Agder fylkeskommune overtar virksomheten i Sørlandets Europakontor AS

– Med overtakelsen legger vi til rette for en mer helhetlig og strategisk styring av regionens internasjonale arbeid. Det gir oss enda bedre forutsetninger for å nå målene i Agder 2030, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering.

Avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering. Foto. - Klikk for stort bildeSissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering. Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal

Fylkestinget vedtok i desember 2020 at Sørlandets Europakontor AS avvikles og at kontorets oppgaver overtas av Agder fylkeskommune. På generalforsamlingen i Sørlandets Europakontor i juni 2021 vedtok eierne enstemmig oppløsning av selskapet. Selskapets eiere er Agder fylkeskommune (72,2%), Kristiansand kommune (18,9) og Arendal kommune (8,9) (eierandel vist i prosent).

Politisk sak

–Utviklingen i europeisk politikk spiller en svært viktig rolle for å nå målene i Agder 2030. Levekårene i Agder skal opp, og klimautslippene skal ned.  Europeisk tilstedeværelse er i den sammenheng svært viktig. Målet med overtakelsen er å finne en bedre rollefordeling og samordning mellom aktørene i det regionale virkemiddelapparatet for internasjonalisering, sier Strickert.

Styrker samarbeidet med tidligere eiere og opprettholder Brusselkontoret

Agder fylkeskommune vil styrke samarbeidet med tidligere eiere i Europakontoret om regionens internasjonale satsing. Kristiansand kommune vedtok nylig en internasjonal strategi der særlig forskning og innovasjon fremheves. Styrket samarbeid vil være viktig for mobiliseringsarbeidet i det regionale EU-nettverket Horizon South Norway og det nye internasjonale nettverket i regionens samhandlingsstruktur.
– Agders interesser i både offentlig og privat sektor skal fortsatt ivaretas gjennom aktiv deltakelse og fast tilstedeværelse ved kontoret vårt i Brussel. Vår oppgave er å sørge for at regionen drar nytte av dette, sier Strickert.

Godt grunnlag å bygge videre på

Sørlandets Europakontor har siden kontoret ble opprettet i 2008 spilt en sentral rolle for Agders tilstedeværelse i Europa. Flere tusen personer har deltatt på arrangementer og møter i regi av Europakontoret. Kontoret har også understøttet en rekke studieturer og formidlet artikler om temaer av relevans for aktører i regionen. 

Utover kompetansebyggingen har kontoret arbeidet aktivt med å representere Agders interesser på europeisk nivå i aktuelle nettverk og fora. Dette inkluderer de kanaler som den norske regjering har etablert i Brussel. Periscope-prosjektet har satt Agder på det europeiske kartet som en proaktiv region for bærekraftig Blå Vekst. Prosjektet er tatt inn i den norske havstrategien som god praksis. 

Periscope-prosjektet

Kontoret har også arbeidet for mobilisering og støtte til deltakelse på EUs store innovasjonsarena i tråd med Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, VINN Agder 2015-2030. Her har kontoret også bistått til partnersøk. De siste årene har over 200 organisasjoner fått rådgivning og støtte til prosjektutvikling med gode resultater.

Vinn Agder 2015-2030

–Sørlandets Europakontor har en stolt arv vi skal ivareta. Kontoret har vært viktig for regionen, og lagt til rette for at Agder i større grad skal utnytte mulighetene i Europa. Vi skal følge opp dette arbeidet med å støtte opp om regional deltakelse i EU-programmer og internasjonale nettverk for smart og bærekraftig utvikling på Agder, avslutter Strickert.