Tilskudd til bærekraftig blå næring

Tilskuddsordning for bærekraftig blå næring har som hovedmål å bidra til etablering og videreutvikling av en bærekraftig fiskeri- og akvakulturnæring. Det ble lyst 1,7 millioner kroner i 2021 med søknadsfrist 15. oktober.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til bærekraftige innovasjons- og utviklingsprosjekter i næringslivet i Agder innen fiskeri og akvakultur.

Ordningen ønsker å stimulere til tettere samarbeid mellom høyere utdanning og forskning og næringen i Agder.

Maksimalt støttebeløp er 300 000 kroner, og støttebeløpet kan ikke utgjøre mer enn 75% av totalkostnadene.

Hvem kan søke?

Private virksomheter lokalisert i Agder kan søke.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen

www.regionalforvaltning.no.

Hvilke prosjekter prioriteres?

Innenfor tilskuddsordning bærekraftig blå næring har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

  1. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye arter innen akvakultur, fiskeri eller videreforedling av sjømat.
  2. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye driftsformer.
  3. Prosjekter som bidrar til videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Det gjøres oppmerksom på at samarbeid med Senter for kystsoneøkologi (CCR) ved Universitetet i Agder i form av masterstudent, eller samarbeid med andre forskningsinstitutt vil gi særlig fortrinn.

Prosjektleder i Blått kompetansesenter sør vurderer søknadene sammen med administrasjonen i Agder fylkeskommune, før tildeling av tilskuddsmidler vedtas av styringsgruppen for Blått kompetansesenter sør.

Søknadsfrister

  • 15. oktober    (vedtak 25.11.2021)

Vilkår for støtte

Generelle føringer og vilkår:

  • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet.
  • Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
  • Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden.
  • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis, basert på innsendt rapportering og påløpte kostnader. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
  • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Vi ber deg gjøre deg kjent med gjeldende retningslinjer og utbetalingsvilkår for næringsrettede fylkeskommunale tilskuddsordninger før du søker.

Kontakter

Kristian Skaven Seierstad, prosjektleder Blått kompetansesenter sør
E-post: kristian.s.seierstad@uia.no /Telefon: 976 18 614 / 37 23 34 58

Til toppen