Solcelleanlegg - en del av tiltakspakke knyttet til koronapandemien

Siden 2018 er det anlagt solcelleanlegg på fire fylkeskommunale bygg.
Våren 2020 fattet fylkestinget 15 millioner kroner til nye solcelleanlegg. Vedtaket var en del av tiltakspakken knyttet til koronapandemien. I oppfølgingen av vedtaket pågår prosjektering og bygging av 8 nye solcelleanlegg.
 

Montering av solcelleanlegg på Mandal videregående skole november 2020. Jarl Bollmann Pedersen (Agder fylkeskommune).      

Målsetting

Målet med prosjektet er å stimulere næringslivet i forbindelse med koronakrisen, redusere fylkeskommunens langsiktige energiforbruk og øke kunnskapen om solenergi blant elevene i videregående skole. Prosjektet støtter opp under Regionplan Agder gjennom fornybar energiproduksjon og utvikling av solenergibransjen.     

Noen fakta om prosjektene

 • Fylkestinget i Agder har i tiltakspakke knyttet til koronapandemien bevilget inntil 15 millioner kroner til solenergianlegg på fylkeskommunale bygg (sak 11/20).  

  (Saksfremlegg og vedtak - Sak 11/20)
   
 • Sysselsettingseffekten basert på nasjonale bransjetall er ca. 5 årsverk (Menon Economics).
 • Det er inngått kontrakt på bygging av solcelleanlegg på taket av følgende videregående skoler: Flekkefjord, Mandal, Vågsbygd, Tangen, Dahlske, Sam Eyde og Risør. Anleggene er tilrettelagt for undervisning med egne dataskjermer og visning av solinnstråling, temperatur og energiproduksjon.
 • Det planlegges videre for etablering av fasadeintegrert solcelleanlegg på Setesdal videregående skole, studiested Hornnes, samt små undervisningsanlegg på alle videregående skoler.
 • Installert effekt av anleggene blir ca. 900 kWp og årlig
 • Anleggene har en levetid på ca. 30 år.
 • Strømproduksjonskostnaden er beregnet til 0,50 kr/kWh. Mer enn 90% av produksjonen brukes direkte på skolene, resten mates inn på strømnettet.

Solceller kan være nyttig mange steder 

Alle større fylkeskommunale bygg som med stor sikkerhet kunne sies å være i bruk de neste 30 årene ble vurdert.  Det ble gjennomført en utredning for å prioritere mellom de mest aktuelle.  De utvalgte byggene hadde ny taktekking eller tak som er modne for utskifting i forbindelse med monteringen av solceller, samt stort strømforbruk og gode solforhold. Endelig skalering av anleggene og prioritering mellom byggene ble gjort ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper supplert med noen geografiske tilpasninger

Batterilagring ble vurdert

Enova har nå sluttet å støtte løsninger med Li-ion batterier, men kan støtte saltvannsbatterier. Saltvannsbatterier anses som uaktuelle fordi det krever store bygningsmessige tiltak og tidkrevende utredninger som står i motstrid med ønskelig rask igangsetting. Den økonomiske gevinsten av batterilagring framstår som svak når det ikke er muligheter for statlig medfinansiering.

Gjennomføring

Kontrakt ble inngått i september med Sivilingeniør C.C Strømberg (Solcellespesialisten) som vinner av konkurransen i alle de tre regionale pakkene. Solcelleanleggene på Mandal videregående skole og Tangen videregående skole bygges i november 2020, og de øvrige ferdigstilles innen 1. juni 2021.

Agder er og blir et solfylke

Agder fylkeskommune drar nytte av landsdelens gode solforhold og bidrar til å utvikle solenergibransjen. I tillegg til anleggene presentert over vil det også bli etablert store solcelleanlegg på takene til Fagskolen i Agder og Tangvall skolesenter, som begge er under bygging. I 2023 vil dermed fylkeskommunen ha minst 17 solcelleanlegg i produksjon. Disse vil produsere ca. 2,5 millioner kilowatt timer årlig, tilsvarende forbruket til 160 husstander.

Undervisning, verdensproblemer og solenergi

Hele 78 % av den global energiproduksjon kommer fra fossile kilder. Denne fossilavhengigheten er hovedårsaken til klimautfordringene. Overgang til fornybar energi er nødvendig, men økt produksjon av fornybar energi medfører også naturinngrep og  klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer, anleggsvirksomhet og transport. Solenergi og framstår globalt som en hovedløsning på klimautfordringene. Hva er potensialet i Norge, hvordan er egentlig miljøpåvirkningen og finnes det bedre alternativer?

Agder fylkeskommune lager en undervisningspakke for lærerne til skolestart 2021. Her utvikler utdanningsavdelingen sammen med engasjerte lærere undervisningsopplegg tilpasset læreplanene og kompetansemålene blant annet i naturfag, matematikk og teknologi og forskningslære. Lærerne får tilgang til faktaopplysninger om skolenes solenergianlegg, herunder direkte tilgang til den byggenes energiproduksjon og forbruk.  

Undervisning om solenergi inngår spesielt i elektrofag. Skolene som tilbyr elektrofag har derfor anskaffet egne småanlegg til undervisningsformål. Dette er «hytteanlegg» som kan brukes til montering, demontering, målinger, programmering med videre

 

     

Til toppen