Tilskudd til læringsmiljøtiltak i regi av elever

Tilskuddsordningen har som hovedmål til å bidra til godt læringsmiljø ved de videregående skolene i Agder. 

 

Gå til søknadsskjema

Om tilskuddsordningen

Det gis støtte til aktiviteter og tiltak som har som formål å styrke læringsmiljøet på skolen. Aktiviteter og tiltak som involverer elever på tvers av klasser og trinn prioriteres. Alle arrangementer skal være rusfrie 

Maks søknadsbeløp er 50 000 kroner. Ungdommens fylkesutvalg kan bevilge mer enn maksbeløpet dersom de ser at det er nødvendig.  

Aktiviteter og tiltak som får tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av Agder fylkeskommune og ungdommens fylkesutvalg.  

Det er ingen søknadsfrist, men søknaden må være innsendt i søknadsportalen minst to måneder før aktiviteten eller tiltaket iverksettes. ​Ungdommens fylkesutvalg behandler søknadene i første mulige møte etter at søknaden er mottatt. du kan forvente å få svar på søknaden innen seks uker.  

Hvem kan søke?  

Ansatte ved skolen, elevrådsledere og elevrådsrepresentanter kan søke. Det må fremkomme av søknaden at elever har en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten eller tiltaket.  

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen.  

Hva gis det ikke tilskudd til?

  • Investering i utstyr  
  • Prosjekter og oppgaver som er gitt av skole, og som er en del av utdanningen 
  • Drift av allerede igangsatte tiltak 
  • Lønn 
  • Partipolitiske arrangementer  
  • Ordinær drift, som for eksempel gjennomføring av årsmøte i en organisasjon  

Søknad og saksgang

Søknaden må sendes inn senest to måneder før aktiviteten eller tiltaket starter for å være garantert svar før oppstart. Søknaden skal inneholde beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket og planlagt gjennomføring, samt budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan. Ungdommens fylkesutvalg behandler søknadene fortløpende. 

Utbetaling og rapportering 

Støtten utbetales som hovedregel etter at rapport for gjennomføring er levert. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomføringen og evaluering av aktiviteten, samt regnskap.