Fylkesting i mai - program og saker

Fylkestinget holder sitt møte 3. og 4. mai på Clarion Hotel Ernst. Møte er åpent for både pressen og publikum. Første dag blir det en rekke orienteringer og dialog med medvirkningsorganene, mens dag to er satt av til behandling av saker. Møtet strømmes som vanlig.

Noen utvalgte saker til behandling:

Årsregnskap og årsberetning 2021 for Agder fylkeskommune, viser hvordan det gikk økonomisk for fylkeskommunen, samt oppsummerer den viktigste aktiviteten i regi av Agder fylkeskommune.
Emisjon i Agder Næringsselskap  - Fylkeskommunedirektøren foreslår at Agder fylkeskommune deltar i emisjonen i Agder Næringsselskap med inntil 26,1 millioner kroner
Søknad om infrastrukturmidler til marin satsing på Agder - Havforskningsinstituttet i Flødevigen og nytt laboratorium for UiA i Farsund. Fylkeskommunedirektøren foreslår at søknaden imøtekommes med til sammen 14 mill kr. 

Fullstendig saksliste er gjengitt nedenfor. 

Strømming direkte og opptak av møte

Fylkestinget strømmes direkte. Opptak kan sees i etterkant. Opptaket finner du på samme sted som du også finner direkte strømming - via vår nettside: https://agderfk.no/politikk/nett-tv-fra-politiske-moter/

Praktisk info

Dato: 03.05. Tid: 12:00-17:00 (Orienteringer frem til kl.17 den første dagen)
Dato: 04.05. Tid: 09:00 (Behandling av saker)
Sted: Clarion Hotel Ernst - møterom Max Volum - Kristiansand

Sakspapirene finner du her.

Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender, hvor også protokoll legges ut i etterkant.

Program for fylkestinget

Tirsdag 3.05.2022

Digitale gruppemøter og lunsj
Kl. 12:00         Energy Transition Summit konferanse i Kilden
Kl. 13:15         Fylkestinget settes
Kl. 13:20         Orientering om arbeid med Nasjonalpark for området Oksøy

Innledning ved statsforvalter Gina Lund Prosess
Politisk bakteppe og fakta om vern ved miljøverndirektør Ingunn Løvdal Erfaringer med Raet nasjonalpark i Arendal kommune ved ordfører og styreleder Robert Nordli
Erfaringer med Færder nasjonalpark i Færder (tidl. Nøtterøy) kommune tidl. ordfører og styreleder Roar Jonstang
Effekter av marint vern ved Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet avd. Flødevigen

Kl. 14:40         Taletid medvirkningsorganene (inntil 1 time)
Kl. 15:40         Hvilken rolle fylkeskommunen kan spille i den videre håndteringen av flyktningsituasjonen ved Tore Engelsen og Kari Line Seierstad
Kl. 16:00         Forslag til prioriteringer og store satsninger i økonomiplanen – diskusjonsgrunnlag ved fylkesdirektør for økonomi og styring Lise Solgaad
Kl. 17:00 Fylkestinget dag 1 avsluttes

Onsdag 04.05.2022

Kl. 09.00 Behandling av ordinære saker

 

Utvalgte saker til behandling:

14/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 for Agder fylkeskommune
Årsberetningen for 2021 gir et godt bilde av aktiviteten og de ulike satsingsområdene som er prioritert gjennom året. Fylkeskommunedirektøren foreslår at fylkestinget tar årsberetningen til orientering. Regnskapet for 2021 er gjort opp med et «overskudd» på 104,4 mill. kroner, som er avsatt til disposisjonsfond. Dette er i tråd med reglene i kommuneloven og fylkestingets vedtatte prinsipp om at ledige midler til enhver tid skal avsettes til disposisjonsfond. Bruk av midlene utover 11,2 mill. kroner som er foreslått i denne saken, bør i første rekke være finansiering av allerede vedtatt prosjekter med manglende finansiering, eller i form av engangsbevilgninger. Bevilgninger som binder driften i årene fremover bør ses i sammenheng med budsjett og økonomiplanarbeidet høsten 2022.
Les sakspapirene her: Saksfremlegg (agderfk.no)

21/22 Emisjon i Agder Næringsselskap
Fylkeskommunedirektøren foreslår at Agder fylkeskommune deltar i emisjonen i Agder Næringsselskap med inntil 26,1 millioner kroner, og at midlene bevilges fra disposisjonsfondet. Emisjonen rettes mot eksisterende og potensielle nye eiere, hvor målet er et bredere regionalt eierskap i næringsselskapet.
Bakgrunn: Agder fylkeskommune eier 52 prosent av Agder Næringsselskap AS. I juni 2019 vedtok Fellesnemda å videreføre Aust-Agder Næringsselskap (under navnet Agder Næringsselskap) som et landsdels investeringsselskap. Formålet til selskapet er å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. For å videreutvikle selskapet til et investeringsselskap for hele Agder må selskapet nå tilføres ny kapital. I november 2021 besluttet således styret i Agder Næringsselskap en emisjon på 50 millioner kroner. For å innhente denne kapitalen retter selskapet seg særlig mot eksisterende eiere, kommunene i gamle Vest-Agder og banker/finansinstitusjoner i Agder som i dag ikke er medeiere i selskapet.
Les sakspapirene her: Saksfremlegg (agderfk.no)

23/22 Søknad om infrastrukturmidler til marin satsing på Agder - Havforskningsinstituttet i  
Flødevigen (HI) og nytt laboratorium for UiA i Farsund
Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder har søkt fylkeskommunen om til sammen 14 mill. kroner til investeringer knyttet til utbygginger i Flødevigen i Arendal og i Lundevågen i Farsund. Fylkeskommunedirektøren vurderer det som viktig å bidra til utviklingen av et sterkest mulig miljø for marint samarbeid i Agder. Gjennom tilskudd til disse investeringene vil fylkeskommunen bidra konkret til en slik utvikling.
Fylkeskommunedirektøren anbefaler at søknaden fra HI og UiA om bidrag i forbindelse med investeringer i nybygg i Flødevigen og Farsund innvilges:
• Tilskudd til investeringer knyttet til utbygging i Flødevigen: 10 mill. kroner
• Tilskudd til investeringer knyttet til etablering av kontor- og laboratoriefasiliteter i Farsund: 4 mill. kroner
Les sakspapirene her: Saksfremlegg (agderfk.no)

Oversikt over alle saker til behandling:

13/22 Godkjenning av protokoll fra møte 1.-2. 03.2022
14/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 for Agder fylkeskommune
15/22 Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 - konsekvenser for budsjett 2022 
16/22 Delfinansiering med bompenger på E39 Ytre ring
17/22 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder - fastsettelse av planprogram
18/22 Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033 -fastsettelse av planprogram
19/22 Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen. Fastsetting av planprogram etter høring.
20/22 Tiltak og utdanningstilbud for unge i østre Agder
21/22 Emisjon i Agder Næringsselskap
22/22 Mandat for Oppvekstombudet i Agder
23/22 Søknad om infrastrukturmidler til marin satsing på Agder - Havforskningsinstituttet i Flødevigen og nytt laboratorium for UiA i Farsund
24/22 Prosjektstøtteordning- kystkultur og uthavner
25/22 Årsrapport Regionale Forskningsfond Agder 2021
26/22 Årsmelding 2021 Agder kontrollutvalg
27/22 Godkjenning endring av vedtekter - Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne

Orienteringssaker

4/22 Finansering av Dagsturhytta Agder
5/22 Årsrapport oppvekstombudet i Agder 2021
6/22 Orientering til fylkestinget om årsrapport internkontroll for Agder fylkeskommune 2021 7/22 Forskningsmobilisering Agder - Årsmelding 2021

Spørsmål

6/22 Interpellasjon fra Oddbjørn Kylland - Havvind fra Sørlige Nordsjø II
7/22 Interpellasjon fra Gro Bråten, Oddbjørn Kylland og Birte Simonsen - offentlige anskaffelser

Til toppen