Solcelleanlegg i Agder fylkeskommune

Våren 2020 fattet fylkestinget vedtak om å tildele 15 millioner kroner til nye solcelleanlegg. Vedtaket var en del av tiltakspakken knyttet til koronapandemien og resulterte i solcelleanlegg ved 11 videregående skoler i Agder. Fylkeskommunen har nå 19 solcelleanlegg i produksjon og ytterligere 7 anlegg på gang.

Montering av solcelleanlegg på Mandal videregående skole november 2020. Foto - Klikk for stort bildeMontering av solcelleanlegg på Mandal videregående skole november 2020. Jarl Bollmann Pedersen (Agder fylkeskommune).

Målsetting 

Målet med prosjektet var å stimulere næringslivet i forbindelse med koronakrisen, redusere fylkeskommunens langsiktige energiforbruk og øke kunnskapen om solenergi blant elevene i videregående skole. Prosjektet støtter opp under Regionplan Agder gjennom fornybar energiproduksjon og utvikling av solenergibransjen.     

Klikk på lenka for å se hvordan 9 av våre solcelleanlegg produserer strøm akkurat nå.

Oversikt solcelleproduksjon Solar Log  

oversiktsbilderull ( energy Manager)

Noen fakta om fylkeskommunens solcelleanlegg:

 • Tiltakspakken knyttet til koronapandemien gav 15 millioner kroner til solenergianlegg på fylkeskommunale bygg og resulterte i 11 nye solcelleanlegg med en samlet produksjon på ca. 1 180 000 kWh. 
   
 • Solcellespesiallisten har levert anleggene som er tilknyttet følgende videregående skoler: Flekkefjord, Mandal, Vågsbygd, Tangen, Kvadraturen, KKG, Lillesand, Setesdal, Dahlske, Sam Eyde og Risør. Anleggene er tilrettelagt for undervisning med egne dataskjermer i vrimleområder med visning av solinnstråling, temperatur, vindhastighet, energiproduksjon og byggets energiforbruk.
   
 • Anleggene har en levetid på ca. 30 år.
 • Strømproduksjonskostnaden er beregnet til 0,50 kr/kWh. Mer enn 90% av produksjonen brukes direkte på skolene, resten mates inn på strømnettet.
   
 • Fylkeskommunen har til sammen 19 solcelleanlegg med en forventet årlig produksjon i 2023 på 2 500 000 kWh.
   
 • Fylkeskommunen skal redusere sitt energiforbruk med 30 prosent fra 2020 til 2030 og solenergianleggene regnes som et viktig bidrag på veien.

​Solceller kan være nyttig mange steder 

Alle større fylkeskommunale bygg som med stor sikkerhet kunne sies å være i bruk de neste 30 årene er vurdert for solenergiproduksjon. Det er bygd solenergianlegg på de mest aktuelle byggene. Dette er bygg som hadde ny taktekking, stort strømforbruk og gode solforhold. Anleggene er skalert i størrelse slik at den lokale strømproduksjonen i hovedsak benyttes til eget forbruk i bygget. Bare på solskinnsdager i sommerhalvåret når skolene er stengt vil det bli levert betydelig til strømnettet.

Fylkeskommunen har etablert solcelleanlegg på alle sine nybygg siden 2018 og pågående byggeprosjekter som Fylkeshuset i Agder og tilbyggene på de videregående skolene i Flekkefjord, Mandal og Vennesla vil få solcelleanlegg. Ved etablering av solcelleanlegg på nybygg er anleggene skalert opp slik at alle takflater som er egnet blir benyttet.      

Batterilagring 

Den økonomiske gevinsten av batterilagring framstår som svak når det ikke er muligheter for statlig medfinansiering. ENOVA støttet etablering av batterilagring ved Tvedestrand videregående skole. Det er også bli etablert batterianlegg på Fagskolen i Agder og satt i bestilling til det nye fylkeshuset. På fylkeshuset skal det leveres styringssystem som tar hensyn til vær og prisprognoser. Dette er en innovativ løsning og leverandørene har tatt utfordringen. 

Undervisning, verdensproblemer og solenergi

Hele 78 % av den global energiproduksjon kommer fra fossile kilder. Denne fossilavhengigheten er hovedårsaken til klimautfordringene. Overgang til fornybar energi er nødvendig, men økt produksjon av fornybar energi medfører også naturinngrep og klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer, anleggsvirksomhet og transport. Solenergi og framstår globalt som en hovedløsning på klimautfordringene. Hva er potensialet i Norge, hvordan er egentlig miljøpåvirkningen og finnes det bedre alternativer?

Agder fylkeskommune vil lage en undervisningspakke for lærerne . Her utviklet utdanningsavdelingen sammen med engasjerte lærere undervisningsopplegg tilpasset læreplanene og kompetansemålene blant annet i naturfag, matematikk og teknologi og forskningslære. Lærerne får tilgang til faktaopplysninger om skolenes solenergianlegg, herunder direkte tilgang til den byggenes løpende energiproduksjon og forbruk.  

Undervisning om solenergi inngår spesielt i elektrofag. Skolene som tilbyr elektrofag har derfor anskaffet egne småanlegg til undervisningsformål. Dette er «hytteanlegg» som kan brukes til montering, demontering, målinger, programmering med videre.

Oversikt over produksjon og forbruk av strøm. Grafikk. - Klikk for stort bildeFiguren viser produksjonen på Sam Eyde videregående skole. Til venstre vises byggets forbruk og hvordan dette dekkes inn fra solcellene og strømnettet kl. 14.50 26.oktober 2021. Til høyre vises den daglige produksjonen av strøm fra solcelleanlegget i oktober