Overordnet eiendomsstrategi for Agder fylkeskommune

Eiendomsstrategien er et strategisk verktøy for utvikling og forvaltning av eiendommer i Agder fylkeskommune fram mot 2030.

Agder fylkeskommune forvalter en stor eiendomsportefølje med en bygningsmasse på over 300 000 kvadratmeter, som i hovedsak består av skolebygg. Samfunnsverdiene er store i kraft av verdiene i bygningsmassen, og indirekte gjennom den omfattende tjenesteproduksjonen og den mangefasetterte brukermassen som bruker byggene.

Det overordnede målet med eiendomsstrategien er å sikre at eiendomsmassen understøtter regionplanens klimamessige, sosiale og økonomiske ambisjoner på en best mulig måte, i tillegg til å understøtte virksomhetens funksjonelle behov.

Generelle føringer som omfatter alle bærekraftsdimensjoner

 1. Fylkeskommunen skal basere seg på strategiske vurderinger i forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service (FDVUS) av sin eiendomsportefølje
 2. Bærekraftperspektivene skal settes i sentrum. Brukerne og deres funksjonelle behov skal veies opp mot bærekraftperspektivene i oppgaveløsningen
 3. Eiendomsarbeidet i fylkeskommunen skal være i tråd med målsetningene i vedtatte planverk, strategier og vedtak
 4. Fylkeskommunens FDVUS-arbeid skal hensynta den funksjonelle/tekniske levetiden til den enkelte bygning. Dette skal legge grunnlaget for hvilke vurderinger og tiltak en skal gjennomføre innenfor FDVUS-området
 5. Fylkeskommunale bygg skal understøtte likestilling, inkludering og mangfold
 6. Lokalisering av eiendommer skal vurderes ut fra et tverrfaglig perspektiv med spesiell fokus på bærekraftperspektivene
 7. Fylkeskommunens eiendommer skal brukes mest mulig av flest mulig
 8. Digitalisering er sentralt for å realisere målsetningene i strategien

Økonomisk bærekraft

 1. En skal se investeringsbehov og driftskostnader ved ulike løsninger opp mot hverandre for å oppnå en best mulig totalkostnad for fylkeskommunen
 2. Det skal være høy grad av flerbruk og sambruk i eiendomsmassen
 3. Fylkeskommunen skal ha en kompetent organisasjon som skal sikre en riktig miks av kompetanse og kapasitet for å ivareta bredden av våre oppgaver på eiendomssiden
 4. Fylkeskommunen skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i hele verdikjeden i bygg- og eiendomsmarkedet i regionen. Gjennom dette skal vi bidra til å bygge et robust bærekraftig næringsliv som kan møte konkurransen i det fremtidige markedet
 5. Fylkeskommunen skal forvalte sin eiendomsmasse etter prinsippet om verdibevarende vedlikehold, hensyntatt bygningenes funksjonelle og tekniske levetid
 6. Fylkeskommunen skal drive strategisk eiendomsforvaltning og -utvikling av sin eiendomsportefølje og gjennom dette sikre fylkeskommunens fremtidige behov og verdier
 7. Fylkeskommunen skal være en attraktiv samarbeidspartner

Sosial bærekraft

 1. Arbeid med den fylkeskommunale eiendomsmassen skal være preget av åpenhet, involvering, samhandling og forutsigbarhet
 2. Det skal legges til rette for at en kan ta hele Agder i bruk
 3. Fylkeskommunen skal tilrettelegge for økt bruk av eiendomsmassen, også utenfor ordinær åpningstid
 4. Fylkeskommunen skal stille offensive krav til sosial bærekraft i sine prosjekter og skal være en pådriver i arbeidet mot sosial dumping

Klima- og miljømessig bærekraft

 1. Fylkeskommunen skal søke sirkulære løsninger der dette ansees som hensiktsmessig
 2. Fylkeskommunal eiendomsmasse skal ha høy arealeffektivitet
 3. En skal alltid vurdere gjenbruk før nybygg
 4. Fylkeskommunen skal stille offensive krav til klima- og miljø i planlegging, bygging, drift og vedlikehold av sine bygg og være en spydspiss i regionen på disse områdene
 5. Eiendomsprosjekter i fylkeskommunen skal preges av en helhetlig klima- og miljøprofil og etterstrebe en kostnadseffektiv CO2 reduksjon
 6. Fylkeskommunen skal kontinuerlig utvikle sine anskaffelsesprosesser for å ivareta krav om dokumentert lavt klimagassutslipp, utslippsfri anleggsplass, CO2-vennlig materialbruk, kortreiste materialer og redusert transportbehov

Vedtak i fylkestinget

Overordnet eiendomsstrategi ble vedtatt i fylkestinget juni 2022.