Agder fylkeskommune deltar i utviklingsinitiativ for Jyllandskorridoren

For å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren mellom Sør-Norge og Jylland og videre mot kontinentet, starter nå et forprosjekt under Interreg-samarbeidet.  

Forprosjektet skal undersøke interessen blant transportbrukere, operatører, havner, godsterminaler og myndigheter for å inngå i et senere hovedprosjekt og i en permanent samarbeidsallianse for utvikling av Jyllandskorridoren. Forprosjektet vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget og gjennomføre samtaler med aktuelle målgrupper om behovet for infrastrukturinvesteringer og forbedring i transporttilbudet.

Det er Agder fylkeskommune som sammen med Vestfold ogTelemark fylkeskommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland har fått støtte til forprosjektet under Interreg ØKS-programmet for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren.

Behov og muligheter i Jyllandskorridoren

Oversikt over regionen der Jyllandkorridoren er viktig.Jyllandskorridoren løper fra Grenland og Agder til Jylland og videre mot kontinentet. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transporter i Danmark.

Det er muligheter for å gjøre transporttilbudet mellom Sør-Norge og Nord-Danmark mer effektivt og miljøvennlig. Forprosjektet vil legge til rette for samordnede infrastrukturinvesteringer, og for at transportører, vare-eiere, havner og terminaloperatører på hver side av grensen i større grad benytter korridoren. Jyllandskorridoren har et potensiale for verdiskaping og kan gi tilgang til nye markeder.

Rullering av nasjonale transportplaner i Norge (NTP 2022-2033) og Danmark, samt revisjonen av EUs transportnettverk representerer et mulighetsvindu for utvikling av Jyllandskorridoren.

Forprosjektet

Forprosjektet løper fra 1.september 2020 til 31.mai 2021. Region Nordjylland er Lead partner og Agder fylkeskommune norsk prosjekteier. Også Region Midtjylland og Vestfold-Telemark fylkeskommune deltar i prosjektet. Prosjektet har støtte fra Region Syd-Danmark og vil også involvere dialog med Rogaland og Schleswig-Holstein.

Partnerne vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget, og kartlegge behovet for samordnete investeringer i infrastrukturen. Man vil videre undersøke interessen for å delta i et senere hovedprosjekt og i en permanent allianse for utvikling av Jyllandskorridoren.

Forprosjektet vil lære av erfaringene fra andre korridorutviklingsinitiativer i Nord-Europa. Nordisk Transportpolitisk Nettverk vil fungere som en politisk forankringsarena og Nordsjøkommisjonens transportgruppe vil benyttes som et bindeledd til EUs transportpolitikk.  

Forprosjektet støtter opp om regionplanens innsatsområde for transport og kommunikasjon, og vil også kunne bidra til å fremme arbeidet med Sørvestbanen og utvikling av Kristiansand havn og godsterminalen på Langemyr.

 

Til toppen