Fylkesutvalget vedtok rammene for det nye fylkeshuset i Agder

Kristiansand, 6. juli 2021: Fylkesutvalget vedtok i dag styringsdokumentet med tilhørende investeringsrammer for nytt fylkeshus i Agder. Fylkesutvalget vedtok videre at det skal fungere som en referansegruppe i den videre prosessen med bygging av nytt fylkeshus. I møtet ble det også gitt en orientering om enkeltelementer i juryenes vurderinger av arkitektonisk løsning, bærekraft og økonomi.
 

Fylkesutvalget godkjente i dagens møte at fylkeskommunedirektøren inngår i en 
kontraktsavklaringsprosess med vinnende tilbyder. Hensikten er å inngå kontrakt med 
tilbyderen innenfor rammene i styringsdokumentet.

Klikk for stort bildeInnslag fra aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept slik det er tenkt utformet i det nye fylkeshuset i Agder. Longva arkitekter AS   

Møtet i fylkesutvalget 6. juli ble strømmet på www.agderfk.no/nett-tv hvor opptak også gjøres tilgjengelig. Saksfremlegget «Nytt fylkeshus i Agder» og øvrige saker kan leses på den politiske møtekalenderen her, hvor også protokoll legges ut. I tillegg til saksfremlegget om nytt fylkeshus kan du lese følgende:
•    Styringsdokument for nytt fylkeshus i Agder (vedtatt 6. juli 2021)
•    Beslutningsprosess for nytt fylkeshus i Agder
•    Forklaring av priser fra nytt fylkeshuskonkurranse 

Bakgrunn
Fylkestinget vedtok den 15.juni 2021 å delegere til ekstraordinært fylkesutvalg å behandle forslag til styringsdokument og investeringsramme for nytt fylkeshus i Agder. 

Det er tilbud og rammer fra vinnende tilbyder i konkurransen, Baneheia Park AS, som ligger til grunn for de konkrete rammene for godkjent styringsdokument. 

Arkitektoniske kvaliteter 
Under fylkesutvalgets møte orienterte Steinar Roppen Olsen, prosjektleder for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder, om enkeltelementer i juryenes vurderinger fra dialog- og konkurransefasen. Tre ulike juryer har vært involvert i forbindelse med konkurransen om nytt fylkeshus i Agder:
•    Jury for arkitektonisk løsning (ekstern juryleder Amund Gulden fra Futhark Arkitekter AS)
•    Jury for klima og miljø (ansvarlig for evaluering av bærekraft Hans Fløystad fra Agder fylkeskommune)
•    Jury for økonomi (ansvarlig for evaluering av økonomi Synnøve Torgersen Skårdal fra Agder fylkeskommune)

Juryen for arkitektonisk løsning fremhever at prosjektet fra Baneheia Park har gode eksteriør- og interiørmessige kvaliteter. Bygget blir over fem etasjer – i hovedsak et symmetrisk bygg på fire etasjer med ett midtparti som er en etasje høyere. Symmetrien i bygget gir assosiasjoner til klassiske offentlige bygg, slik de ble formet før modernismen tok over som det dominerende formspråket. 

En styrke ved prosjektet er at det med enkle virkemidler oppnås en rik og sammensatt fasadekomposisjon. Samtidig trer fylkeshuset frem som en helhetlig institusjon i bybildet. Fylkeshuset er samlet sett gitt et lavmælt og lite prangende uttrykk. Mange detaljer i fasadene vitner om høy kvalitet og kunnskap om tredetaljering hos vinnende tilbyders arkitekt.

Innvendig har prosjektet klart å koble fylkeskommunens aktiviteter til innbyggerne ved å plassere fylkestingssalen slik at den får innsyn fra gateplan. Det samme gjelder møteromssenteret i bygningen. Alle sentrale fellesfunksjoner har fått plass på gateplan. Dette svarer svært godt ut fylkeskommunens krav. 

 Klikk for stort bildeSymmetrien i bygget gir assosiasjoner til klassiske offentlige bygg, slik de ble formet før modernismen tok over som det dominerende formspråket. Longva arkitekter AS  
 

Oversiktlige arbeidsområder
Det er fire etasjer med arbeidsområder. Toppetasjen har to sydvendte og attraktive takterrasser lett tilgjengelig. Arbeidsområdene er oversiktlige, og midtsonene er såpass åpne at hver etasje oppleves som ett stort rom. Dette gir oversikt og stor mulighet for visuell kontakt med aktiviteter i ulike soner. Det åpnes også opp for justeringer i planløsninger hvis slike behov skulle oppstå i fremtiden. 

Juryen mener kommunikasjonen internt i bygget fungerer svært bra, både horisontalt og vertikalt. Det er to trapper som binder sammen bygningen vertikalt. Dette gir kortere avstander ved behov for å bevege seg mellom etasjene. 

Klima og miljøvennlig bygning
Jury for klima og miljø trekker frem at prosjektet blir levert etter passivhusstandarden og plusshusstandarden. At det er et plusshus som leveres er enkelt å se fra fugleperspektiv. Bortsett fra takterrassene er hele taket dekket med solceller. Her vil fylkeskommunen produsere sin egen forbruksstrøm. 

Fylkeshuset vil også benytte en batteripakke for å mellomlagre egenprodusert eller kjøpt strøm. På denne måten vil fylkesadministrasjonen aktivt kunne utjevne effekttopper som skulle oppstå i løpet av dagen.

Klimavennlige materialer
I konkurransen om nytt fylkeshus har ett av konkurranseparameterne vært å konkurrere på CO2-vennlig materialbruk. Tilbyderne har levert inn en simulering av tilbudt bygg hvor fylkeskommunen fikk innsyn i alle parametere som er lagt til grunn for simuleringen. Den tilbyderen som fikk den største CO2-gevinsten i forhold til et referansebygg, bygd etter gjeldende TEK, fikk best uttelling i konkurransen på dette punktet. Nivået på CO2-reduksjon i Baneheia Park er meget bra. 

Dette er oppnådd ved hjelp av innovativ materialbruk, og arkitektoniske valg som blant annet å redusere store vindusflater i fasaden. På byggeplassen vil man møte en kombinasjon av utslippsfri og fossilfri maskinpark. Tørking av bygg er tradisjonelt sett noe som forurenser mye. Her har diesel tidligere blitt brukt som drivstoff til byggtørkerne. Dette skaper også lokal forurensing. I prosjektet vil fjernvarmeløsning bli brukt til tørk av bygningen.

Klikk for stort bildeUteområde ved nytt fylkeshus. Longva arkitekter AS.  

Pris
Prosjektet har en klart konkurransedyktig pris. Den laveste prisen av de ulike prisscenariene som ble tilbudt fra Baneheia Park, var å selge prosjektet til fylkeskommunen før tomtebearbeidelsen starter. Agder fylkeskommune vil derfor eie det nye fylkeshuset som skal huse 320 ansatte i fylkesadministrasjonen og IKT Agder.

– Prosjektrammen for det nye fylkeshuset, som både inkluderer tilbyders pris og fylkeskommunes egne kostnader, er 425 000 000 kroner. Dette vil gi et fylkeshus som har mange gode bygningsmessige kvaliteter, og som kostnadsmessig vil bli vesentlig rimeligere enn det tilfellet er i dagens lokaler, sier Kai Valthyr-Hansen, prosjekteier for anskaffelsen av nytt fylkeshus. 

Regionens målsetninger og fylkeshusets rolle
Ambisjonene og føringene gitt i Regionplan 2030 har stått sentralt i utarbeidelsen av krav og føringer for nytt fylkeshus. Dette vil tas et steg videre ved at fylkeskommunen skal etablere arbeidsgrupper som identifiserer forhold i bygningsmassen som må tilpasses videre. Dette handler om å øke bygningens mulighetsrom for ansatte og samarbeidspartnere i enda sterkere grad enn tilfellet er i dag.  

– Fylkeshuset vil være en av flere plattformer for arbeidet med å realisere regionplanen. Vår målsetting er at bygningen vil inspirere, motivere og stimulere til samhandling i tråd med ambisjonene i regionplanen, sier Kai Valthyr-Hansen, prosjekteier for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder og avdelingsleder for bygg og eiendom i Agder fylkeskommune.
 
Kontaktpersoner:
Prosjekteier for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder
Kai Valthyr-Hansen
E-post: Kai.Valthyr-Hansen@agderfk.no
Mobil: 928 51 243 

Prosjektleder for anskaffelsen av nytt fylkeshus i Agder
Steinar Roppen Olsen
E-post: Steinar.Roppen.Olsen@agderfk.no
Mobil: 930 09 784

Klikk for stort bildeBeliggenhet for det nye fylkeshuset i Agder (markert i grått) i Baneheia park. Longva arkitekter AS  

Klikk for stort bildeFugleperspektiv på vinnerforslaget til nytt fylkeshus i Agder i Baneheia Park. Det er den røde kontorbygningen mot Tordenskjolds gate (ikke bygningene markert med rosa, grønn eller hvit farge) som er aktuell som nytt fylkeshus. Longva arkitekter AS   

Klikk for stort bildeInngang til nye fylkeshuset i Agder i Tordenskjolds gate i Kristiansand. Longva arkitekter AS  
 

Til toppen