Fant fisk i bekker av alle størrelser

Sommeransatte i Agder fylkeskommune bidro til et bedre kunnskapsgrunnlag for innlandsfiskebestandene i Agder.

Bilde av ørret i hendene. - Klikk for stort bildeØrret fanget under el-fiske Aslak Grimsgaard

–Innhenting av kunnskap er avgjørende for at natur og naturmangfold skal kunne ivaretas på en bærekraftig måte. Derfor har våre sommeransatte Aslak Grimsgaard og Stian Røed gjennomført undersøkelser av tilstanden til fiskebestander i et utvalg av innlandsbekker i Gjerstad, Vegårshei, Vennesla og Birkenes sommeren 2023,  sier rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling, Jorunn Haugen.

Et enkelt oversiktsfiske ble gjennomført på totalt 67 lokaliteter i 58 bekker fordelt jevnt over de fire kommunene.

Fiskebiologiske undersøkelser er et av mange viktige verktøy i utarbeidelsen av et godt kunnskapsgrunnlag. Det finnes en rekke ulike metoder som kan benyttes, men felles for de fleste er at de kan fremskaffe informasjon om artssammensetning, aldersfordeling, størrelse og tetthet.

–Under årets undersøkelser ble det benyttet el-fiske som metode for å undersøke ett større antall bekker og elver i de fire kommunene. Alle funn er lagt inn i Artsdatabanken sin digitale kartløsning «Artskart», som er lett tilgjengelig på nettet, sier Haugen.

Hva ble observert – og hva betyr det?

Bilde. Mann med vann til anklene i en bekk. - Klikk for stort bildeDet er mye liv i Agder-bekkene. Aslak Grimsgaard/Stian Røed.

–Av de totalt 67 lokalitetene som ble undersøkt var det kun to bekker uten observasjoner av fisk. Et slikt resultat viser hvor viktig bekker av alle størrelser er som habitat og leveområde for innlandsfisk. Videre har undersøkelsen gitt oss et innblikk i utbredelsen av arter. Ørret er den klart mest dominerende arten. Videre ble det gjort funn av et mindre antall laks, abbor og trepigget stingsild, som alle er naturlige innenfor studieområdet. I åtte bekker gjorde vi også funn av fremmedarten bekkerøye. Det er første gang bekkerøye er dokumentert i Vennesla kommune, sier Haugen.

Resultatene av undersøkelsene (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 med enkel habitatkartlegging (PDF, 12 MB)

Vedlegg 2 med oppsummering av habitatscore, modulert og observert tetthet av ørret/laksefisk i de kartlagte vassdragene (PDF, 113 kB)

Rapporten med vedlegg legges også ut på de aktuelle vannforekomstene i Vann-nett, for å gjøre den nye kunnskapen lett tilgjengelig for alle.

Agder fylkeskommune tar sikte på å fortsette kartleggingen neste sommer.