Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand videregående skole sto ferdig bygget i august 2020.

Etter fire års planlegging og bygging kunne rundt 500 starte skolegangen på en av Norges mest miljøvennlige videregående skoler høsten 2020.

Tvedestrand videregående skole

Fakta om prosjektet

 • Ferdig bygget i august 2020. 
 • Vedtatt den 17. februar 2015 i fylkestinget i daværende Aust-Agder fylkeskommune, sak 15/1
 • Gjennom god styring og effektiv oppfølging av byggeprosjektet, reduserte fylkeskommunen  totalkostnaden med 20 mill. fra 600 mill. til 580 mill.    
 • Skolens areal er på ca 14 500 m2. 
 • Idrettsanlegg på ca 5 500 m2 eid av Tvedestrand kommune ligger i tilknytning til skolen
 • Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune
 • Skolen ligger idyllisk til ved Mjåvann i Tvedestrand kommune, og er dimensjonert for 690 elver og 140 ansatte

Fremdrift Tvedestrand videregående skole

17. august 2020: Formell åpning av ny skole

Tvedestrand videregående skole. Foto - Klikk for stort bildeTvedestrand videregående skole Cheryl Macdonald

 

17.08.2020 10.00

Overtakelse av skolen

Den 29.5.2020 var en viktig dag. Da overleverte Veidekke bygningsmassen til fylkeskommunen og til Tvedestrand kommune. Fylkeskommunen holder nå på med innflytting av møbler, montering av TV-skjermer og innflytting av utstyr, slik at skolen kan være klar til skolestart høsten 2020.

29.05.2020

Kranselag

Først var det kranselag for prosjektet og befaring med ansatte og politikere. Ca 250 persersoner fikk nyte god lokal og eksklusiv grillmat. Deretter var det åpen dag for publikum med omvisning og informasjon. Om lag 250 personer fikk være med inn å se dette fantastiske bygget.

Totalt hadde vi altså neste 500 innom til feiring av kranselaget!

Kranselag. Foto - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune

  

29.05.2019

Kontraktsinngåelse for ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

Fylkeskommunen og Tvedestrand kommune inngikk totalentreprisekontrakt med Veidekke for å bygge ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand. Det er Veidekke Entreprenør som skal levere totalentreprisen, og de har sammen med Link arkitektur og Snøhetta utviklet konseptet fra tilbudsfase til kontraktsinngåelse.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune hvor det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skolebygget med tilhørende utenomhusanlegg, mens kommunen er ansvarlig for idrettsanlegget med tilhørende utenomhusanlegg.

Signering av kontrakt. Foto - Klikk for stort bildeKontraktsignering på fylkeshuset i Arendal 27.10.17. Fra venstre: Jarle Bjørn Hanken, rådmann i Tvedestrand kommune, John G. Bergh, ass. fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune og Are Westbye, regionsdirektør i Veidekke Syd. Foto: Aust-Agder fylkeskommune. AAfk

 

27.10.2017

Fylkeskommunen mottar 5 millioner kroner i offentlig støtte til klimatiltak

I prosjekteringen av det klima- og miljøambisiøse prosjektet ønsket Aust-Agder fylkeskommune at man i enda større grad kunne redusere prosjektets CO2-påvirkning. Gjennom et tett samarbeid med entreprenøren identifisert man mange mulige tiltak som ville kunne bidra til dette.

Totalt søkte fylkeskommunen om 6,7 mill. kroner i støtte til prosjektet. Tiltakene som ligger inne i denne søknaden vil redusere prosjektets CO2-påvirkning med 1000 tonn. Søknaden ble innvilget av Miljødirektoratet og prosjektet fikk 5 millioner i offentlig støtte.

30.03.2017

Utlysning på Doffin

Konkurransen om den nye skolen ble kunngjort i Doffin- og TED-databasene, med prosedyreform «åpen anbudskonkurranse» i hht. lov og forskrift om offentlig anskaffelse Del I og III. Konkurransen ville munne ut i to avtaler, en avtale for et samspillsprosjekt og en avtale for å bygget skolen

11.07.2016

Målsetting for utbygging av den nye skolen

Den nye videregående skolen har vært et utviklingsprosjekt. Målet har vært

 • å utvikle leverandørene til å håndtere ambisiøse klimaprosjekter
 • utvikling av den pedagogiske plattformen for skolen
 • fokus på tverrfaglighet i undervisning
 • bruk av bygget som en læringsplattform i seg selv

Det er bygd et aquaponi hvor en oppdretter fisk som gir næring til vannbasert dyrking av salat og urter i et lukket system. Dette er nok verdens første anlegg i en skole. Målsetningen har vært at skolen skal bygges slik at skolen skal være i skogen og skogen skal «inn» i skolen. Den tette koblingen mellom naturen og bygget ser en godt på følgende bilde:

Et grønt bygg

I første kvartal 2017 søkte fylkeskommunen  sammen med Universitetet i Agder og partnere fra Nord-Jylland og Gøteborgsområdet Interreg ØKS om midler til å gjennomføre prosjektet Green Building A-Z. Dette er et prosjekt med mål om dramatisk reduksjon i energiforbruk, samt kompetanseøkning på tvers av landegrensene. Gjennom prosjektet har det blitt utarbeidet mange verktøy til bruk i bærekraftige byggeprosesser. Det har også tilført partnerskapet mye kompetanse og mange eksponeringsmuligheter.

Jakten på redusert CO2-utslipp fra prosjektet

Prosjektet har kontinuerlig jaktet på måter å redusere CO2-utslipp fra byggingen. Et eksempel på dette er endringer i gangvei ned til skolen hvor 15 cm plasstøpt betong ble erstattet med 6 cm asfalt. Asfaltveien har 37% lavere klimagassutslipp enn alternativet i betong. Forplassen til skolen og kantina er endret fra 15 cm plasstøpt betong til 10 cm betongheller som også er NOX-reduserende. Dette reduserer klimagassutslippet til forplassen med 33%. Betongtrapp er erstattet med tretrapp, det reduserer klimagassutslippet til trappa med 93%. Totalt gir disse tiltakene utomhus en reduksjon i klimagassutslipp på 545 tonn CO2-ekvivalenter, og det er flere slike eksempler.

Fremtidens klasseromsmøblering

For å møte det 21. århundrets krav til fleksibilitet i møbleringen av klasserom, ble det i oktober 2018 gjennomført en todagers workshop fasilitert av University College of Northern Denmark med deltakelse fra Universitetet i Agder, ansatte fra ulike typer fagområder på skolen samt interiørarkitekt og leverandør av møbler. I stedet for å møblere klasserommene med en helt identisk møblering, ble det valgt å blande tre ulike møbelkonsepter for de fleste klasserom. Dette for å kunne endre undervisningssituasjonen til andre undervisningskonsepter raskt, men også gjøre det lettere å finne møbler som passer til ulike elever.

Facebook-kommunikasjon involverte elever, ansatte og beboere

Prosjektet ønsket tidlig å etablere en kommunikasjonsplattform som hadde et bredt nedslagsfelt hos fremtidige elever, innbyggere og andre interessenter. Det ble derfor opprettet en egen Facebook-side for å kommunisere i prosjektet. Dette har vært en stor suksess og besøkstallene har vært formidable. På siden har vi produsert flere videoer for å forklare nærmere hva bygget består av, hvilke tekniske løsninger som finnes, samt generell opplysningsvirksomhet omkring spørsmål knyttet til eksempelvis klima og miljø. Siden har åpnet for to-veis kommunikasjon og dette har gitt en interaktivitet vi ikke ville fått ved en ordinær nettside.