Fylkesutvalgets vedtak 30. januar 2024

Fylkesutvalget videreførte fylkeskommunens tilskuddsordning til stedsutvikling i 2024 med enkelte presiseringer. Videre er fylkesutvalget positiv til utvikling og fortetting av vestre del av Kvartal 15 i Kristiansand.

Menn og kvinner rundt bord i et stort rom. - Klikk for stort bildeFylkesutvalget 30. januar 2024. Agder fylkeskommune

Nedenfor følger enkelte vedtak som fylkesutvalget fattet i sitt møte i dag. For fullstending oversikt, se opptak av møtet eller protokoll som blir lagt ut på agderfk.no/politikk.

Utvalgte saker:

Tilskudd til drift av Nok.Agder i 2024

Fylkesutvalgets vedtok følgende innstilling til fylkestinget: 

1. Agder fylkeskommune bevilger 350 000 til Nok.Agder, som dekkes av ubrukte midler i område folkehelse fra 2023 (behandles i årsoppgjørssaken) 

2. Årlig støtte til Nok.Agder på 350 000 legges inn som fast post i fylkeskommunens budsjett f.o.m. 2025. 

3. Fylkesutvalget ber Nok.Agder vurdere å gjenoppta sin virksomhet vest i Agder. Begrunnelse: Vi ser et stadig økende antall ofre, og sterk økning av seksuell vold spesielt blant unge. Overgrep skaper ofte store utfordringer senere i livet, og har ringvirkninger for familier, omgivelser og evne til arbeidsevne. Et sterkt fokus på forebygging anses som positivt for folkehelsen, og et løft for levekårsutfordringer vi har i Agder. Nok.Agder er et viktig tilbud og hele Agder bør ha god tilgang til tjenestene.

Kristiansand kommune - innspill med innsigelse til detaljregulering for vestre del av Kvartal 15

Fylkesutvalgets vedtak: 

1. Fylkesutvalget er positive til utvikling og fortetting av vestre del av Kvartal 15.

2. Fylkesutvalget trekker innsigelse til planen. Planen må ses i sammenheng med utviklingen av nærområdet og utbyggingen som er igangsatt hvor byggehøyder er høyere enn foreslått plan for Kvartal 15. Riving av Henrik Wergelandsgate 40 og 42 godkjennes.

Grimstad kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Torskeholmen

Fylkesutvalget vedtok:

1) Fylkesutvalget mener reguleringsplanen kan bidra til en god utvikling av Grimstad sentrum. 

2) Grimstad kommune anmodes om å vurdere justeringer i plassering av fiskemottak og fiskekai slik at det i mindre grad kommer i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser. Dette arbeidet forutsettes utført i dialog med fylkeskommunen.

3) Fylkesutvalget ber kommunen nyttiggjøre seg faglige råd knyttet til kulturminner og kulturmiljø.

Stedsutvikling 2024 - rammer og føringer for fylkeskommunens tilskuddsordning knyttet til mulighetsstudier, stedsanalyser og lignende

Fylkesutvalgets vedtok:

Pkt. 1 Kriterier og føringer for fylkeskommunens tilskuddsordning til stedsutvikling (mulighetsstudier, stedsanalyser og lignende) i 2023, videreføres i 2024 med følgende presiseringer: 

• Det tas inn i føringene at det er en fordel om prosjektene støtter opp under samarbeidsavtalene med kommunene. 

• Hovedregelen om at tilskuddsrammen per prosjekt ikke skal overskride 200 000 kroner, opprettholdes. Det åpnes for at tilskuddet i særlige tilfeller kan økes til 300 000 kroner. 

• Seminarer og planfaglige samlinger tas ut av opplistingen over hva det kan gis tilskudd til. Det tas fortsatt inn i utlysningen at det er ønskelig med prosjekter i mindre kommune- og bygdesentre. 

Pkt. 2 Rammen for tilskuddsmidler settes i utgangspunktet til 1,5 millioner kroner i 2024. Eksakt beløp vurderes i lys av innkomne søknader og ses i sammenheng med tilskuddspotten for fysiske stedsutviklingstiltak. 

Pkt. 3 Tilskuddsmidlene fordeles administrativt. Fylkesutvalget skal orienteres om utfallet av tildelingene.

Det vil bli satt opp et ekstramøte tirsdag 6. februar klokken 16.00-18.00 der fylkesutvalget behandler ferdig sakene fra sitt møte 30. januar. 

Følgende saker ble utsatt: 

1/24 Regional plan for senterstruktur og handel i Agder - Annen gangs høring og offentlig ettersyn
2/24 Høringsforslag - justering av Regionplan Agder 203011/24, 
11/24 Høringsuttalelse: Omstilling til lavutslipp - veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av klimautvalget 2050.  
12/24 Søknad om strømstøtte til Vegårshei Ski- og aktivitetssenter for 2023-2024 78 
13/24 Søknad om tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin ved Vegårshei ski- og aktivitetssenter AS
21/24 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 - justering av 
plassering av bomstasjoner
22/2024    Valg til styrer, råd og utvalg 2023-2027 - tillegg

Orienteringssaker ble utsatt:
1/24 Innspill til stortingsmeldinger for klima og naturmangfold etter invitasjon klima- og miljødepartementet
2/24 Orientering av avgjørelse fra KDD - behandling av klage fra 
Statsforvalteren
3/24 Lindesnes kommune - Svineholmsundet, avklaring av innsigelse 126
4/24 Mulighetsstudie for Risør videregående skole

Møtet kan ses i opptak på nett-TV:

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter:
https://app.kaukus.no/agder/

Alternativ nett-TV-visning på Vimeo:
https://agderfk.no/nett-tv

Saksdokumenter: 
Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
https://einnsyn.no/kalender?f=1e811220-b76a-4af9-9041-db4508580c56

Spørsmål om sakene kan rettes til: 
Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no 
Fylkesordfører Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no