Behandling av personopplysninger og innsyn

Hvem er behandlingsansvarlig i Agder fylkeskommune?
Fylkestannhelsesjefen er behandlingsansvarlig for tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune.

Hva slags informasjon samles inn?
Vi registrer personopplysninger som er nødvendig for å opprette en journal på deg og utføre tannhelsetjenester.

Hvordan samles dataene inn?
Data mottas fra folkeregisteret, fra pasienten selv og fra aktuelle samarbeidspartnere.

Formålet med innsamlingen (lovhjemmel/samtykke)?
Registrering av personopplysninger skjer i henhold til de plikter vi er pålagt i tannhelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven samt pasient- og brukerrettighetsloven.

Hvordan brukes dataene?
Opplysningene benyttes for å gi deg best mulig tannhelsetjenester, samt at data brukes til statistikk på gruppenivå (anonyme helsedata uten kontaktdata).

Hvem har tilgang til dataene og hvordan deles de?
Ansatte i tannhelsetjenesten i Agder med brukertilgang til vårt journalsystem, har tilgang til dataene. I tillegg vil data kunne deles etter avtale med pasienten, eller ved at det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjon. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvordan oppbevares dataene?
Data lagres lokalt i sikker sone på ikt-Agder sine servere.

Hvor lenge oppbevares dataene?
Helseopplysninger skal oppbevares til det ikke lenger antas å bli bruk for dem i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvilke rettigheter har den registrerte på innsyn og hvordan få innsyn?
Du har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Dette kan gis ved henvendelse til behandlende tannklinikk.

Hvilke rettigheter har den registrerte på korrigering av data?
Du kan kreve retting av personopplysninger. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven og journalforskriften.

Hvordan informeres endringer i personvernerklæringen?
Siste versjon av personvernerklæringen vil til enhver tid være tilgjengelig på Agder fylkeskommune sin hjemmeside.

Generelt innsyn i alle personopplysninger

Innsynsskjema - GDPR (ID-porten)

Partsinnsyn i pasientdata

Lenke til søknadskjema for partsinnsyn