Agdertall med oversiktstall for folkehelsearbeidet

Statistikk- og tallnettstedet Agdertall har nå lansert hovedtemaet folkehelseoversikt. Statistikken skal gjøre det lettere for kommunene i Agder å få en oversikt over sitt folkehelsearbeid.

Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstanden i befolkningen. 

Folkehelseoversikten er altså nå tilgjengelig statistikkportalen Agdertall. I oversikten er disse undertemaene presentert:

Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelseoversikten er utarbeidet med to formål. Den inngår i grunnlag for regional planstrategi, og skal fungere som veiledning og inspirasjon til kommunenes eget oversiktsdokument.

– Innbyggerne er vår viktigste ressurs, og en god folkehelse er avgjørende for et mer bærekraftig samfunn. Et effektivt folkehelsearbeid er kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig og retter seg mot de største utfordringene i regionen/kommunen. For å lykkes i folkehelsearbeidet er det derfor viktig å ha oversikt over utfordringer og ressurser i befolkningen, sier folkehelserådgiver Linn Øysæd Gyland i Agder fylkeskommune.

Folkehelseoversikten vil bli supplert med flere kapitler. I tillegg vil publiserte kapitler oppdateres etter hvert som nye data blir tilgjengelig.

– Vi håper dette er til nytte for kommunene, og ønsker tilbakemeldinger, spørsmål og tips til hvordan vi kan forbedre folkehelseoversikten. Vi jobber videre med den og håper å ferdigstille helt i løpet av året, forklarer Gyland.

Mål for folkehelsearbeidet

I folkehelsepolitikken er det bred tverrpolitisk enighet om de tre nasjonale målene til regjeringen:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. 
  • Befolkninga skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og mindre sosiale helseforskjeller. 
  • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkninga

Formål og oppbygging av folkehelseoversikten

– Fylkeskommunen har etter lov om folkehelsearbeid ansvar for å ha oversikt over folkehelsa i fylket og understøtte kommunene i sitt arbeid. 

Denne folkehelseoversikten bygger på innholdet som er på agdertall.no. Formålet med folkehelseoversikten er å få frem sammenhenger, årsaker og konsekvenser. Derfor er det gjort et utdrag av tematikker fra veileder til lov og forskrift som er relevante for folkehelsearbeidet, forklarer Gyland.

Veileder systematisk folkehelsearbeid

Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer, jf. § 21 annet ledd.

Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til § 21, jf. § 5 første ledd bokstav a. Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

  • opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig etter § 25,
  • relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen.

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Oversikten over fylkeskommunens folkehelseutfordringer etter annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 7-1.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til fylkeskommunens oversikt, herunder om plikt til å gjennomføre befolkningsundersøkelser, og om innholdet i og gjennomføringen av slike undersøkelser i fylket.

Kommunene må ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne

For å kunne iverksette tiltak som har effekt på folkehelsen må kommunen ha «oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne» som i folkehelselovens § 5 første ledd.

Folkehelseloven gir ingen egen definisjon på hva som inngår i «nødvendig oversikt», men

  • lov og forskrift gir noen krav til hva slags informasjon som skal innhentes og hvordan hva som er nødvendig må sees i lys av de oppgaver kommunen er tillagt
  • nødvendig oversikt er avhengig av lokal kontekst og må derfor vurderes lokalt
  • oversikten skal være plan- og styringsrelevant

Kommuner er forskjellige, så behovet for informasjon og oversikt vil variere mellom ulike kommuner.