930 000 kr. til bærekraftig yrkessjåføropplæring for voksne innvandrere

– Regionen trenger flere sjåfører. Planen er å gjennomføre deler av den praktiske opplæringen i el-buss, et viktig og grønt fremtidig transportmiddel. Fagbrev vil gi denne gruppen innvandrere kvalifikasjoner regionen trenger og samtidig øke sysselsettingen i denne gruppen, forteller Joanna Derdowska, seksjonsleder Karriere Agder i Arendal.

Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som gir 930 000 kr. til satsingen som skal gi innvandrere fagbrev som yrkessjåfør. Prosjektet er et samarbeid mellom Sam Eyde videregående skole, Karriere Agder – Arendal og Opplæringskontoret for transport og logistikk (OTL-Agder).

Et perfekt prosjekt

– Dette prosjektet vil både bidra til å senke utslipp og øke levekår, noe som er hovedmålsetting til Agder fylkeskommune. I Regionplan Agder 2030 er mantraet å bedre levekårene samtidig som klimautslippene reduseres, forklarer Joanna Derdowska. 

Bakgrunn

I Regionplan Agder 2030 er hovedmålene å bedre levekårene samtidig som klimautslippene reduseres. Målet i Kompetansestrategi Agder 2030 er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Innvandrere har lavere sysselsetting enn resten av befolkningen, noe som bl.a. kan forklares med mangel på formell kompetanse. Dette kompetansegapet leder til sosial og økonomisk utenforskap. Prosjektet vil bidra til at flere innvandrere vil være i stand til å fullføre et opplæringsløp og få et fagbrev det er behov for på arbeidsmarkedet i vår region. Prosjektet støtter opp under målene i begge de ovennevnte regionale styringsdokumentene og bidrar i tillegg til å styrke resultatene i integreringsarbeidet.

Et sentralt suksesskriterium i prosjektet er modellen for forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører med ansvar for rekruttering samt inntak til videregående opplæring og realkompetansevurdering (NAV Agder og Karriere Agder-Arendal), opplæring (Sam Eyde videregående skole), samt formidling til læreplass og opplæring i bedrift (avdeling for fagopplæring i Agder fylkeskommune og Opplæringskontoret transport og logistikk Agder (OTL Agder). Involvering fra alle parter i utformingen av tilbudet vil gjøre opplæringen mer treffsikker og utsiktene til fullføring og jobb sikrere. Modellen kan lett tilpasses andre bransjer, og har dermed god overføringsverdi både regionalt og nasjonalt.

Hva handler prosjektet om?

Målet med prosjektet er å gjennomføre et skreddersydd opplæringsløp der en gruppe/klasse voksne innvandrere med svake språkferdigheter i norsk oppnår fagbrev og jobb som yrkessjåfør. I opplæringsløpet vektlegges deltakernes behov for norsk språk- og kulturlæring parallelt med læring av fag og ferdigheter. Deltakerne i opplæringstilbudet inngår intensjonsavtale om læreplass ved oppstart. Planen er å gjennomføre deler av den praktiske opplæringen i el-buss, et viktig og grønt fremtidig transportmiddel. Gjennom en slik treffsikker kvalitet på opplæringen sikres i sin tur sertifikat, fagbrev og jobb, og dermed målbare resultater i integreringsarbeidet.

Sam Eyde videregående skole har vært sentral i unnfangelsen av prosjektet og vil være sentral i gjennomføringen av opplæringen. Skolen har bred kompetanse innen yrkessjåførfag. Gjennom prosjektet «Kvalitet i yrkesopplæringen for minoritetsspråklige» (KYM) har skolen dessuten vunnet erfaring og kompetanse med tilrettelagt og styrket språkopplæring. Dette vil prosjektet trekke veksler på.

– Den planlagte opplæringen i prosjektet innebærer bruk av mer ressurser enn for et ordinært løp. Kvalitet koster. Til gjengjeld er den samfunnsmessige avkastningen høy. Fremfor aktiv verdiskapning og samfunnsdeltakelse, vil alternativet for mange av deltakerne fort bli offentlig støtte og utenforskap, avslutter Joanna Derdowska.

Til toppen