325 mill. kroner til samfunnsutvikling på tvers av skandinaviske grenser

EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bevilget i juni om lag 325 mill. kroner til 16 prosjekter innen samfunnsutvikling på tvers av de danske, svenske og norske grensene. Flere av prosjektene har partnere fra Agder.

Kart over Sør-Skandinavia. - Klikk for stort bildeAgder er en av elleve regioner som deltar i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Jon Halvard Eide.

Interreg-programmene er EUs programmer for grenseoverskridende samarbeid. Gjennom egne avtaler med Europakommisjonen kan også Norge delta i programmene med egne midler som bevilges over statsbudsjettet. 

Sammen om å finne løsninger

Ett av Interreg-programmene Agder deltar i, er Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Dette samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havstykkene Øresund, Kattegat og Skagerrak.

– Agder er en av elleve skandinaviske regioner som deltar i dette Interreg-programmet, og som dermed også har medvirket til utformingen av programdokumentet. Disse elleve regionene har gått sammen om å identifisere felles utfordringer, og har utarbeidet fire innsatsområder som løsninger på disse, forteller Jon Halvard Eide, rådgiver i avdeling for samskaping og internasjonalisering. 

Disse fire områdene er førende for hvilke prosjekter som får støtte fra Interreg ØKS. Politikere fra Agder fylkeskommune deltar i komiteene som fatter vedtak om tildeling av prosjektmidler, innretning på utlysninger og programmets strategiske retning. 

Flere av prosjektene som nå får støtte, har til hensikt å redusere ventelister i helsevesenet, forbedre diagnostikk og effektivisere ulike deler av helsesektoren med digitale verktøy. I tillegg skal prosjekter fremme bærekraftig transport.

– 6 av de 16 prosjektene har norske partnere, og disse får om lag 1,6 mill. euro i støtte fra Interreg ØKS. Dette tilsvarer om lag 16 mill. norske kroner. Gitt medfinansiering på 50 prosent, bidrar de norske partnerne med et tilsvarende beløp i egenandel, forklarer Eide. 

Partnere fra Agder deltar

Det deltar partnere fra Agder i to av prosjektene som fikk støtte i denne søknadsrunden. 

MOVE-prosjektet skal få folk til å bruke bærekraftig transport til og fra skole og jobb. Her er Agder fylkeskommune, Agder kollektivtrafikk AS og Grimstad kommune norske partnere.

Prosjektet BlueBioClimate skal legge grunnlag for en ny, klimatilpasset naturforvaltning innenfor Kattegat-Skagerrak. Norske partnere er Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder. 

– Interreg ØKS skal i perioden 2021–2027 investere 140 mill. euro i prosjekter som skal bidra til å løse samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene i Sør-Skandinavia, avslutter Jon Halvard Eide.

Neste tildelingsrunde blir i første halvdel av desember. 

Mer om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Mer om bevilgningene