Agder må ta større utslippskutt

Utslippene av klimagasser i Agder ble redusert med 1 prosent fra 2021 til 2022. Det er ikke tilstrekkelig for å nå målene i Regionplan Agder 2030.

Utslippsendringene i Agder følger i hovedsak nasjonale trender med nedgang i utslipp fra veitrafikk, industri og avfall og avløp. 

–Gjennom Regionplan Agder har vi et felles mål om å redusere utslippene utenfor kvotepliktig sektor med 45 prosent fra 2017 til 2030.  Når det gjelder kommunene er Lyngdal, Lillesand og Vennesla best i rute til å klare sin del av dette, mens utslippene faktisk har økt i 13 kommuner. Dermed er utslippsreduksjonen for Agder som helhet kun på fem prosent i denne perioden, sier rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune, Anne Kristin Peersen.

Dette er de største endringene i utslipp fra 2021 til 2022:

  • Energiforsyning økte med 13000 tonn. Endringen skyldes restart av avfallsforbrenning ved Returkraft etter driftsstans i 2021.  
  • Annen mobil forbrenning ble redusert med 10 000 tonn. Dette er tall som svinger i takt med bruk av tunge anleggsmaskiner som var særlig høyt i 2021.  
  • Industriutslippene gikk ned med 8000 tonn. Utslippene fra industrien har en fallende tendens, men svinger fra år til år. I 2022 sto Alcoa Lista for en utslippsreduksjon på 25000 tonn, mens noen bedrifter også økte sine utslipp.  I form av CO2-avgifter og kjøp av klimakvoter har industribedrifter stadig større kostnader knyttet til sine utslipp, og dermed også større grunn til å redusere utslippene. 
  • Avfall og avløp gikk ned med 8000 tonn. Dette er et resultat av deponiforbudet som ble innført i 2009 og som gjør at det stadig lekker mindre metan fra gamle søppelfyllinger.  
  • Utslipp fra veitrafikk ble redusert med 6000 tonn i sammenlignet med året før. Årsaken ligger i økende andel biodrivstoff og elbiler, men den positive effekten av dette blir nesten spist opp av trafikkveksten som fulgte med at koronaen ikke lenger preget samfunnet. 
  • Utslippene fra sjøfart er uendret. Det er ingen økning knyttet til cruisetrafikk slik det er på nasjonalt nivå, men utslipp fra passasjerskip økte etter at fergetrafikken til Danmark tok seg opp igjen etter korona. 
     

Figuren viser utslipp målt i tonn CO2-ekvivalenter for 2022.

For mer informasjon om Agders utslipp av klimagasser

Figur av utslippstatistikk i Agder fordelt på sektor. - Klikk for stort bildeUtslippstall fra Miljødirektoratet viser at Agder må ta større utslippskutt for å nå målene i Regionplan 2030.


 Kilde: alle utslippstall er hentet fra Miljødirektoratet. Målt i antall tonn CO2-ekvivalenter.