Tilstandsrapport for vidaregåande opplæring i Agder fylkeskommune

Tilstandsrapporten er ein del av skoleeierens forsvarlege system for vurdering av om krava i opplæringslova er oppfylte. Rapporten er hjemla i opplæringslova § 13-3e, og skal innehalde vurderingar knytt til gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø.

Tilstandsrapport