Solcelleanlegg - en del av tiltakspakke knyttet til koronapandemien

Siden 2018 er det anlagt solcelleanlegg på fire fylkeskommunale bygg. Som en del av tiltakspakken knyttet til koronapandemien (sak 11/20) øremerket fylkestinget våren 2020 15 millioner kroner til nye solcelleanlegg og som følge av dette pågår det prosjektering og bygging av 8 nye solcelleanlegg.
 

Klikk for stort bildeSolcelleanlegg på Tvedestrand videregående skole    

Målsetting

Målet med prosjektet er å stimulere næringslivet i forbindelse med koronakrisen, redusere fylkeskommunens langsiktige energiforbruk og øke kunnskapen om solenergi blant elevene i videregående skole. Prosjektet støtter opp under Regionplan Agder gjennom fornybar energiproduksjon og utvikling av solenergibransjen.     

Noen fakta om prosjektene

  • Fylkestinget i Agder har i tiltakspakke knyttet til koronapandemien bevilget inntil 15 millioner kroner til solenergianlegg på fylkeskommunale bygg (sak 11/20).   
  • Sysselsettingseffekten basert på nasjonale bransjetall er ca. 5 årsverk (Menon Economics).
  • Det er inngått kontrakt på bygging av solcelleanlegg på taket av følgende videregående skoler: Flekkefjord, Mandal, Vågsbygd, Tangen, Dahlske, Sam Eyde og Risør. Anleggene er tilrettelagt for undervisning med egne dataskjermer og visning av solinnstråling, temperatur og energiproduksjon.
  • Det planlegges videre for etablering av fasadeintegrert solcelleanlegg på Setesdal videregående skole, studiested Hornnes, samt små undervisningsanlegg på alle videregående skoler.
  • Installert effekt av anleggene blir ca. 900 kWp og årlig
  • Anleggene har en levetid på ca. 30 år.
  • Strømproduksjonskostnaden er beregnet til 0,50 kr/kWh. Mer enn 90% av produksjonen brukes direkte på skolene, resten mates inn på strømnettet.

Solceller kan være nyttig mange steder 
Alle større fylkeskommunale bygg som med stor sikkerhet kunne sies å være i bruk de neste 30 årene ble vurdert.  Det ble gjennomført en utredning for å prioritere mellom de mest aktuelle.  De utvalgte byggene hadde ny taktekking eller tak som er modne for utskifting i forbindelse med monteringen av solceller, samt stort strømforbruk og gode solforhold. Endelig skalering av anleggene og prioritering mellom byggene ble gjort ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper supplert med noen geografiske tilpasninger

Batterilagring ble vurdert
Enova har nå sluttet å støtte løsninger med Li-ion batterier, men kan støtte saltvannsbatterier. Saltvannsbatterier anses som uaktuelle fordi det krever store bygningsmessige tiltak og tidkrevende utredninger som står i motstrid med ønskelig rask igangsetting. Den økonomiske gevinsten av batterilagring framstår som svak når det ikke er muligheter for statlig medfinansiering.

Utlysning på Doffin
Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag hvor anleggsstørrelse (kWp) og fysisk plassering av solcelleanlegget var definert, og bygningsmessige forhold beskrevet. For å legge til rette også for mindre og lokale tilbydere ble solcelleanleggene fordelt på tre geografiske pakker. Det ble ikke gjennomført anbudsbefaringer.

Utlysningen på Doffin (245347-20/23469) 13. juli gav tilbud fra 10 firma, herav 8 som gav tilbud på alle anleggene. Det var både regionale og nasjonale aktører med i konkurransen. I henhold til lov om offentlige anskaffelser ble disse likestilt i evalueringen.

Tilbudene ble evaluert i august med vekting 60 % på pris, 25 % på klima- og miljø og 15 % på kompetanse.

Gjennomføring
Kontrakt ble inngått i september med Sivilingeniør C.C Strømberg (Solcellespesialisten) som vinner av konkurransen i alle de tre regionale pakkene. Solcelleanleggene på Mandal videregående skole og Tangen videregående skole bygges i november 2020, og de øvrige ferdigstilles innen 1. juni 2021.
 
Agder er og blir et solfylke
Agder fylkeskommune drar nytte av landsdelens gode solforhold og bidrar til å utvikle solenergibransjen. I tillegg til anleggene presentert over vil det også bli etablert store solcelleanlegg på takene til Fagskolen i Agder og Tangvall skolesenter, som begge er under bygging. I 2023 vil dermed fylkeskommunen ha minst 17 solcelleanlegg i produksjon. Disse vil produsere ca. 2,5 millioner kilowatt timer årlig, tilsvarende forbruket til 160 husstander.

Til toppen