IKT-reglement

Bruk og behandling av IKT-utstyr

Innledning

Reglementet skal sikre at skolens IKT-utstyr brukes på en hensiktsmessig og trygg måte for å utføre oppgaver knyttet til opplæring og formidling, og til nødvendig drift og administrasjon. Reglementet skal videre bidra til å en bruk som gir god IKT-sikkerhet og som er i overensstemmelse med norsk lov.

Med IKT-sikkerhet menes

 • Konfidensialitet - kun de "riktige" personene har tilgang til data
 • Tilgang - data er tilgjengelig når man har bruk for dem
 • Validitet - data er korrekte

Virkeområde

 • Reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Reglementet gjelder på skolen i undervisningstiden, ved fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ansvar.
 • Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til skolens IKT-ressurser, og for bruk av programvare lisensiert av skolen som også er installert på privat utstyr.
 • Med skolens IKT-ressurs menes stasjonære og bærbare PCer, skrivere, nettverk, læringsplattform, programvare og lignende ressurser, samt fylkeskommunale elev-PCer.

Adgang til skolens IKT-ressurser

 • Det er ikke tillatt å bruke skolens IKT-ressurser uten at det er gitt tillatelse på forhånd. Den som får en brukerident har med det fått tillatelse til formålstjenlig bruk.
 • Skolen står for tildeling av brukerident og passord.
 • Brukerforholdet varer den tiden eleven har skoleplass. Ved endt skolegang vil brukeridenten bli slettet sammen med alt eleven har lagret på skolens server og læringsplattform. Eleven er selv ansvarlig for å ta kopier av materiale hen ønsker å ta med seg ved skoleslutt.

Generelt om bruk av skolens IKT-ressurser

 • Skolens IKT-ressurser skal i all hovedsak brukes til arbeid knyttet til opplæringen.
 • Du har plikt til å følge skolens anvisninger om bruk av IKT-ressursene. Du har også plikt til å sette deg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon og lignende, slik at du reduserer muligheten for, i uvitenhet, å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programvare eller utstyr.

Sømmelig bruk og ressursbevissthet

 • Du har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Med ressurser menes her tid og kapasitet, både for maskinvare, nettverk og personal knyttet til virksomheten rundt skolens IKT-ressurser.
 • Du må ikke benytte IKT-ressursene til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger.

Datasikkerhet

 • Du må ikke med vilje bidra til at det oppstår driftsavbrudd i noen del av systemet eller på annen måte forårsake ulempe for andre.
 • Du plikter gjennom sikkerhetskopiering og forsvarlig oppbevaring av media (f.eks. minnepenn og CD/DVD) selv å treffe de tiltakene som er nødvendige for at ta av egne data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger.
 • Du skal ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for andre.
 • Du skal forhindre at uvedkommende får tilgang til bruk av nettet og skolens IKT-ressurser, adgang til maskinvare eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig.
 • Du skal rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-ressursenes sikkerhet eller validitet til skolen.

Opphavsrettigheter

Opphavsretten reguleres i Norge av lov om opphavsrett til åndsverk. Praktiske eksempler på åndsverk er tekster, musikk, fotografier, video/film og dataprogrammer. Rettigheter til bruk av åndsverk ligger hos opphaveren. Ved bruk av åndsverk som ligger tilgjengelig på internett, plikter du å forsikre deg om at bruken er i samsvar med tillatelser gitt av den som har opphavsrett.

Skolens rett til innsyn

Skolen har rett til å søke tilgang til data du har lagret på skolens server og læringsplattformen med sikte på

 • å sikre anleggets funksjonalitet
 • ved mistanke om regelbrudd, kontrollere at du ikke krenker eller har krenket bestemmelsene i dette reglementet.

Bruk av skolens internettaksess

 • skolens regler for bruk av internett skal følges
 • vær ærlig og høflig
 • tenk over hva du skriver når du er på nettet
 • vis respekt for andres livssyn, nasjon og etnisitet
 • følg lovverket i Norge og i land du kontakter
 • ikke distribuer pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale
 • vis respekt for andre brukere
 • meld fra om ulovligheter
 • husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler
 • all form for kjøp og salg over skolens internett er forbudt
 • all form for pengespill er forbudt

Spesielle regler for bruk av skolens PCer

Det er ikke tillatt med mat og drikke i skolens datarom, eller ved bruk av bærbart utstyr som tilhører skolen, dersom dette ikke er avtalt spesielt.

Det er ikke tillatt å endre eller forsøke å endre maskinens grunninnstilling. Dette gjelder både maskinvare og programvare. Forbudet gjelder også all installasjon av ny programvare. Evt. installasjon av faglig relatert programvare skal avklares med skolen.

Sanksjoner

Ordensreglementet § 7 om konsekvenser ved brudd på bestemmelsene i ordensreglementet gjelder også ved brudd på bestemmelsene i IKT-reglementet.