Elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter Oppll § 3-1 femte ledd, og som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng.
Paragrafen brukes når det søkes inn til det samme Vg1 for andre gang.
 

Dokumentasjon
•    Sakkyndig vurdering angående behov for utvidet opplæringstid
•    Enkeltvedtak om utvidet opplæringstid

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Søkeren skal være tilmeldt fylkeskommunen 1. oktober. Inntaksavdelingen skal ha vurdert at søker oppfyller følgende vilkår:

 1.  Har rett til spesialundervisning etter Oppll § 5-1.
 2.  Har sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning.
 3.  Søker må ha sterkt nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk.
 4.  På grunn av den nedsatte funksjonsevnen har eleven et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse hos undervisningspersonale, fysisk tilrettelegging, tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet osv.
 5.  Søkeren har rett til et av 3 valgte programområder. Fylkeskommunen vurderer på individuelt grunnlag om søkeren skal bli tatt inn på en bestemt skole - men søkeren har ikke rett til inntak til en bestemt skole.

Dokumentasjon
•    Sakkyndig vurdering 10. trinn
•    Enkeltvedtak om spesialundervisning 10. trinn
•    Individuell opplæringsplan (IOP) 10. trinn.
•    Eventuelt årlig rapport om spesialundervisning 9. trinn
•    Dokumentasjon som underbygger det særlige behovet til søkeren, dette kan være fra spesialisthelsetjenesten f.eks. HABU, ABUP, Statped o.lign. 

§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

Søkeren skal være tilmeldt fylkeskommunen 1. oktober. PPT skal ha vurdert at søker oppfyller følgende vilkår:
1.    Søkeren har rett til spesialundervisning etter Oppll § 5-1.
2.    Søkeren må ha et særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram.
3.    Valg av utdanningsprogram må ha svært mye å si for at eleven kan fullføre opplæringen med yrkes- eller studiekompetanse (ikke grunnkompetanse).


Dokumentasjon
•    Sakkyndig vurdering 10. trinn
•    Enkeltvedtak om spesialundervisning 10. trinn
•    Individuell opplæringsplan (IOP) 10. trinn.
•    Eventuelt årlig rapport om spesialundervisning 9. trinn

Velg et av alternativene ovenfor
Til toppen