Tilskudd til læringsmiljøtiltak i regi av elever

Tilskuddsordningen har som hovedmål til å bidra til godt læringsmiljø ved de videregående skolene i Agder. Det er lyst ut 250 000 kroner i 2022.

Søknadsfrist: 1. november 2022

Gå til søknadsskjema

Ungdommens fylkesutvalg behandler søknadene i første mulige møte etter søknadsfristen. Du kan forvente å få svar på søknaden innen seks uker etter søknadsfrist.  

Hvem kan søke?  

Du må være elevrådsleder eller elevrådsrepresentant. Elevrådet må være tilknyttet en skole i Agder. Videregående skoler kan søke på oppdrag fra elever. Det må i så fall fremkomme av søknaden at dette er et elevinitiativ. 

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen.  

Hva kan det gis tilskudd til?

Det gis tilskudd til aktiviteter og tiltak som er med på å bedre læringsmiljøet ved skoler i Agder. Aktiviteter og tiltak skal være i regi av elever. Dette kan være:  

 • Tiltak for å bedre både fysisk og psykisk læringsmiljø 
 • Arrangementer som for eksempel konserter, utstillinger og teater 
 • Kulturprosjekter som for eksempel produksjon av film og innspilling av musikk 
 • Samlinger som for eksempel kino med klasse, pizzakveld eller relasjonsstyrkende aktiviteter.  
 • Aktiviteter og tiltak som inkluderer flere vil prioriteres 
 • Arrangementene skal være rusfrie 

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Investering i utstyr  
 • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen 
 • Drift av allerede igangsatte tiltak 
 • Lønn 
 • Partipolitiske arrangementer  
 • Ordinær drift, som for eksempel gjennomføring av årsmøte i en organisasjon  

Hva skal søknaden inneholde?

 • Hvilken videregående skole som søker 
 • En beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket 
 • Summen det søkes om, og en spesifisering om hva pengene skal brukes til (budsjett) 
 • Organisering av prosjektet og fremdriftsplan  
 • Mottar arrangementet eller aktiviteten penger fra andre?  

Krav til ferdigstillelse og rapportering  

Tilskuddsmidler utbetales i forkant av gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Tiltak og aktiviteter som mottar tilskudd fra fylkeskommune skal gjennomføres innen skoleårets slutt.  
Fylkeskommunen stiller krav til en kort oppsummering av tiltaket eller aktiviteten når det er gjennomført. Dersom det brukes vesentlig mindre penger enn det er søkt om kan det komme krav om tilbakebetaling av overskuddet.

Til toppen